Město očima nezávislého člověka

Báňský úřad nebral odmítání města vůbec na vědomí

25.02.2014 11:54

Před zahájením správního řízení o žádosti na vydání povolení k těžbě v lokalitě u jatek sliboval představitel Báňského úřadu, že pokud by bylo město zásadně proti otevření nového těžebního místa, povolení k těžbě by nevydal. Toto povolení bylo nakonec vydáno, město se v zákonné lhůtě neodvolalo, a tak jedinými subjekty, které se proti vydání povolení k těžbě u jatek odvolaly, byla občanská sdružení.

Na základě usnesení zastupitelstvo se sice město odvolalo dodatečně, ale toto odvolání bylo pro překročení zákonného limitu odmítnuto. Podle posledních zpráv by se povolení k těžbě u jatek mělo opět projednávat na původním stupni, tedy na Báňském úřadu v Kladně, kam byla po odvolání celá záležitost vrácena.

Podívejme se na kroky vedení města, které v této záležitosti, po jednomyslném usnesení zastupitelstva ze dne 29. 6. 2011, učinilo.

Při zahájení správního řízení k povolení těžby u jatek zaslalo město dne 2. 4. 2012 Obvodnímu báňskému úřadu Prahy a Středočeského kraje dopis, ve kterém vydalo nesouhlasné stanovisko k plánovanému otevření nové těžby. Svůj postoj podpořilo usnesením zastupitelstva. Odmítnutí nové těžby odůvodnilo vedení města zhoršenou kvalitou životního prostředí a požadovalo, aby povolení hornické činnosti bylo podmíněno předchozí realizací obchvatu Staré Boleslavi. Zároveň uvedlo město, že je přesvědčeno, že plánovaná hornická činnost u jatek je v rozporu s východisky a závěry dokumentace EIA a Stanoviskem krajského úřadu k posouzení vlivu činnosti na životní prostředí.

Témuž úřadu vedení města zaslalo dne 4. 4. 2012 písemné usnesení zastupitelstva ze dne 29. 6. 2011, ve kterém zastupitelé s těžbou u jatek nesouhlasili. V dopisu se uvádí, že zastupitelstvo doporučilo radě města realizovat v rámci právních možností všechny kroky k zamezení vydání povolení k těžbě a následně k těžbě samotné.

Ani tento flagrantní nesouhlas však úředníkům Báňského úřadu asi nestačil.

Další nesouhlasné stanovisko města při řízení o povolení těžby v lokalitě u jatek zaslalo město Obvodnímu báňskému úřadu dne 9. 4. 2012. Uvádělo v něm, že dle předešlého harmonogramu by mělo nejdříve dojít k vytěžení ložiska v oblasti Proboštského jezera (Těžař žádal o další povolení k těžbě město, a to na dobu neurčitou až do vytěžení ložiska, takže toto ložisko vytěženo v současné době ještě není), čímž by došlo k rozšíření vodní plochy. Dále se mělo těžit v prostoru jezera Očko, a to na několika místech. V dopisu město uvádělo, že tyto zásoby vystačí na dobu několika let, takže není třeba otevírat novou těžební plochu. Město též uvádí, že než by byly zmiňované plochy vytěženy, mohl by být realizován obchvat města, čímž by se negativní vlivy těžby, hlavně kamionové dopravy, pro obyvatele snížily.

I návrh na odpis části zásob výhradního ložiska štěrkopísku, které město zaslalo na ministerstvo obchodu a průmyslu dne 9. 7. 2012, se s úspěchem nesetkalo. Ložisko odepsáno nebylo. I v tomto dopisu se uvádí stanovisko a usnesení zastupitelstva s odmítnutím vzniku nové pískovny. Ani část výhradního ložiska odepsána nebyla, řízení k povolení těžby probíhalo i nadále svou vlastní cestou bez ohledu na názor občanů města, ale i vedení města.

V dalším dopisu Báňskému úřadu, tentokrát ze dne 6. 12. 2012, kde bylo vyjádřeno stanovisko města k Oznámení o zahájení správního řízení o povolení k těžbě u jatek, se jasně a na zvláštním řádku objevilo, že město vydává nesouhlasné stanovisko. Bohužel se i zde objevil požadavek, aby dříve nežli se vydá povolení k těžbě u jatek, byl realizován obchvat Staré Boleslavi, což se ale v usnesení zastupitelstva vůbec neobjevilo. Zastupitelé tehdy všemi dvaceti přítomnými hlasy přijali usnesení, že město nesouhlasí s otevřením nové pískovny u jatek, bez jakýchkoli dodatků.

Posledním dokladem, která má město přichystán na zasedání zastupitelstva dne 26. 2. 2014 od 18,30 hodin, je opožděné odvolání se města k vydání povolení k těžbě, ale to již bylo popisováno.

Z těchto podkladů vyznívá, že město činilo kroky k zamezení vydání povolení k těžbě u jatek, ale nikdo neví, zdali byly tyto podklady relevantní, neboť zastupitelé nemají k dispozici ani jedinou odpověď kompetentních úřadů, kromě zamítnutí pozdě podaného odvolání města. Tento doklad je jedinou známou reakcí dotčených úřadů.

Nicméně na jednání zastupitelů se bude jednat především o možnosti vypovězení smlouvy o pronájmu městských pozemků Tapasu a nebude se diskutovat o tom, co město všechno učinilo a co neučinilo.

Nicméně je z dodaných dokumentů zřejmé, že Báňský úřad při zahájení správního řízení o povolení k těžbě u jatek, o stanovisku města a zastupitelstva věděl naprosto jistě, to ale vůbec úředníkům úřadu nebránilo povolení úřadu k těžbě vydat. Je z toho zcela jasně vidět, že úředníci, úřady a instituce na mínění občanů vůbec ohled neberou. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.