Město očima nezávislého člověka

ČSSD nesouhlasí s výstavbou garáží a zrušením dětského hřiště

26.07.2013 11:34

Podle Regulačního plánu sídliště U Nádraží by se mělo zlikvidovat stávající dětské hřiště a namísto něho by se měl vybudovat dvoupodlažní garážový dům se sto padesáti stáními. Obyvatelé sídliště v současné době podepisují petici proti výstavbě garážového domu na místě dětského hřiště a argumentují tím, že by se pro garážový dům našlo určitě jiné místo, aby bylo dětské hřiště, velmi hojně využívané, zachováno. Brandýské noviny informovaly.

Nyní se k protestujícím lidem ze sídliště U Nádraží postavilo i MO ČSSD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Předseda místní organizace sociální demokracie, poslanec, zastupitel města a dopravní expert Stanislav Huml zaslal všem radním a zastupitelům e-mail s nesouhlasem s postupem města v otázce Regulačního plánu v této lokalitě.

Text dopisu, současně s velice podrobnou analýzou, je uveden v nezkrácené a originální podobě.

 

Městský úřad

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Odbor územního rozvoje a památkové péče

Ing. Pavel Havlíček

Masarykovo náměstí čp. 1 a 2 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Podatel: Mgr. Stanislav Huml, zastupitel města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

V Brandýse nad Labem dne 26. července 2013

Věc: Námitky k Návrhu regulačního plánu Sídliště u Nádraží

Na základě ustanovení § 65 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) k Návrhu regulačního plánu Sídliště u Nádraží (dále jen RP) uplatňuji tyto námitky:

1. Důvody pro pořízení regulačního plánu

V dokumentu Opatření obecné povahy č. 1/2011 změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydaného dne 7. 3. 2011, kde se na str. 21 nachází Zadání regulačního plánu sídliště u Nádraží, nejsou důvody pořízení RP uvedeny.

V Návrhu RP z dubna 2013 také nejsou důvody pořízení RP uvedeny.

V Odůvodnění RP z dubna 2013 rovněž nejsou důvody pořízení RP uvedeny.

Není zde tedy jasně stanoven důvod, potřeba a prospěšnost záměru pořízení RP.

2. Výchozí podklady

V Zadání regulačního plánu sídliště u Nádraží se nenachází žádné rozbory ani studie, žádný komentář s mapou možných problémů. Číselné údaje uvedené v Návrhu RP nejsou podloženy relevantním dokumentem, tudíž nemají žádnou vypovídací hodnotu. Návrh RP by měl:

- vycházet z inventarizace zdrojů znečištění na daném území a jeho okolí, které se podílejí na tvorbě imisní situace v daném území, včetně přenosů znečištění ze sousedních území. V daném území dochází k překračování imisních limitů, zejména vlivem rozptylu emisí z automobilového provozu podél frekventované komunikace;

- navrhnout a vyhodnotit různé varianty řešení dopravní zátěže, aby se vliv rozptylu emisí z dopravy na kvalitu ovzduší minimalizoval;

- posoudit možnosti návrhu nápravných opatření, které by vedly ke zlepšení kvality ovzduší, jako např. rozšíření zeleně, včetně zeleně střešní a vnitroblokové, zavedení malých vodních ploch a fontán apod.

2

 

- dokumentovat vliv navržené zástavby, různých dopravních řešení na kvalitu ovzduší, chybí hluková studie s výpočtem hlukové zátěže po realizaci nově navržených dopravně organizačních opatření a případných dílčích změn konfigurace zástavby.

3. Vymezení řešené plochy RP

Protože nejsou známy důvody pro pořízení RP, je nutno konstatovat, že vymezení řešené plochy je nahodilé, bez návaznosti na okolní prostory, která se potýkají s podobnými problémy, což dokládá samotné konstatování v Návrhu RP na str. 7, cituji: „V průběhu rozpracovanosti regulačního plánu vznikla potřeba zpracování samostatné územní studie pro řešení dopravy v klidu, jejímž zpracovatelem je Atelier PROMIKA.“

4. Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu včetně změny

Pořizovatelem RP je Městský úřad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi - Odbor územního rozvoje a památkové péče. Zadání regulačního plánu sídliště „U nádraží“ (dále jen „RP“) bylo obsahem dokumentu Opatření obecné povahy č. 1/2011 Změny č. 4, schválené Zastupitelstvem města dne 7. 3. 2011. Důvod pořízení RP není znám, neboť zde není uveden.

V Odůvodnění RP z dubna 2013 se na str. 6 konstatuje, že: „V současné době je rozpracován nový územní plán, v jehož návrhu je v zadání RP zahrnut záměr projektu multifunkčního bytového domu v centrální části sídliště U Nádraží. Rozhodnutím Rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ze dne 27. 3. 2013 – úkol č. 1826/13- byl dán zpracovateli RP pokyn k zapracování tohoto záměru do rozpracovaného regulačního plánu.“ Tato pasáž ovšem koliduje s textem v Zápise č. 101 z jednání Rady Města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi konaného na městském úřadě dne 20. 3. 2013, kde se dočteme, že byl Radě města představen záměr multifunkčního bytového domu s obchodními prostory. „Rada Města vzala informaci o projektu na vědomí a souhlasí s prověřením tohoto záměru v rámci rozpracovaného RP na základě zadání, obsaženého v návrhu nového územního plánu města a ukládá vedoucímu OÚRPP Ing. Havlíčkovi vydat v tomto smyslu pokyn zpracovateli RP.“ Pokyn k zapracování tohoto záměru do RP v zápisu z jednání Rady města zjevně chybí.

Také je nutné konstatovat, že zapracování záměru projektu multifunkčního bytového domu do RP je v přímém rozporu se samotným Zadáním RP. - v kapitole B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití se mimo jiné uvádí na str. 22, že: „Regulační plán stanoví nepřekročitelost současné kapacity území pro bydlení, tj. zákaz výstavby nových obytných 3

objektů, včetně přístaveb a nástaveb stávajících objektů za účelem zvýšení obytné kapacity.“

5. Nesouhlasím se zapracovaným záměrem multifunkčního domu v Návrhu RP a požaduji, aby byl z Návrhu RP vypuštěn

V Odůvodnění na str. 6 je pak pouze uvedeno konstatování, a to velmi vágní, cituji: „Oproti původnímu zadání byla zapracována změna v koncepci regulace (stabilizovaný počet bytů, stabilizovaný objem hmoty objektů) a v tomto odůvodněném a ojedinělém případě (zvýraznění centra lokality) byla změna funkčního využití plochy i prostorového regulativu připuštěna.“

Dále se v Odůvodnění na str. 11 ovšem uvádí, že „Zástavba bytovými domy je značně zahuštěna a nevzniká prostor pro dotváření území dodatečnou zástavbou, neboť by mohl vzniknout problém s osluněním (zastíněním) stávajících bytových domů.

Nesouhlasím se změnou v koncepci regulace ani realizací multifunkčního bytového domu, neboť zde neexistují žádné důvody pro jeho realizaci.

6. Nesouhlasím s tím, aby byly zrealizovány objekty hromadných garáží a požaduji, aby byly z Návrhu RP vypuštěny nebo zásadním způsobem přepracovány a doplněny o vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (problematika hluku a znečištění ovzduší)

- dvoupodlažní objekt hromadné garáže při ul. Lipová (jižně domu č.p. 1493) s kapacitou 2 x 75 = 150 stání, který využívá terénních poměrů území a napojuje obě úrovně stání samostatnými sjezdy bez vnitřní propojovací rampy;

- zřízením druhé úrovně pro stání vozidel nad stávající plochou parkoviště při Zahradnické ulici u objektu restaurace s připojením druhé úrovně ve směru prodloužení Kaštanové ulice je navržena kapacita 34 stání v hromadné garáži;

- v souladu se zadáním regulační plán vymezuje další plochu pro umístění polyfunkčního objektu v prostoru bývalého tržiště při západním nároží křižovatky ul. Zahradnická x Karla Tájka. Návrh objektu byl vypracován firmou GP v roce 2012, v polyfunkčním objektu je rovněž navrženo umístění parkovacích stání ve 4 nadzemních podlažích o celkové kapacitě 75 stání (ve variantě včetně využití suterénu), případně 66 stání (ve variantě bez využití suterénu).

V Odůvodnění na str. 12 se dočteme, že: „Dalším krokem v řešení nedostatku míst pro parkování vozidel je v souladu se zadáním RP návrh dvou objektů hromadných garáží. Objekty byly situovány na severním a jižním okraji řešeného území, aby nedocházelo k 4

dalšímu dopravnímu zatížení území.“ Tento zjevný nesoulad Odůvodnění se Zadáním RP v kapitole E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury nalezneme na str. 23, kde se uvádí, že: „Regulační plán navrhne vhodné umístění hromadných i vícepodlažních garáží a prověří umístění tohoto zařízení v lokalitě po bývalé tržnici při ul. Karla Tájka.“

Realizací objektů řadových a hromadných garáží by v daném území došlo:

- naopak k neúnosnému dopravnímu zatížení;

- k nadměrnému hlukovému a imisnímu zatížení;

- k pokácení vzrostlých stromů a keřů, likvidaci velkého množství zatravněných ploch;

- k vizuálnímu znečištění a estetickému poškození;

- k znehodnocení okolních bytů ve smyslu ztráty hodnoty;

- k likvidaci jediného volnočasového místa odpočinku pro všechny věkové kategorie, včetně nově vybudovaného dětského hřiště, bez náhrady;

- ke zhoršení životních podmínek všech obyvatel okolních domů, neboť jeho umístění doprostřed bytové zástavby by bylo nevratným zásahem do jejich životů.

Chybí posouzení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí v rámci procesu EIA. 1 Posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces EIA, proces SEA“) je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon o posuzování vlivů), který nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb. jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona.

1 Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí

2 Příloha k č.j. 3131/OPVI/04 Metodický výklad k postupu příslušných úřadů při aplikaci ustanovení § 10i a ustanovení souvisejících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen zákon“), při posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí životní prostředí

„Předmětem posuzování podle zákona nejsou regulační plány, pokud nestanoví podmínky pro provedení záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (§ 10a odst. 2 písm. c)). Regulační plány, které stanoví rámec pro záměr obsažený v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jsou koncepcemi ve smyslu § 10a písm. b) a podléhají zjišťovacímu řízení.“ 2 Dle Přílohy č. 1, Kategorie II, Záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 10.6 (zákon o posuzování vlivů) se vztahuje na: 5

 

- skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;

- parkoviště3 nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

3 Parkoviště tvoří funkční plochy sloužící ke stání silničních motorových vozidel. Za parkoviště a garáže ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. se dále považují areály parkovišť a garáží ve vazbě na plochy rozvoje měst a obcí (viz bod 10 přílohy č. II směrnice 85/337/EHS ve znění pozdějších předpisů), a to zejména na skladové nebo obchodní komplexy, nákupní střediska a další stavby většího rozsahu

Nesouhlasím s umístěním dvoupodlažního objektu hromadné garáže při ul. Lipová (jižně domu č.p. 1493) s kapacitou 2 x 75 = 150 stání, který využívá terénních poměrů území a napojuje obě úrovně stání samostatnými sjezdy bez vnitřní propojovací rampy. Doslova vtěsnat stavbu, tak velkého rozměru, do velmi omezeného prostoru, sevřeného ze všech stran bytovými domy, z nichž dva panelové domy věžového typu o třinácti nadzemních podlažích tvoří vertikální dominantu, jeví se býti v příkrém rozporu s konstatováním v Návrhu RP, že: „RP vytváří příznivé životní podmínky“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, opak je pravdou.

7. Nesouhlasím s propojením komunikací a požaduji, aby byly z Návrhu RP vypuštěny

V rámci úprav stávajícího komunikačního skeletu území navrhovaných regulačním plánem jsou vymezeny plochy pro tyto nové komunikační úseky a plochy:

- nový propojovací úsek mezi stávajícími slepými závěry ulice Lipová a Kaštanová v délce cca 30 metrů, který zajistí zaokruhování vnitřního komunikačního skeletu lokality a zjednosměrnění provozu v Kaštanové ulici;

- propojovací úsek mezi ulicí Lipová a Karla Tájka vedený podél stávající chodníku v délce 54,5 metru, který umožní krátké opuštění a výjezd z lokality do páteřní ul. Petra Jilemnického;

- úprava napojení Jasanové ulice na Kralupskou, která sloučí dvě stávající připojení a umožní novou úpravu komunikační plochy před domem č.p. 1489;

- úpravy komunikačních ploch pro zvýšení kapacit pro parkování v ul. Kaštanová, Lipová a Jasanová.

Změnou dopravního řešení v území, mělo dojít ke zklidnění dopravy a změnou systému parkování s ohledem na místní obyvatele mělo dojít k posílení hodnoty kvalitního životního prostředí. Ani jedno tvrzení se nezakládá na pravdě.

Nesouhlasím s propojením ulic Lipová s Kaštanovou, neboť v tomto místě se nachází vzrostlá zeleň, která se bude muset v důsledku realizace propojovacího úseku zlikvidovat. Uvažovaný prostor mezi domy není dostatečně široký na to, aby zde mohla být komunikace. 6

Nesouhlasím s propojovacím úsekem mezi ulicí Lipová a Karla Tájka vedeným podél stávajícího chodníku, protože k této úpravě není žádný důvod. Naopak je to v příkrém rozporu s deklarovaným zklidněním dopravy s ohledem na místní obyvatele a kvalitu životního prostředí. I zde by došlo ke zničení velkého množství vzrostlé zeleně.

Nesouhlasím se zvýšením kapacit pro parkování v ul. Lipová. Tento záměr lze realizovat v případě, že bude upuštěno od záměru realizace dvoupodlažního objektu hromadné garáže v téže ulici, v tomtéž místě.

8. Kanalizace

Řešené území je odkanalizované jednotnou kanalizací. Stávající jednotná kanalizace v námi řešené lokalitě pochází ze 70. let a je provedená z betonu resp. kameniny. Ve výhledu je uvažováno s komplexní výměnou. V současné době při každém větším dešti dochází k tomu, že kanalizace není schopna dešťovou vodu pojmout a voda proudí po povrchu.

Nesouhlasím s takto vágním vyjádřením v Odůvodnění na str. 25, protože má-li býti zrealizováno vše tak, jak je v Návrhu RP navrženo, pak musí být na prvním místě výměna kanalizačního potrubí, se současným vyhodnocením stavu, případně opravou či výměnou dalších podzemních sítí.

9. Zeleň

Plochy veřejných prostranství zahrnující sídelní zeleň jsou do značné míry stabilizované. V jihovýchodní části řešeného území je pak na části sídlištní zeleně navržena VPS 1 – plocha pro umístění objektu hromadné garáže. Plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou koncipovány citlivě, aby zábory ploch zeleně byly minimální.“ Protože tato tvrzení nejsou prokazatelně doložena, není možné tuto informaci brát za relevantní. Při realizaci RP by naopak došlo k razantnímu úbytku zeleně.

10. Dokument Technické infrastruktura

Tento výkres, jehož součástí je také Legenda, obsahuje mimo jiné označení:

- prvky sídelní městotvorné zeleně, vysoká zeleň

- stávající zeleň, návrh kácené zeleně

Projektanti použili na výkresu značky, které není možné jednoznačně identifikovat. A tím může docházet k mylnému výkladu ve věci „zeleně“. 7

 

11. Závěr

Souhlasím s konstatováním, které je nám nabídnuto v Odůvodnění RP na str. 24, že: „S ohledem na současnou vysokou hustotu zastavění sídlištního typu v celé lokalitě, naplnění stávajících komunikačních ploch parkujícími vozidly v podstatě na maximum a další požadavky na minimalizaci nároků na případné zábory a ochranu stávající vysoké zeleně je zřejmé, že tyto nároky není reálné uspokojit v rámci vlastního území vymezeného regulačním plánem. Na základě provedených pracovních jednání bylo doporučeno pro pokrytí vybilancovaných potřeb je třeba vymezit další plochy či objekty a to mimo vlastní vymezené území v přijatelných docházkových vzdálenostech od bytových domů.“ Samotný Návrh RP je v rozporu s tímto Odůvodněním.

Mgr. Stanislav Huml

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.