Město očima nezávislého člověka

Město má dva dlouhodobé úvěry

11.11.2014 10:43

Dle platného zákona musí zastupitelstvo schválit rozpočtový výhled na roky 2016 až 2019. Tento výhled musí být zpracován a musí se v něm promítnout základní údaje o příjmech a výdajích. Zpravidla se tento výhled zpracovává na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet.

Rozpočet města pro rok 2015 by se měl začít zpracovávat již letos, ale až do doby, kdy bude znám a platný rozpočet státu, ve kterém se města a obce teprve dozvědí výši přidělených finančních prostředků, musí město financovat své záležitosti dle rozpočtového provizória. Rozpočet města zpravidla zastupitelstvo schvaluje v měsíci březnu a děje se tak každoročně.

Do rozpočtového výhledu se musí zařadit, jako velice podstatná část výhledu, i dlouhodobé úvěry, které má město uzavřené a platby splátek přesahují volební mandát. V současné době má město uzavřené dva takovéto dlouhodobé úvěry. U České spořitelny má úvěr spojený s výstavbou Zahradního města, avšak nijak nezatěžuje městský rozpočet, neboť splátky úvěru i úroků jsou plně kryty od družstevníků Zahradního města.

Druhý dlouhodobý úvěr má město uzavřený s GE Money bank a byl zastupitelstvem schválen dne 30. 10. 2013. Je určen na financování rekonstrukce topných kanálů. Tento úvěr bude splacen v prosinci roku 2021 a každým rokem bude splácen z rozpočtu města. Tento úvěr byl spojen s dalším úvěrem, který se týkal finančně náročné revitalizace ČOV, a proto se oba úvěry spojily v jeden a splátky tak půjdou rovnoměrně na obě akce.

Tento rozpočtový výhled, který je nyní úředníky města zpracováván, by mělo zastupitelstvo schvalovat na veřejném zasedání zastupitelstva během měsíce prosince.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.