Město očima nezávislého člověka

Městská policie vůbec poprvé předala výroční zprávu

12.02.2013 11:41

Po dlouhých letech od samotného počátku vzniku městské policie, předal její současný ředitel Petr Rendl zastupitelům kompletní a perfektně zpracovanou Výroční zprávu o činnosti MP v uplynulém roku. Dosud tak ani jeden z několika předešlých ředitelů neučinil.

Městská policie čítala v loňském roce sedmnáct strážníků s platným osvědčením, včetně ředitele MP. Tři strážníci nesplňují předepsané ukončené středoškolské vzdělání a v současné době si jej doplňují studiem.

Strážníci jsou rozděleni do čtyř hlídek. První hlídka strážmistři: Průcha, Cestr, Holečková, Mrhalová. Druhá hlídka: Mališ, Komárek, Dvořáková, Fajčíková. Třetí hlídka: Hapák, Málek, Vyskočil, Báčová. Čtvrtá hlídka: Herclík, Boháč, Sochora, Kalfusová.

Za loňský rok bylo evidováno 108 oznámení od občanů nebo jiných orgánů či institucí, ale je samozřejmé, že strážníci při výkonu služby sami vyhledávají a řeší přestupky. Za loňský rok bylo zpracováno 733 případů. V dopravě 37 jednacích čísel, spoluasistence s PČR 62 případů, spolupráce s odbory MěÚ 51 případů, nálezy předmětů či dokladů bylo 10, bylo zjištěno 12 závad na komunikacích a 24 závad na dopravním značení.

Použití majáku 8, použití donucovacích prostředků 2, doručení písemností MěÚ 7, Zjištění a předání záznamů pro PČR 18, asistence u dopravních nehod 11, likvidace uhynulých zvířat 6, odtahy vozidel 3, oznámení o dopravním přestupku 5, nález odcizeného vozidla 1, černé skládky, pálení odpadu 6, spolupráce s hasiči 3, nálezy a likvidace použitých injekčních jehel 2, rušení nočního klidu 18, rvačky, agresivní osoby 16, asistence u mrtvoly 2, převoz osob na vyžádání PČR 13, narušení občanského soužití, domácí násilí 18, převozy hotovosti 74, prověrka v místě bydliště 6 a zjištění úniku nepovolených látek do Labe 1.

Blokových pokut nezaplacených na místě bylo 73 a pokud přestupci neuhradili pokutu ani po výzvě, byly případy postoupeny vymáhací smluvní firmě. Strážníci rovněž mapovali po městě vraky vozidel a při nezjištění majitele byly odstraněny. V roce 2012 se jednalo o 9 vraků.

Financování: na platy zaměstnanců bylo potřeba v roce 2012 6.438.572 Kč, na sociálním pojistném bylo vyplaceno 1.600.536 Kč a na zdravotním pojištění bylo vyplaceno

576.188 Kč. Na oděvy bylo potřeba 167.665,80 Kč, na tisk 375 Kč, na DDHM 56.512,68 Kč, nákup dalšího materiálu 145.046 Kč a prevence kriminality stála 66.089 Kč.

Za vodu bylo uhrazeno 49.033 Kč, teplo 187.689 Kč, elektřina 283.590 Kč, pohonné hmoty 188.460 Kč, telefon 26.788,64 Kč, mobil + internet 68.900,71 Kč, školení stálo 53.278 Kč, nákup služeb – nespecifikováno 261,303, 57 Kč. Na útulek zvířat bylo vyplaceno 83.568 Kč, na kamerový systém PCO Lenia 214.479,60 Kč, PCO Besy 50.912,92 Kč. Na opravy a údržbu bylo potřeba 165.615,92 Kč, nákup kolků 11.600 Kč, poštovné 80 Kč, nájemné 1.500 Kč, nemocenské strážníků 32.429 Kč.

Provozní výdaje tak činily 10.730.221,67 Kč a investiční výdaje 992.567,20 Kč. Celkově stála městská policie město a daňové poplatníky 11.722.788,87 Kč.

Tolik perfektně zpracovaná Výroční zpráva městské policie za rok 2012. Dále se v ní uvádí i výhled na letošní rok. Patří tam rozšíření kamerového systému, bude zvýšen dohled nad cyklisty a bude se stěhovat služebna MP z Dolíku do nově zrekonstruované budovy autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. Ředitel MP Petr Rendl si je vědom,, že ne všichni strážníci se chovají tak, jak by měli a v případech, kdy by nedošlo k nápravě a na strážníky docházely další stížnosti, byl by nucen přistoupit k nepopulárním opatřením, a to od snížení osobního ohodnocení až k rozvázání pracovního poměru.

Nový ředitel Petr Rendl se ukázal jako muž na svém místě, a pokud by se přičinil o zlepšení práce MP ve městě, bylo by to pro občany města jenom dobře. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.