Město očima nezávislého člověka

Malé zakázky – velký problém a nejasnosti

09.09.2012 11:02

Veřejné zakázky malého rozsahu, které dle znění příslušného a platného zákona, jsou příslušny k rozhodování pouze radě města, aniž by se k nim mohl vyjádřit nejvyšší orgán samosprávy – zastupitelstvo, jsou problémem, který trápí nejen naše město.

Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu upravuje zákon číslo 137/2006 Sb. A je to špatný zákon. Je to zákon, který svými ustanoveními přímo vybízí některé rady měst ke korupci či zvýhodňování spřátelených firem, neboť podle tohoto zákona může rada města oslovit několik firem dle vlastního výběru. Ostatní firmy, které se v tomto seznamu vybraných firem nenacházejí, mají prostě smůlu, byť by měly nabídky zdaleka nejnižší.

Co se po výběru děje mezi vybranými firmami a představiteli měst, ví jen Bůh či svatý Václav. Ani lidé, ale ani zastupitelé o těchto jednáních nemají vůbec ponětí. Podle zápisů z jednání rady města se většinou jedná o stále stejné firmy.

Rada města, možná i na základě mých neustálých stížností, se rozhodla, že přijme Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se jak o podlimitní, tak i nadlimitní zakázky. To znamená, že veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 1 milionu korun bez DPH, to v případě služeb a 3 miliony korun bez DPH v případě stavebních prací.

Tento zákon však neupravuje postup zadavatele v těchto případech, zadavatel je však povinen dodržet při jejich zadávání zásady transparentnosti, rovného zacházení a platí též zákaz diskriminace. A to se stává právě tím, že jiné firmy, nežli v seznamu radnice, prostě nemají možnost zakázku získat, neboť se nemohou do soutěže přihlásit.

 Proto je vhodné zadávání těchto zakázek upravit interní směrnicí, která disponuje základní pojmy, stanovuje způsob zadávání zakázek malého rozsahu a člení je na dvě kategorie, a to do 200 tisíc korun u služeb a do 500 tisíc korun u stavebních prací. Druhá kategorie je stanovení zakázek nad 200 tisíc u služeb a nad 500 tisíc u stavebních prací. Jde samozřejmě o ceny bez DPH.

V případě přijetí Zásad se bude jednat o postupy od přípravy zakázky až po smlouvu na zakázku a její zveřejnění včetně případných dodatků smlouvy. Směrnice též stanovuje odpovědnost vedoucího příslušného odboru radnice.

Rada města připravila návrh této směrnice, po konzultaci a zapracování připomínek OÚRPP, a zaslala jej společnosti OTIDEA a.s. k jejich připomínkám a po jejich úpravách bude zaslán ke konečnému vyjádření odboru ÚRPP a následně by měl být návrh dán do oběhu.

Přijetí a zejména dodržování navržené směrnice by mělo být zveřejňováno na webových stránkách města. Toto opatření, dle názoru rady města, zajistí transparentnost v celém procesu zadávání veřejných zakázek a umožní jejich veřejnou kontrolu.

V republice se neustále zvyšuje počet obcí a měst, které po souhlasu zastupitelstev, své směrnice při zadávání i veřejných zakázek malého rozsahu, změnily v oblasti výše zakázek, a to již například od 5.000 Kč, jako v Černošicích. Poptávka je zveřejněna na tak zvaném elektronickém tržišti, většinou na stránkách města, kde je mu vyhrazeno snadno dohledatelné a přístupné místo, a to včetně podmínek zakázky. Přihlásit se může jakákoliv firma do stanovené doby, kdy je zakázka uzavřena. Firmy mohou nabídky posílat i opětovně, protože na stránkách naleznou všechny nabízené ceny ode všech firem. Jakmile nastane den a hodina uzavření zasílání nabídek, stačí pak pozorně nabídky prostudovat a vybrat tu nejvýhodnější.

Podle starostů obcí a měst, které takto veřejné zakázky malého rozsahu provádějí, okamžitě došlo ke snížení nabídkových cen od firem v průměru o 30 %, což je jistě významný prvek při šetření obecních rozpočtů.

Tímto opatřením odpadne vybírání jen z několika, většinou stejných, firem, které se mohou na nabízených cenách dohodnout a ceny tak šplhají někdy až do astronomických výšek. Veřejné zakázky i malého rozsahu se tak významně zlevní a práce budou provedeny stejně kvalitně.

Moc bych se přimlouval, aby i v našem městě byly všechny veřejné zakázky, tedy i ty malého rozsahu, a to již od výše 5.000 Kč, zveřejňovány právě na tomto elektronickém tržišti a firmy by měly být vybírány právě podle výsledků nabídek na internetu.

Zároveň by však bylo velice nutné, aby toto tržiště bylo na městských stránkách natolik jednoduše a průhledně umístěno, aby se v rámci kontroly veřejnosti, na ně bez problémů dostal i počítačově méně zdatný občan. Aby se nestávalo to, že si občané města musejí shánět informace například o otevírací době sběrných dvorů na jiných stránkách, protože na těch městských je tento údaj tak důmyslně skryt, že se k němu dokliká opravdu jen málokdo.

Pokud by se tato opatření uskutečnila, byl by to průlom do letité zvyklosti rady města vybírat firmy podle úsudku několika lidí. Všechna jiná opatření, nežli je uvedeno výše, by při veřejných zakázkách malého rozsahu nutně opět vedlo k podezření občanů, že by mohlo docházet ke zvýhodňování několika firem a možné, byť jen těžko dokazatelné, korupci.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.