Město očima nezávislého člověka

Město bude žádat o dotaci na životní prostředí

12.11.2012 11:50

Odbor životního prostředí předal radě města návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace  v roce 2013 ze Státního fondu životního prostředí z Operačního programu: Životní prostředí – Obnova krajinných struktur.

Tato žádost města o poskytnutí dotace musí být odeslána nejpozději do data 23. 11. 2012, aby mohla být vyřízena. Podmínky dotace splňuje projekt Ivana Marka – Zahradní architektura, který město již dříve objednalo a uhradilo. Jedná se o projekt Obnova krajinných struktur Polabí, který se skládá ze dvou částí, a to: 1) Obnova sadů U Světice a za 2) Popovické stromořadí. Cílem tohoto projektu je stabilizace a obnova málo zastoupené stromové zeleně v Polabí a výsadba stromořadí jako součást zpřístupnění zaniklých historických tras „Stará pražská cesta“.

Předpokládané náklady na tuto akci by činily 2.810.289,49 Kč. Dotaci lze získat až do výše 90 % způsobilých nákladů, tedy ve výši 2.529.260,50 Kč. Podíl města by tak činil

281.029 Kč. K této ceně je však ještě nutné připočíst náklady na mobiliář, které činí 

248.556 Kč a byly by též hrazeny z rozpočtu města. Rada města tuto žádost OŽP podpořila a souhlasila se spolufinancováním projektu hlasy všech sedmi radních.

V dotačních podmínkách se sice uvádí, že by stát mohl poskytnout dotaci až do výše 90 % celkových nákladů, ale již nehovoří o tom, že by dotace v této výši poskytnuta být musela. Vzhledem k úsporným opatřením vlády, která se dotýkají všech oblastí, je docela možné, že se výše dotace, pokud bude poskytnuta, poněkud sníží.

Vzhledem k tomuto usnesení rady města byl podán návrh na uzavření smlouvy s manželi Damaškovými na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu Popovické stromořadí. Manželé Damaškovi nabídli cenu za tuto práci ve výši 18.000 Kč a rada města tuto nabídku akceptovala a rozhodla o uzavření smlouvy.

Zápis z jednání rady města však již vůbec nehovoří o tom, že za tuto cenu bude zpracována a administrována i druhá, nedílná část projektu, a to Obnova sadů U Světice. Předpokládám proto, že na tuto část projektu bude muset být uzavřena další smlouva a částka na zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu se opět navýší.

Nicméně snaha o zlepšení životního prostředí ve městě a jeho okolí je velice chvályhodná, neboť zde máme místa, kde životní prostředí doslova pláče. Například les u železničního nádraží ve Staré Boleslavi, v okolí někdejší kompostovny, Hluchov či les v Houštce včetně Starého Labe, která by si péči životního prostředí zasloužila stejně, jako například oblast Světice.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.