Město očima nezávislého člověka

Jak pokračují práce na panelácích?

24.10.2013 11:39

Místostarosta Nekvasil seznámil radu města se stavem probíhajících prací při stavebních úpravách nebytových prostor v panelových domech čp. 1498 a 1499 v ulicích Lipová – Pražská.

Dne 4.9. 2013, po vítězství v otevřeném výběrovém řízení a na základě podepsané smlouvy o dílo, proběhlo dne 9.9.2013 předání staveniště. Během prvního měsíce prací se musely řešit hlavně statické otázky při bourání obvodových stěn a proražení otvorů dveří v nosných příčných panelech. K tomu museli být přizváni statici.

Později se zjistilo, že oproti původní dokumentaci je podokenní pás tvořen železobetonovým panelem, který musela odborná další firma rozřezat strojní pilou, čímž vznikal nadměrný hluk, který velice rušil obyvatele domu.

Dále se zjistilo velké množství závad a nerovností, které nebyly zahrnuty v původním soupisu prací, neboť nebyly zřejmé ani známé a tudíž byly dříve nezjistitelné za normálního provozu domu. Tím se původní vysoutěžená cena za dílo musela zákonitě navýšit.

Dodavatel ocenil tyto nepředvídatelné vícepráce a tím i vyšší náklady na částku

425.751,23 Kč bez DPH o niž se původní cena, tedy 3.457.882 Kč bez DPH musela navýšit. Kvůli tomuto navýšení ceny musel být sepsán a oběma stranami podepsán dodatek ke smlouvě a rada města proto uložila starostovi města, aby tento dodatek, který vypracuje OÚRPP, s firmou podepsal.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.