Město očima nezávislého člověka

Kvůli Starému Labi se bude překládat plynové potrubí

10.06.2013 12:48

Při plánování akce „Revitalizace Houštecké tůně II. a II. etapa“ bylo městem zažádáno o aktualizované vyjádření dotčených orgánů včetně RWE.

Po přidělení dotace státu na obnovu Houštecké tůně, která je mezi místními známa  spíše jako Staré Labe, vznikla potřeba přeložit plynové potrubí. Plynové potrubí je totiž uloženo v hloubce 1,2 až 1,3 metru a křížilo by se s vodotečí, jež v rámci revitalizace tůně má být vybudována  v hloubce 1,5 metru.

Z důvodu křížení potrubí a vodoteče proto došlo k jednání s městem a RWE Distribuční služby, při kterém došlo k dohodě. Plynové potrubí bude nutno přeložit tak, aby nevadilo při budování nezbytné vodoteče k tůni. Bylo dohodnuto, že veškeré náklady na přeložku plynového potrubí bude uhrazeno městem.

Vzhledem k časovému omezení, protože veškeré akce za spoluúčasti státu formou dotace, musejí být provedeny v určeném termínu, došlo ze strany RWE k ujištění, že maximálně urychlí veškeré schvalování potřebných dokumentů týkajících se přeložení potrubí a plynárenského zařízení. Zároveň však musí být mezi oběma subjekty uzavřena smlouva, bez ní nelze ze strany plynařů vydat závazné stanovisko k dokumentům pro územní rozhodnutí.

Rada města proto rozhodla, že tuto smlouvu mezi městem a společností RWE GasNet s.r.o. z Ústí nad Labem uzavře. Zároveň rada města uložila pracovnici odboru životního prostředí brandýské radnice Karbanové předložit tuto smlouvu starostovi města k podpisu nejpozději do data 10.6.

Kolik za přeložku plynového potrubí bude město muset zaplatit, ani zdali se přeložka potrubí dotkne obyvatelů města, například zastavením dodávek plynu, zápis z jednání rady města neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.