Město očima nezávislého člověka

Budeme platit za další odpad?

06.04.2013 12:03

Rada města dne 18.7. 2012 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na svoz bioodpadů na území města. Jedná se o svoz biologicky rozložitelných odpadů, například větve z ovocných stromků, posečenou trávu či zbytky zeleniny, ale i další.

Tomuto rozhodnutí rady města předcházel tříměsíční zkušební svoz bioodpadů v ulicích Pražská, Výletní a Seifertova, tedy v Brandýse a na Vrábí. Zkušební provoz prokázal, dle mínění rady města, že občané o tuto službu mají zájem. V tříměsíčním zkušebním období se svezlo celkem, uvádí se v zápisu z jednání rady města, 32,73 tun biologicky rozložitelného odpadu.

Dalším impulzem pro radu města, že se začala svozem bioodpadu zabývat, je připravovaná novela zákona o odpadech. Podle této novely se počínaje rokem 2014 až do roku 2025 budou postupně zvyšovat poplatky za ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách ze současných 500 Kč za jednu tunu uloženého směsného odpadu na částku 1.500 Kč za jednu tunu.

Zavedením svozu bioodpadu dojde ze strany města ke snížení množství směsného komunálního odpadu, protože zatím se tento odpad dával  do popelnic. Tento odpad tak  končí na skládkách. Tím, že se sníží o tuny bioodpadu celkové množství směsného odpadu na skládkách, dojde i ke snížení povinných plateb za uložení směsného odpadu a město ušetří.

V našem městě je všeobecně a dlouholetě zavedená praxe, že většinu finančních úhrad za nakládání a skládkování komunálního odpadu, nese na svých bedrech občan, i když město každoročně doplácí z rozpočtu. Komunální směsný odpad je už po léta vyvážen na skládku v Benátkách nad Jizerou, která patří firmě AVE CZ, jež má stejně dlouholetou smlouvu na svoz odpadu s městem, tudíž jí město platí dvakrát, za svoz a za skládkování.

Rada města rozhodla, že smlouva s vítězem veřejné soutěže bude podepsána na dobu určitou, a to na pět let. Do veřejné soutěže se přihlásily pouze dvě firmy. Za prvé stará známá AVE CZ se sídlem v Praze a firma Compaq Mladá Boleslav s.r.o.

Hodnotící komise ve složení Ivana Osuská, František Moravec, Karel Rokyta, Petra Karbanová a Ladislav Antončík obě nabídky posoudila a jako vítěze určila firmu AVE CZ, se kterou doporučila radě města podepsat smlouvu. Tato firma zaslala nabídkovou cenu na pět let za svoz bioodpadu částku 9.468.200 Kč bez 21 % DPH a tuto částku jí město během trvání smlouvy uhradí. Smlouva s AVE CZ s.r.o. by měla být podepsána nejpozději do dne 28.4.2013.

Firma, která pro město vykonává kromě svozu a nakládání s komunálním odpadem i další činnost, byla opakovaně podrobována kritice opozičních zastupitelů, kterým se některé služby zdají příliš předražené, a proto opakovaně žádali radu města a vedení města, aby zajistilo nestranný audit všech existujících smluv včetně mnoha dodatků s touto firmou. Žádost o audit byla opakovaně koalicí zamítána. Nyní bude mít na dalších pět let zajištěný docela pěkný výdělek.

Zápis z jednání rady města vůbec neuvádí, jakým způsobem se na zavedení svozu biologicky rozložitelného odpadu budou muset podílet občané. Domnívám se však, že se, jak je to u této rady města obvyklé, opět stanoví jakýsi paušál, který budou muset všichni občané města včetně právě narozených dětí hradit k již stávajícímu paušálu za směsný komunální odpad.

Tento paušál budou muset zcela jistě platit i ti občané, kteří žijí v rodinných domech se zahrádkami a biologický odpad kompostují a používají na záhony ve formě humusu a tudíž jeho svoz vůbec nebudou muset využívat, ale platit ho budou muset.

Taková je totiž v našem městě praxe a uvidíme, zdali jsem se v odhadu mýlil nebo nikoliv

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.