Město očima nezávislého člověka

Městské granty jsou rozděleny

05.05.2013 14:11

Odbor kultury a cestovního ruchu předložil radě města ke schválení zápis z jednání grantové komise, která posuzovala došlé žádosti o přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2013. Celkem bylo posouzeno 43 došlých žádostí a celková požadovaná částka činila 1.291.270 Kč.

Komise pro posuzování žádostí o granty města navrhla radě města rozdělit přidělenou částku, dle schváleného rozpočtu města, ve výši 500 tisíc korun na jednotlivé grantové projekty dle přiložené tabulky a zápisu, které tvořily nedílnou součást originálu zápisu. OKCR zároveň konstatoval, že všichni příjemci grantů za rok 2012 předali požadované vyúčtování v souladu se zněním uzavřených smluv.

Rada města všemi čtyřmi hlasy souhlasila s předloženým návrhem a přidělila vyčleněnou částku vybraným subjektům.

Je až neuvěřitelné, jak současná rada města utajuje vše, co nemusí zveřejnit ze zákona. I tak jednoduchou záležitost, jakou je seznam subjektů, kterým byly granty rozděleny, stejně jako na jaké projekty, v zápisu zastupitelům neuvádí. Tato snaha utajovat před zastupiteli a veřejností téměř vše hraničí až s absurditou, vždyť zastupitelstvo ze zákona rozhoduje o rozpočtu, a přitom se ze zápisu nesmí dozvědět komu a na co  vlastně peníze přidělilo.

Ze zákona nejvyšší orgán samosprávy tak nemá přístup k informacím tak, jak by měl. Rada města, v tomto případě pouze čtyři lidé z osmnáctitisícového města, rozhodují komu  a na co peníze jdou, ale zastupitelům tento fakt nesdělují. Zastupitelé, pokud chtějí všechny informace získat, tak o ně musí radu města poníženě žádat, namísto toho, aby je dostávali automaticky.

Naprosto stejný případ, jako při rozdělování grantů města, byl i s příspěvky na podporu činnosti spolků a ostatních organizací zabývajících se kulturní a výchovnou činností. Rada města, dle zápisu, jim přidělila další peníze, ale nikde se už neobjevilo ani jméno spolků, ale ani výše částky. Dokonce byla v zápisu uvedena pouze čísla smluv mezi těmito spolky a městem, aby se zastupitelé opravdu nedozvěděli, o koho se vlastně jedná.

Jednání této současné rady města již překračuje všechny meze a s demokracií nemá společného vůbec nic. Pro informovanost nejen zastupitelů, ale i obyvatel města by bylo záhodno současnou radu města, tajnůstkářskou a arogantní, vyměnit za ty zastupitele, kteří by konali opravdu pro blaho obce a lidí v ní žijících. A to se týká i naprosté otevřenosti při zveřejňování všech dostupných informací, které nepodléhají zvláštnímu zákonnému režimu utajení.

Při současném složení koalice je však přání lidí ve městě, aby se dozvídali opravdu o všem, co se ve městě děje, čirou utopií. Dvanáct zastupitelů ví, že si mohou dělat co chtějí a současný stav jim vyhovuje. Dále je tu několik dalších zastupitelů, kterým je vše jedno a stačí jim zvedat ruce, bohužel to platí i o několika zastupitelích, kteří nejsou v koalici, ale ani v opozici. A těm několika opravdu opozičním zastupitelům síly na jakoukoliv změnu nestačí.

Jak to vypadá, nezbývá nežli počkat na další volby a doufat, že voliči budou mít šťastnější ruku.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.