Město očima nezávislého člověka

A jak to teď bude s placeným parkováním, páni radní?

29.05.2013 12:03

V době, kdy se dokončila rekonstrukce brandýského náměstí a začala se budovat placená parkovací místa pomocí nainstalování parkovacích automatů, jsem vznesl na starostu města dotaz, zda má město uzavřenou smlouvu na zřízení zón placeného parkování s vlastníkem komunikace Středočeským krajem.

Na můj písemný dotaz tehdy starosta Přenosil též písemně odpověděl, že město žádnou smlouvu s krajem uzavřenou nemá, protože to nepotřebuje, neboť město má ve svém majetku všechny pozemky, na kterých se parkovací automaty umístily. Podstatou mého dotazu bylo nejen místo na brandýském náměstí na okraji komunikace II. třídy, ale především ulice P. Jilemnického.

Odpověď starosty města byla pravdivá, ale byla to jen polovina pravdy, což je v podání této koalice a rady města naprosto typické. Vysvětlím proč.

V době rekonstrukce brandýského náměstí, která byla financována i za spoluúčasti státu formou dotace, bylo podmínkou dotace vlastnictví veškerých pozemků, kterých se rekonstrukce, a tudíž i dotace, týkala. Město, aby tuto podmínku splnilo, muselo s krajem uzavřít smlouvu o dočasném převedení komunikace, přilehlých ploch a chodníků do svého vlastnictví. Jinak by nemohlo dotaci obdržet. O tomto kroku veřejnost zápisy z jednání rady města neinformovaly, jinak bych to věděl, neboť všechny zápisy velmi pečlivě studuji.

Tehdy se tudíž jednalo jak o ulici P. Jilemnického, tak o oblast náměstí, jímž tato komunikace II/610 prochází.  Po dokončení rekonstrukce náměstí již na této komunikaci podél náměstí parkovací místa nevznikla, zato však byl umístěn parkovací automat v ulici P. Jilemnického.

Nyní, na jednání rady města dne 15.5. bylo radou města oznámeno, že po ukončení rekonstrukce náměstí byly geometricky zaměřeny chodníky v této oblasti a bude požádáno, aby je kraj bezúplatně převedl do trvalého majetku města.

Zápis dále informoval, že pozemky pod komunikací II/610 budou opět převedeny do vlastnictví kraje. To se týká i ulice P. Jilemnického, kde, jak známo, je umístěn parkovací automat a za parkování město vybírá poplatky. Vzhledem k tomu, že pozemky pod silnicí, tedy i vybudovaný záliv na placené parkování, bude opět patřit kraji, žádný zápis z jednání rady města neuváděl, že by město žádalo kraj o smlouvu na jeho provozování.

Znamená to, že město za parkování v ulici P. Jilemnického vybírá peníze neoprávněně, neboť chce peníze za parkování na majetku někoho jiného. Zároveň neznám skutečnost, že by Středočeský kraj svou vyhláškou parkování na svém majetku zpoplatnil. Řidiči by tudíž, ve světle těchto skutečností, za parkování v ulici P. Jilemnického platit městu neměli a zároveň by neměli za nezaplacení být ani stíháni, neboť by se tak stalo protizákonně.

Umístění ostatních parkovacích automatů je, bohužel ke škodě občanů města, oprávněné, protože jsou na místních komunikacích, tudíž v majetku města a o jejich umístění a vybírání poplatků za parkování odpovídá rada města, potažmo zastupitelstvo, přesněji řečeno, dvanáctičlenná koalice.

I když pro občany města, kteří odmítají nechat se městem vydírat to prakticky znamená umrtvení obou náměstí, stačí se jenom podívat na placenou zónu před Slovankou, která zeje prázdnotou, nedá se nic dělat a nezbývá než doufat, že příští volby pořádně složením zastupitelstva zamíchají a v čele města již nebude rada, která se k občanům města vyděračsky chová naprosto běžně, ale budou tam lidé, kteří tam budou právě pro lidi a nikoliv proti nim.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.