Město očima nezávislého člověka

Dopis týkající se privatizace domů Na Kloboučku

04.12.2013 11:33

V obšírném materiálu týkajícím se privatizace domů v sídlišti Na Kloboučku jsem vycházel, a také zveřejnil, oficiální materiál zaslaný zastupitelům místostarostou Nekvasilem. K tomuto materiálu jsem nyní obdržel dopis od zástupkyně nájemníků jednoho z privatizovaných domů a otiskuji jej v plném znění, a to včetně příloh. Z tohoto dopisu vyplývá, že informace o tom, že nájemníci bytového komplexu 1114 – 1115, do data odeslání mailu místostarostou, tedy počátkem prosince, zastupitelům, plně skutečnosti a pravdě neodpovídala.

Dobrý den, pane Kapale,

Přečetla jsem si váš článek v Brandýských novinách na internetu. Chtěla bych reagovat na větu, kde píšete, že poslední dům 1114 – 1115 ještě neposlal odvolání k ceně domu a bytů. Dne 19. 11. 2013 byl teprve vyvěšen záměr o prodeji s cenou jednotlivých bytů. Vzhledem k tomu, že jsem žádala na jedné z mnoha schůzek s místostarostou Nekvasilem, abychom toto dostali všichni dopisem do schránek, nestalo se. Připíchli nám to na nástěnku v domě.

Dne 27. 11. 2013 jsme reagovali a poslali na vedení města odvolání s plnou mocí všech nájemníků. Dále jsem to poslala mailem na vedení města. Posílám vám to v příloze. Já osobně ještě sepisuji žádost o snížení nájemného z důvodu hnijícího bytu. Chci se ještě spojit s hygienou, protože mi bylo řečeno, že náš byt je již hygienicky závadný. Začal mi totiž hnít i druhý pokoj, který byl do letošního léta v pořádku. Jsem z toho nešťastná. „Vůně“ ztuchliny je strašná.

S přáním hezkého dne

Iva Sasáková

 

 

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Masarykovo náměstí 1,2

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

Věc: Žádost o změnu podmínek privatizace bytových jednotek

 

Vážení zastupitelé,

 

           obracíme se na Vás jako zástupci nájemníků bytových jednotek bytového domu č.p.1114/1115, Sídliště Stará Boleslav, ve věci žádosti o změnu a návrhu změny stanovených podmínek privatizace bytových jednotek s podíly na společných částech jmenovaného bytového domu. K odůvodnění této naší žádosti a návrhu změny stanovených podmínek privatizace dovolte prosím, abychom Vám předložili argumenty, které nás – nájemníky k tomuto kroku vedou, a které mají souvislost se stanovenou kupní cenou.

Bytový dům č.p.1114/1115 byl zařazen do privatizace rozhodnutím učiněným Vámi na naši žádost na zasedání zastupitelstva města a to za podmínek dle Zásad II.

Bytový dům č.p. 1114/1115 je zděným obytným domem, skládajícím se jako celek ze dvou souvislých bloků se samostatnými vstupy a schodišti, obsahující celkem 24 bytových jednotek, podsklepený, přičemž byl postaven v první polovině 70. let. Původně plochá střecha tohoto objektu, byla v roce 2010 nahrazena nástavbou podkrovních bytů a střechou sedlovou, přičemž ovšem došlo ke znehodnocení původních komínových těles pro jednotlivé bytové jednotky a znemožnění užití těchto komínových těles pro účely vytápění bytových jednotek, jakož vzhledem k zrušení přístupu na střechu, jakoukoliv možnost revize a oprav těchto komínových těles (revize, opravy a čištění komínových těles tak jsou dnes možné pouze prostřednictvím vysokozdvižné plošiny, což je finančně velice náročné). Stavba je taktéž poplatná, co do svého technického stavu, době provedení – technické zastaralosti a opotřebovanosti. Zároveň se negativně na technickém stavu budovy projevily i úpravy spočívající v zateplení pláště budovy, které na místo čistě pozitivního efektu přineslo, zejména kvůli nekvalitnímu provedení, zatékání do některých bytových jednotek, jakož i vnitřní plíseň na mnoha místech původních bytů a sklepů. Montáží nekvalitních oken dochází v zimních měsících k neúměrnému rosení oken s následným zatékáním do zdiva. Následkem toho pak vznikají plísně neslučitelné se zdravím životním standardem. Zateplení starého domu s absencí odvětrání fasády jistě přispívá k vysoké vlhkosti v bytech. Alarmující je též plíseň vyskytující se ve stoupačkách, sklepních prostorech, jež byly několikrát vlivem neodborných stavebních prací vyplaveny. (Výše uvedené závady přikládáme jako fotodokumentaci v příloze této žádosti. Místostarosta pan Nekvasil označil na posledním zasedání tyto fotografie jako nekvalitní, jsou však pořízeny nájemníky, kteří jsou ochotni umožnit prohlídku bytu.)

 Taktéž je nezbytné připomenout, že mnohé zhodnocení nemovitosti spočívající např. ve vybudování plynových přípojek, rekonstrukci elektroinstalací apod. byly realizovány na náklady a cestou stávajících nájemníků, rekonstrukce páteřní elektroinstalace a rozvodů vody byla provedena pouze z důvodu nedostatečné kapacity a potřeby napojení bytů v nástavbách.

Co se týká polohy bytového domu č.p. 1114/1115 je v bezprostředním sousedství komunikace č. 101, která je hlavním silničním spojením ve směru Stará Boleslav – Mělník, přičemž tomuto charakteru taktéž odpovídá vysoký provoz spojený se značným hlukovým zatížením hlavně v době dopravní nehody nebo rekonstrukce na dálničním úseku Praha – Mladá Boleslav R10.

Rádi bychom též upozornili na některé chyby, jež jsou obsaženy v prohlášení vlastníka k bytovému domu č.p.1114/1115 a připravované privatizaci. Především se jedná o problém s vyčlenění některých společných prostor (konkrétně se jedná o místnost bývalé mandlovny) do užívání pouze vlastníků bytových jednotek nových nástaveb, přičemž naopak zbývající společné prostory mají právo užívat vlastníci všech bytových jednotek bez rozdílu, tedy i vlastníci bytových jednotek v nových nástavbách, což je z našeho pohledu diskriminující. Nájemníky byly také zjištěny chyby ve stanovení podlahové plochy jednotek a to zejména ve stanovení sklepních prostorů. Dále se pak jedná o začlenění do privatizace pozemku kolem budovy, přes který vedou nové chodníky, jež užívají občané celého sídliště. Nevidíme důvod, proč bychom si měli tento pozemek kupovat, jelikož bychom pak bez dalšího nesli mimo jiné i odpovědnost za případné škody na zdraví – úrazy chodců a za inženýrské sítě pod tímto pozemkem, který užívají obecně obyvatelé našeho města bez rozdílu.  Naopak bychom jistě souhlasili s prodejem a uvítali prodej části pozemku tohoto pozemku, která se nachází pod stávajícím stáním pro popelnice, a kterou považujeme za samozřejmou a nezbytnou součást technického zázemí výhradně domu, který obýváme.

Vzhledem k již realizovaným privatizacím ze strany města se nám jeví odhadní cena absolutně nekorespondující s cenami odhadů domů již privatizovaných. Nárůst v % je enormní a nekopíruje inflaci a snižující se kupní sílu obyvatel. Toto vidíme jako výrazné znevýhodnění v možnosti koupě bytů do vlastnictví oproti občanům města, kteří již privatizovali v minulých letech. Našemu domu v předchozích letech privatizace umožněna nebyla, což vnímáme jako znevýhodnění.  

           Vážení zastupitelé dovolte tedy abychom, vzhledem k výše popsaným a uvedeným skutečnostem, navrhli následující změnu stanovených podmínek privatizace:

 

  1. Navrhujeme a žádáme Vás o snížení kupní ceny za bytovou jednotku včetně podílu na společných částech domu a příslušných pozemcích na 40% odhadní ceny stanovené znaleckým posudkem č. 3289-50 zpracovaným Ing. Štěpánem Pohlem.

 

  1. Navrhujeme a žádáme Vás o změnu prohlášení vlastníka k bytovému domu č.p.1114/1115 spočívající v určení všech společných prostor do užívání vlastníků bytových jednotek bez rozdílů. 

 

  1. Navrhujeme a žádáme Vás o vyjmutí z připravovaného prodeje - privatizace pozemku p.č. 227/58 v jeho celkové rozloze, nacházejícího se kolem budovy, na němž je umístěn chodník a naopak navrhujeme vyčlenit z tohoto pozemku a zahrnout do prodeje pouze jeho část, zahrnující stávající stání popelnic pro dům.

 

  1. Navrhujeme a žádáme Vás o zrušení podmínky privatizace spočívající v minimálně 80% výši privatizace bytových jednotek na základě žádosti jednotlivých nájemníků a to z důvodu velkého počtu přítomnosti sociálně slabých, mezi nájemníky bytového domu. 

 

S úctou a poděkováním, jménem nájemníků bytových jednotek bytového domu č.p.1114/1115,

 

Ve Staré Boleslavi dne 25. listopadu 2013

 

Mgr.Libor Prouza za č.p.1114                                        Ivana Sasáková za č.p.1115

 

 

Ing. Ondřej PŘENOSIL

starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Masarykovo náměstí 1,2

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

 

Ve Staré Boleslavi dne 27.listopadu 2013

 

 

Věc: Žádost o zaslání podkladů k privatizaci

 

 

Vážení pane starosto,

 

           dne 19.11.2013 byl na Úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zveřejněn Záměr k prodeji bytů v domech Sídliště 1114 a 1115 Stará Boleslav.

 

Z důvodu nejasností v označení bytů a nesrovnalostech ve stanovených výměrách si Vás jako zástupce nájemníků těchto bytů  dovoluji požádat o zaslání Znaleckého posudku a Prohlášení vlastníka v písemné nebo elektronické podobě.

 

 

                                                     Děkuji za odpověď a zaslání dokumentů

 

                                                                                     Ivana Sasáková

                                                                                     Sídliště 1115

Stará Boleslav

email:  Ivasasakova@seznam.cz

 

Plná moc pro zastupování nájemníků jsem předala na podatelnu.

Děkuji Sasáková

                                                   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.