Město očima nezávislého člověka

Český svaz zahrádkářů požádal o prominutí platby za nájem

15.01.2015 09:40

Rada města dne 5. 3. 2014 rozhodla o ukončení nájemních smluv na pronájem pozemků, které byly součástí zahrádkářské osady Na Zápské, a to ke dni 30. 9. 2014. Tyto pozemky byly následně směněny s investorem OC Kaufland, který se již v současné době na těchto pozemcích staví.

Původně bývalá rada města ukončila nájemní smlouvy ke dni 31. 8. 2014, ale toto své rozhodnutí následně revokovala a termín ukončení nájmu posunula o měsíc. Dle tohoto usnesení bývalé rady města je zřejmé, uvedla současná rada města v zápisu z jednání dne 7. 1. 2015, že pozemky bylo možné užívat téměř celý hospodářský rok. Po ukončení nájemního poměru bylo nájemcům zasláno oznámení o ukončení nájemních smluv s následným vyčíslením přeplatků a nedoplatků na nájemném.

Zápis ze dne 7. 1. 2015 uvádí, že pozemky užívalo devět nájemců, z nichž je u šesti z nich evidován nedoplatek a u tří přeplatek. Jeden z nájemců již nedoplatek uhradil, pět jich nedoplatky neuhradilo. Další dva nájemci požádali o vrácení přeplatku a jeden nájemce dosud nesdělil, jakým způsobem má být přeplatek vrácen.

Velkou část pozemků, které byly užívány dalšími zahrádkáři, měl od města v pronájmu Český zahrádkářský svaz ZO Brandýs, který dopisem ze dne 22. 12. 2014 požádal radu města o prominutí nájemného za rok 2014. Jedná se o alikvótní část nájemného, která činí 8. 483 Kč. ČZS žádost odůvodňuje tím, že pozemky nebylo možné v roce 2014 hospodářsky využívat.

Odbor majetku města radě města doporučil, že vzhledem ke skutečnosti, že ostatní nájemci zahrádek byli vyzváni k úhradě nedoplatků, aby rada města trvala na úhradě alikvótní části nájemného i u ČZS. Rada města však s prominutím části nájemného ČZS souhlasila a uložila vedoucí odboru majetku města, aby oznámila toto rozhodnutí rady.

Vzhledem k tomu, že stejně jako ČZS, i jednotliví zahrádkáři nemohl sklidit eventuální úrodu například jablek a vzhledem k tomu, že se původně o ukončení nájemního poměru uvažovalo již v březnu a posléze, při průtazích se směnou pozemků, se termín ukončení neustále několikrát posunul, většina zahrádkářů v roce 2014 již pozemky neobdělávala a tudíž je ani nevyužívala v plném původním rozsahu hospodářské činnosti, měla by rada města, v rámci rovnoprávnosti všech subjektů, nedoplatky nevybírat a těm, kdož je již uhradili, by se měly vrátit, neboť pokud se vyhoví jednomu subjektu a promine se alikvótní část nájemného, mělo by se ve stejné záležitosti postupovat u všech zúčastněných subjektů tak, aby nebyly diskriminovány.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.