Město očima nezávislého člověka

Další, velmi závažná, fakta o pískovně

25.03.2012 16:31

Podle dokladů Báňského úřadu existuje již od roku 1999 mezi těžařskou firmou Tapas Borek s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Smlouva o spolupráci. Dokonce existuje, dle sdělení úředníka z Báňského úřadu, dodatek této smlouvy, který však Báňský úřad k nahlédnuté nepředložil, kterým se ruší předešlé podílnictví města na zisku z vytěženého písku. Namísto toho, dle dodatku, dostávalo město z každé vytěžené tuny písku 10 Kč. V posledních letech však tato platba vyšuměla, alespoň dle posledních dvou rozpočtů města se nikde příjem z těžby neobjevuje.

Dle sdělení osloveného právníka, který se zabývá obecným právem, existuje zákonná možnost, aby zastupitelé odhlasovali, že veškeré těžařské aktivity, respektive rozhodování o nich, bude napříště pouze v kompetenci zastupitelstva a nikoliv rady města.

A právě na nátlak občanů, které zastupují právě jimi zvolení politici, by město jejich hlasy mělo smlouvu o spolupráci z roku 1999, podepsanou tehdejším starostou a současným radním Danielem Procházkou, jednou provždy vypovědět. Dále by si měli zastupitelé, pokud by jim opravdu leželo na srdci blaho a důstojný život obyvatel města a jejich voličů vymoci, aby veškerá jednání s firmou Tapas Borek probíhala pouze a výhradně písemnou formou a byla tak zcela průhledná a hlavně doložitelná a nezpochybnitelná.

Nechoďme příliš daleko. V červnu roku 2011 jsem navrhl usnesení: Zastupitelstvo města nesouhlasí s rozšiřováním těžby písku v lokalitě u jatek. A konec a tečka. Kolega Huml můj návrh přeformuloval, ale v zápise se objevila věta, že zastupitelstvo pověřuje radu města, aby vedlo jednání k zastavení rozšiřování těžby písku. Ale tento dodatek původně prosazoval na jednání starosta Přenosil a já se proti němu vehementně postavil, protože jsem nechtěl, aby se jednání s těžařskou firmou konalo za zavřenými dveřmi rady města, ale veřejně. Nicméně se v zápisu stejně tento dodatek objevil, čímž byl flagrantně porušen zákon číslo 128/2000 Sb. zákon o obcích.

Při prvotním jednání Krajské hygienické stanice s Báňským úřadem vyplynulo, že KHS fakticky s rozšířením těžby souhlasí. Předsedkyně občanského sdružení, které proti pískovně dlouhodobě bojuje, Radka Martínková, Báňský úřad navštívila. „Zjistila jsem, že stanovisko KHS je v rozporu se zákonem, protože vydala souhlasné stanovisko, když tvrdila, že při rozrůstání Staré Boleslavi a tím zvyšující se četnosti dopravy všeho druhu se provoz pískovny a především pískařských kamionů na celkovém hluku a zátěži polétavým prachem bude podílet menším procentem, nežli stanoví norma. Je potřeba si však uvědomit že předpokládaný nárůst kamionové dopravy při rozšíření těžby písku, a tím i hluku bude údajně činit 0,9 dB. Prostým matematickým vyjádřením nárůst kamionové dopravy bude vyšší

o 23 %. Je tudíž pravdou, že je velký rozdíl při tisíci kamionech nebo například při  desetitisíci kamionech. Rozdíl procent zůstane stejný, hluk se však pro občany Staré Boleslavi zvýší několikanásobně,“ říká Radka Martínková.

Navíc opět připomínám, že EU upozorňuje ČR na nadměrný a nepovolený hluk a výskyt životně nebezpečného polétavého prachu a mimo jiné ve své zprávě zmiňuje i naše město, jako jedno z nejvíce ohrožených míst.

Lidé se brání, brání se i někteří zastupitelé, ale město má stále s těžařem uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Není to schizofrenické? 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.