Město očima nezávislého člověka

Město odkoupí innfrastuktury v lokalitě Mýtka

22.05.2013 13:31

Vždy, když firma postaví a prodá rodinné domy v jakékoliv lokalitě, musí zároveň vybudovat i ulice, chodníky a další nezbytné stavby, aby vznikly normální a klasické ulice. Poté musí všechny komunikace, chodníky, ale i zeleň a infrastrukturu lokality prodat městu.

Je to proto, že pokud by se, například městu neprodal kanalizační řad, vybudovaný v novém sídle, museli by se vlastníci domů, tedy kanalizačních přípojek vedoucích k jejich domům, podílet alikvótní části na nákladech na opravy, odstraňování případných havárií na celém kanalizačním řadu města. I když by se případná havárie stala třeba na druhém konci města. Tak zní zákon.

Proto také před několika lety, museli občané města převést všechny své kanalizační přípojky, které si vybudovali na své náklady, na město. Právě kvůli tomu, aby nemuseli městu platit opravy na celém kanalizačním řadu města.

Společnost Unistav postavila řadu rodinných domů v lokalitě Mýtka a dne 29.3.2012 uzavřela s městem plánovací smlouvu. Podpis této smlouvy je nezbytný, aby město mohlo od firmy vykoupit veřejnou infrastrukturu v této lokalitě a v dané etapě výstavby sídla. Smlouva uváděla, že město investorovi uhradí 1.000 Kč a DPH za kanalizaci a vodovody. Za dalších 1.000 Kč s DPH město odkoupí i veřejné osvětlení, chodníky, komunikace, parkovací stání  a komunikační zeleň na pozemcích, na kterých se sídlo rozkládá.

Infrastruktura se též dotýká i dalších ulic, na které je sídlo napojeno, tedy na ulici Okružní a Mělnickou, stejně jako na ulici Třebízského a U Prachárny. Kanalizační řad již byl městu předán, ostatní budou následovat.

Lokalita se však nachází i na dvou pozemcích, které jsou ve vlastnictví kraje. Unistav již v minulosti uzavřel s krajem smlouvu o zřízení věcného břemene, takže s převzetím infrastruktur nejsou žádné problémy.

Rada města proto doporučí zastupitelstvu, aby uvedené infrastruktury za celkovou cenu

2.000 Kč plus DPH odsouhlasilo odkoupit, a to již na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva. Je naprosto zřejmé, že zastupitelstvo radě města nákup odsouhlasí, nic jiného totiž ani nezbývá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.