Město očima nezávislého člověka

Dopis Jiřího Jergla zastupitelům

17.09.2014 10:02

Městský úřad
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
e-mail: podatelna@brandysko.cz
V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne 11.9.2014
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,
v informaci zveřejněné na elektronické úřední desce dne 9.9.2014 se podává, že na den 18.9.
2014 svolává starosta města (zřejmě poslední) veřejné zasedání stávajícího zastupitelstva.
Z navrženého programu jednání je zřejmé, že současná rada města (dále jen „RM“), která návrh
schválila, zcela rezignovala na plnění bodu II.a) Usnesení z 30. VZZ konaného dne 3.7.2014, jež je
přiloženo níže, z čehož logicky vyplývá, že pokud RM nedošlo ke splnění bodu II.a), nemohl být
splněn ani bod II.b).
Vzhledem k tomu, že v dosud zveřejněných zápisech z jednání RM po datu 3.7.2014 naprosto
absentuje zmínka o tom, že RM vůbec započala se zadáním podkladů pokud jde o zpracování
znaleckého posudku nezávislým auditorem z oboru ekonomie, lze důvodně předpokládat, že radní
ani nechtějí otevírat onu pandořinu skřínku tzv. „vzájemné (ne)výhodnosti“ - odkaz na „Dohodu o
spolupráci“ ze dne 30.11.1999 mezi městem a společností TAPAS BOREK, s.r.o.
Ostatně jak jinak chápat přístup radních a „zkušeného“ starosty, když ten sám v replice na dotaz
zastupitele V. Kapala „zda se nezformulují ty otázky“ uvedl, „že se odkazuje na dohodu o
spolupráci a ta dohoda něco řeší. Ta řeší ekonomické záležitosti v několika směrech. A tím je
jasné, co se má zkoumat“.
Zde odkazuji např. na bod 2. Kontrola plnění úkolů, ze zápisu RM č. 161 ze dne 30.7.2014
Starosta města pan Ing. Přenosil seznámil RM mj. s přehledem plnění úkolů k datu 30.7.2014.
Stanovisko rady:
rada m ě sta vzala pln ě ní úko l ů RM a ZM k 30. 7. 2014 na vědomí.
Názorná ukázka, jak se v praxi RM „vypořádala“ s úkoly uloženými v usnesení nejvyššího orgánu
města – vzala je prostě bez dalšího na vědomí.
USNESENÍ
z 30. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 3. července 2014
od 17.00 hodin v prostorách tělocvičny ZŠ ve Staré Boleslavi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Zastupitelstvo města u k l á d á :
---------------------------------------------------------
a) radě města nechat zpracovat znalecký posudek ekonomických dopadů vyplývajících z dohody o
spolupráci s firmou Tapas z roku 1999 a navazujících smluvních vztahů
b) radě města na základě znaleckého posudku zadat advokátní kanceláři prověření smluvních
vztahů se společností Tapas od roku 1999.
Veřejnost si musí tudíž klást otázku, zda-li tím, že RM doposud neučinila ani náznakem, že
úkoly, které jí uložilo zastupitelstvo na 30. VZZ hodlá splnit, nezastírá v souvislosti s blížícím se
koncem jejího funkčního období jinou možnou skutečnost. Je nade vší pochybnost, že předchozí i
současná RM svou vědomou nečinností – kontrolou jednotlivých položek na straně příjmu od
těžařské firmy od počátku účinnosti „Dohody o spolupráci“ porušily ustanovení § 69 odst. 2
zákona o obcích, když současně nelze vyloučit ani porušení ustanovení § 159 odst. 1 NOZ.
§ 159
(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této
péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím
výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
Jak vyplývá z Rozhodnutí KÚSK č.j.: 069837/2014/KUSK viz příloha, již nejméně následující
den po doručení žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., bylo městu coby povinnému
subjektu zřejmé, že má prokázat, jakým způsobem je naplněn obsah výše uvedené dohody, pokud
jde o všechny druhy příjmů od těžaře a způsob jejich kontroly (bod 9 žádosti). Nic tedy nebránilo
tomu, aby po zjištění, že město naprosto selhalo v této oblasti výkonu správy vlastního majetku a
kontroly následných příjmů smluvně ošetřených, aby vyzvalo protistranu k předložení všech dosud
neposkytnutých podkladů a dodatečně „rekonstruovalo evidenci,“ a tu následně žadateli poskytlo.
Na místo toho zvolilo současné vedení radnice postup zcela odporující poslání řádného výkonu
samosprávy. Že jde v konečném důsledku o zjevné nerespektování rozhodnutí nadřízeného
správního orgánu, ke kterému se přidalo i arogantní opovrhování LZPS garantovaných práv
žadatele, nemůže být žádných pochyb, jak ostatně vyplývá z judikatury Ústavního soudu.
Ponechám na laskavém uvážení všech zúčastněných k jakému závěru se po obeznámení
doberou. Pro mne, občana města a žadatele o informace současně se vzhledem k předvedenému
a listinnými podklady doloženému rýsuje jediný možný závěr: mám za to, že současní radní města
(nejen) v tomto případě se alespoň v mých očích jednou provždy diskvalifikovali pro výkon funkce
na jakékoliv úrovni zastupitelské demokracie.
Město současně nerespektovalo ani příkaz KÚSK, aby žadateli byla vrácena v zákonné lhůtě
do 15-ti dnů od dne doručení rozhodnutí v rozporu se zákonem požadovaná úhrada nákladů za
poskytnutí informace ve výši 176,-Kč. Způsob řešení je uveden v dalších přílohách, když při
návštěvě na MěÚ dne 10.9.2014, jsme spolu s ved. FO dospěli ke konečné oboustranné dohodě,
která byla následně završena přeúčtováním předmětné částky z účtu na účet.
Podání učinil Jiří Jergl, Brázdimská 1552, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.