Město očima nezávislého člověka

Navyšováním poplatků za prodlení činí dluhy smrtelnými

12.05.2013 11:13

V Lipové ulici v Brandýse má na jednom z bytů nájemkyně dluh na nájemném ve výši

25.359 Kč. Tento dluh vznikl za první tři měsíce letošního roku.

Dlužnici byl doručen odborem majetku města dopis, ve kterém jí byl stanoven splátkový kalendář s tím, že dluh za leden a únor měl být uhrazen do 31.3. včetně nájemného i za březen.

Nájemkyně nyní žádá radu města o prominutí poplatků z prodlení z placení za minulý rok ve výši 27.837 Kč, které byly splatné již 30.11.2012. Zápis uvádí pouze dluh na nájemném za první kvartál letošního roku, což znamená, že nájemné za rok 2012 bylo uhrazeno, ovšem až na ony poplatky z prodlení.

Nájemkyně, která se zřejmě dostala do velkých finančních problémů, nyní žádá radu města, aby jí prodloužila lhůtu k uhrazení dlužného nájemného do 15.5.2013 a zároveň o prominutí zmiňovaných poplatků z prodlení. Jedná se tudíž o prominutí částky, kterou nájemkyně nedlužila, ale o kterou jí byl dluh navýšen.

Rada města s prodloužením lhůty dluhu na uhrazení dluhu na nájemném souhlasila, ale zároveň se usnesla, že doporučí zastupitelstvu nesouhlasit s prominutím poplatků z prodlení, tudíž s navýšením dluhu o penále.

Tyto poplatky či penále jsou velmi často vyšší nežli byl skutečný dluh, jako v tomto případě. Dle mého názoru se jedná jenom o další odírání lidí ve finanční tísni a jde o velice nemravné jednání. Tím, že rada města doporučuje zastupitelstvu neprominout toto penále, tedy peníze, které nájemkyně nedlužila, ale byly jí uměle navýšeny o naprosto nemravné penále, se zachovala asociálně, nemravně a uvrhuje své vlastní občany do naprosto neřešitelné situace.

To jednání rady města je o to horší, že nájemkyně má podepsánu nájemní smlouvu na dobu určitou, která jí končí dne 31.7.2013, takže lze téměř s jistotou předpokládat, že bude nucena se z bytu stejně vystěhovat. A to jen proto, že nebyla schopna uhradit nesmyslné penále.

Při jednání zastupitelstva o této záležitosti budu osobně hlasovat proto, aby bylo nájemkyni penále prominuto, protože se nejedná o dluh, ale pouze o další příklad likvidace člověka ve finanční nouzi. A to považuji nejen za nemravné, ale dokonce až za nelidské.

Obávám se však, že složení této koalice této nájemkyni nevyhoví a fakticky jí tak donutí jít bydlet jinam, pokud nikoliv rovnou pod most. A na tomto zvěrstvu se podílet nechci a nebudu. Zvláště, pokud si uvědomíme fakt, že neuhrazením uměle navýšeného dluhu o penále, by město žádnou finanční ztrátu neutrpělo, pouze by nevydělalo na neštěstí člověka.

Tato koalice a rada města se mnohdy chová naprosto asociálně a tento příklad je toho názorným příkladem.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.