Město očima nezávislého člověka

Město požádá o dotaci na IT

29.05.2014 11:02

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dne 14. 2. 2014, v rámci IOP 22 směrnici "Konzolidace IT a nové služby TC obcí."  V této směrnici se uvádějí i parametry dotace. Jsou to:

Minimální výše způsobilých nákladů 1. mil. Kč.

Maximální výše způsobilých nákladů 6. mil. Kč.

Povinné spolufinancování z prostředků žadatele ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.

Dotace ve výši 85 % uznalých nákladů je splatné po ukončení realizační fáze projektu.

Podání žádosti nejpozději do 30. 6. 2014.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 11. 2015.

Povinnou součástí žádosti je Studie proveditelnosti a zpracování žádosti dle pravidel IOP, elektronickým vyplněním požadovaných dokumentů a údajů v systému Benefit7 a písemným podáním na CRR.

Dle rady města, v přípravné fázi projektu je zpracování Studie proveditelnosti "Konzolidace IT a nové služby TC města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav", ve které bude popsán projektový záměr ve vazbě na sledované indikátory - nově plně elektrizované agendy místní veřejné správy. Vzhledem ke skutečnosti, uvádí dále zápis z jednání rady města, že se jedná o specificky odbornou činnost, rozhodla rada města o uzavření smlouvy s L.Š. (v zápisu se uvádějí pouze iniciály jména, ale redakci je celé jméno známo), který již v minulosti pro město podobné materiály vypracoval. Smlouva s L. Š. by měla být podepsána do 20. 5. 2014 a tato činnost bude honorována cca 200 tisíci korunami.

Rada města zároveň rozhodla o vypsání veřejné zakázky na tento projekt, v souladu s výzvou MMR, který bude pokryt dotací ve výši 5. 100. 000 Kč, alespoň tuto částku odhadla rada města, přičemž celkové náklady by měly dosáhnout 6. milionů korun. Dle znění výzvy MMR bude muset město nejprve celou částku uhradit a dotace ve výši 85 % z celkových nákladů by měla být městu proplacena ve 2 až 3 kvartálu roku 2015.

Ze zápisu z jednání rady města není zcela zřejmé, zda se budou do celkových nákladů započítávat i odměny smluvním partnerům, například právě L. Š., který obdrží cca 200 tisíc Kč, či pravděpodobnému zástupci města při vypsání, provedení a vyhodnocení veřejné zakázky, jak je to u této rady města zvykem, či zda se i tyto náklady budou zahrnovat do celkové ceny a tudíž by měly podléhat dotaci.

Je docela zajímavé, neboť ze zápisu není možné vysledovat veškeré podrobnosti projektu do detailu, že i mezi radními vznikly určité pochybnosti, neboť dva ze šesti přítomných radních se hlasování zdrželi, čímž fakticky vyjádřili nesouhlas. Tudíž o celém projektu rozhodli pouze čtyři radní, z nichž jsou ovšem tři statutárními zástupci města, tedy starosta a oba místostarostové, kteří když projekt prezentovali, jsou jednoznačně pro něj, což prakticky znamená, že o celém projektu rozhodl hlas jediného radního či radní. O koho se jedná se nedozvíme, neboť u této rady města stále platí zásada, že se jmenovité hlasování nikdy neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.