Město očima nezávislého člověka

Chybí to nejdůležitější – cena!

17.03.2014 14:58

Město vlastní dva Domy s pečovatelskou službou, jeden v Brandýse, druhý, novější, ve Staré Boleslavi. Přijímání občanů do těchto speciálních domů se musí řídit pravidly přijatými zastupitelstvem města. A nyní dochází k přijetí nových pravidel tak, aby odpovídala současným právním normám.

Jedná se především o to, že datem 1. 1. 2014 začal platit nový Občanský zákoník, který tato pravidla řešil, a ta musí odpovídat ustanovením v novém OZ. Proto musejí zastupitelé schválit pravidla nová. Jednotlivé body a kritéria nových pravidel jsou v tomto návrhu v souladu se zákony a vyhláškami k této problematice se vztahujícími.

Oba DPS spravuje společnost Tommi Holding, která také s novými nájemníky sepisuje smlouvy. Byty v DPS jsou definovány jako byty zvláštního určení, ve kterých je zajišťováno poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, nejsou tudíž pobytovou sociální službou ani zdravotnickým zařízením.

A co musí žadatel splnit? Především musí být uživatelem služeb sociální péče, krátce řečeno, jedná se o důchodce. Musí mít buď sám žadatel, nebo jeho rodiče či děti trvalé bydliště ve městě, a to nejméně dva roky, aby mohl o zařazení do DPS požádat. O přijetí rozhoduje pak rada města na doporučení sociální komise, která žádost důkladně prozkoumá, rozhodne a své rozhodnutí doporučí radě města.

Dále musí mít žadatel tak vysoký důchod, aby z něho mohl pokrýt náklady spojené s bydlením v DPS a na poskytované služby. Znamená to tedy, že důchodci s nejnižšími důchody se do DPS nedostanou, prostě na to nemají, pokud by ovšem rozdíl nedoplácely jejich děti. Žadatelé musejí mít sníženou soběstačnost v důsledku věku, chronického onemocnění či zdravotního znevýhodnění. Ale pozor, žadatel nesmí vyžadovat soustavnou péči jiné osoby či zdravotníků, takoví lidé nárok na umístění v DPS v žádném případě nemají.

V bytech v DPS lze chovat i zvíře, ale pouze s písemným souhlasem pronajímatele a při vydávání souhlasu bude přihlíženo k nutné potřebě zvířete, například vodícího psa se speciálním výcvikem, takže pokud by si chtěl žadatel pořídit nějakého voříška, aby nebyl stále sám, může mís s pronajímatelem docela problémy.

 V případě, že již je občan v bytě v DS a jeho zdravotní stav se zhorší natolik, že již nebude splňovat tato pravidla, musí zajistit případnou celodenní péči rodinní příslušníci nebo sám nájemce musí podat žádost do zařízení, které odpovídá jeho současnému zdravotnímu stavu. Takže důchodci pozor, jakmile se váš stav zhorší, budete z DPS bez milosti vykopnuti, tak to uvádějí pravidla, a to si o vykopnutí budete muset ještě sami požádat.

Základním předpokladem k přijetí do DPS u občana v obecním bytě je odevzdání bytu městu, takže nelze, aby v tomto bytě i nadále bydlela například vnoučata. V případě, že by byl v DPS volný byt a nikdo z občanů města by se do něho nehlásil, je možné přijmout, dle těchto zásad, i občana z jiné obce, ale ta za něho musí uhradit jednorázový příspěvek ve výši 60.000 Kč. Ovšem měsíční nájemné se musí samozřejmě platit.

A nyní jsme u ohromného problému. Jak mají zastupitelé tyto zásady schválit, když v nich není uveden základní údaj, od kterého se vše další odvíjí, a to je, kolik budou muset žadatelé za byt v DPS měsíčně platit. Výmluvy na to, že se bude jednat o různé platby, podle velikosti a typu bytu, jsou pouze zkazkami starého zbrojnoše, sloužící k oblbnutí zastupitelů. Existuje přece velice jasné řešení – cena za 1m2 a měsíc. A každý by si mohl spočítat, kolik za ten který byt o různých velikostech zaplatí. Tento údaj nikde uveden není. Takto neví nikdo nic, ale koalice i bez základních znalostí tyto pravidla schválí, na to vezmu jed.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.