Město očima nezávislého člověka

Jsou komise na draka?

01.06.2012 12:50

Různé odborné komise jsou poradním orgánem rady města. Zákon o obcích hovoří zcela jasně. Zatímco jsou ze zákona povinné výbory, jedná se o kontrolní výbor a finanční výbor, které jsou orgánem zastupitelstva, komise si buď rada zřídí nebo nezřídí.

Jde o to, že v každé radě jsou lidé různých odborností, znalostí a vědomostí a nemohou fundovaně a odpovědně rozhodovat o záležitostech, o kterých nevědí vůbec nic. Proto komise, ve kterých by měli být odborníci na daný rezort.

Tyto komise pak svá usnesení a doporučení radě města zasílají, aby pomohla při řešení odborných záležitostí. Ze zákona se však rada města, a to platí u všech měst, nejen u našeho, na názor komisí nemusí brát zřetel. Odpovědná rada jakéhokoliv města si materiály komisí prostuduje, případně oznámí komisi své doplňující otázky či námitky a teprve poté o záležitosti rozhodne.

V našem městě však s největší pravděpodobností radní názory komisí nerespektují, ba co více, mnohdy ani usnesení komisí nečtou. Při členské schůzi MO ČSSD Stará Boleslav, zdůrazňuji v té původní organizaci, vystoupili členové několika komisí, a to jak z řad členů strany, tak i nestraníci či hosté. Všichni do jednoho se shodli na tom, že spolupráce jejich komisí s radou města je nedostatečná, pokud vůbec nějaká.

Exemplárním případem se stalo řešení dopravní situace v Jungmannově ulici ve Staré Boleslavi, o kterém bude samostatný článek.

Jsou města, ale i menší obce, které si práce komisí váží a rozhodují ve spolupráci s nimi. Členové komisí tuto činnost vykonávají dobrovolně a pouze s hrazenými náklady na účasti při jejich jednání, tudíž členství v komisích není, opakuji, není výdělečnou činností.

Taková města či obce dokonce ve svých radničních tiskovinách pravidelně zveřejňují informace o práci všech komisích. Například Braškov má ve svých radničních novinách vycházejících měsíčně stejně jako brandýské Městské listy, pravidelnou a zcela zaplněnou rubriku s názvem „Informace z práce komisí obce“, kde se podrobně uvádí čím se ta která komise v minulém měsíci zabývala a nechybí ani poznámka, jak rada obce s jejich informacemi naložila. Ve většině případů, píše se v Braškovských novinách, rada obce dala na názor odborné komise a nejsou výjimkou ani častá pozvání předsedů komisí do rady, aby pomohli při řešení problémů.

V našem městě tomu je naprosto odlišně. Dokonce když jsem začal zveřejňovat náplň práce dopravní komise, které jsem členem, bylo mi ze strany města důrazně zakázáno o práci komise veřejnost informovat. „Práce komise, jako poradního orgánu rady města, není veřejná, a proto se o ní bez povolení rady města nesmí psát,“ bylo mi tehdy řečeno.

Řeším to tedy po svém, ve svých zveřejňovaných článcích hovořím o dopravní komisi jako o odbornících a závažné, a pro občany velmi důležité, informace zveřejňuji. Klasika. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Proč? Protože mi rada města nemůže zakázat informovanost veřejnosti tímto způsobem.

Na veřejném zasedání zastupitelstva, hned po volbách, jsem zastupitele žádal o usnesení, ve kterém by zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán samosprávy, odhlasovalo povinnost rady města veřejnost o činnosti komisí informovat. Koalice, jako jeden muž a žena, můj návrh na usnesení zastupitelstva zamítla.

Proto jsme s kolegou Stanislavem Humlem  pověřeni MO ČSSD, abychom tento požadavek opět na veřejném zasedání zastupitelstva přednesli a dali o něm hlasovat. Bude jedno, kdo z nás tento požadavek přednese, a budu velmi zvědav, jak bude zastupitelstvo hlasovat. Zpráva o tom, jak kdo hlasoval, se zde samozřejmě objeví.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.