Město očima nezávislého člověka

Na Plantáži se uvolní nebytový prostor

14.03.2013 11:36

Město uzavřelo dne 23.10.2006 smlouvu o pronájmu nebytových prostor číslo 6 a 7 o celkové výměře 65,45 m2 v domě číslo popisné 402 Plantáž v Brandýse. Nebytový prostor byl využíván jako nahrávací studio autorských hudebních nosičů.

Dne 28.2.2011 byl ke smlouvě o pronájmu uzavřen dodatek upravující výši smluvní pokuty a její podmínky. Nájemné bylo uzavřeno na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Smlouva zněla na částku 71.296 Kč za rok za celý nebytový prostor.

Nájemce podal dne 13.2.2013 žádost o ukončení nájmu. V této žádosti uvedl, že nájemní poměr s městem by měl skončit dnem 31.5.2013. Výpověď byla podána dne 28.2.2013, takže výpověď počala běžet dnem 1.3.2013.

Na nájemném však vázne dluh ve výši 51.565 Kč a nájemce uvedl, že si je dluhu vědom a rád by ho uhradil ke dni ukončení nájmu. Rada města se usnesla, že pokud k tomuto dni nebude dluh uhrazen, přistoupí město k vymáhání pohledávky prostřednictvím soudu.

Rada města dále uložila vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu Milanu Novákovi, aby radě předložil návrh na využití těchto nebytových prostor, a to do data 29.3.2013. Zda budou nebytové prostory nabídnuty k pronájmu nebo zda je bude využívat město se v zápisu z jednání rady města neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.