Město očima nezávislého člověka

Nemocnice byla tunelována od samého počátku

02.08.2011 16:28

Brandýs nad Labem (kap) – Audit k hospodaření nemocnice za vlastnictví PP Hospitals s.r.o. prokázal, že privatizace nemocnice byla připravena k vytunelování ještě před vlastní privatizací. Dne 7.3.2007 byla uzavřena Smlouva o budoucím uzavření kupní smlouvy mezi PP Hospitals (PPH) a JK Profit (JKP). Smlouvu podepsal za PPH jednatel M. Tvarůžek a za JKP Jednatel Radek Kundrát. Auditor zjistil, že nemocnice uhradila později 16 milionů korun na neznámý účet.

K původní smlouvě byly uzavřeny ještě další čtyři dodatky, podepsané stejnými osobami, a to 23.6., 25.9.,24.10. a 22.12., to vše v roce 2008. Ve smlouvě a dodatcích se jednalo o prodeji pozemků a některých budov nemocnice. Data smlouvy zcela jasně vypovídají o tom, že byla podepsána ještě dříve než PPH nemocnici v privatizaci získal. Po podepsání smlouvy a dodatků následovaly výzvy JKP k uzavření smlouvy a 26.6. 2009 žádost o schůzku.

 Kupní smlouvy mezi PPH a JKP nebyla nikdy podepsána, zato byla 30.10.2009 podepsána mezi stranami smlouva o narovnání. Podepsáni byli opět M. Tvarůžek a R. Kundrát a následovala dne 11.11.2009 dohoda o vypořádání společných závazků, ale ještě potom, dne 20.11.2009 další dodatek ke kupní smlouvě. V původní smlouvě o budoucí smlouvě kupní se jednalo o pozemky a některou z budov nemocnice za cenu 2.414.280 Kč, tedy za cenu výrazně nižší, nežli za jakou později PPH prodalo pozemky městu (Tam se jednalo o necelých 38 milionů korun.). V budoucí kupní smlouvě se uváděla smluvní pokuta ve výši 5 milionů korun, pokud by PPH nabídl třetímu subjektu předmět smlouvy za vyšší cenu. Dodatky pak rozšiřovaly předmět smlouvy o zmiňované pozemky a prodlužovaly termín uzavření smlouvy kupní do 30.6.2009. PPH však dne 9.10. 2009 uzavřel smlouvu s městem Brandýs nad Labem o prodeji pozemků a cena byla městem zaplacena. Následovalo podepsání smlouvy mezi PPH a JKP dne 30.10.2009 o finančním narovnání, kde se strany dohodly takto: Smluvní pokuta ve výši 5 milionů korun a náhrada za vzniklou škodu JKP ve výši 15 milionů korun budou vypořádány tak, že PPH do 31.3.2010 vyplatí jednorázové narovnání ve výši 16 milionů korun a JKP již nebude mít žádné další požadavky.

Auditor konstatoval, že vypořádání bylo šestkrát vyšší nežli kupní smlouva v původní smlouvě o smlouvě budoucí kupní.

Závěry auditu: Celá transakce se jeví jako vysoce riziková, účet, kam odešlo 16 milionů korun znám není.

Potenciální ztráta tudíž činí 16. milionů Kč.

Zodpovědné osoby: Za PPH M.Tvarůžek a P. Nesnídal, za JKP R. Kundrát.

Možné formy odpovědnosti – Trestně právní: Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Trestní čin z nedbalosti. Účast na podvodu.

Obchodně právní: Porušení povinnosti vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

Tolik audit. Jenom připomínka, že vlastní prodej pozemků městu Brandýs nad Labem se uskutečnil už za dalšího majitele nemocnice M. Vojtíška a peníze od města za pozemky se na účtech nemocnice nikdy neobjevily.

Tento článek byl napsán pro Polabský TOK dne 29. 6., tedy ještě dříve nežli vyšel jiný článek v MF Dnes o téže problematice a vycházející ze stejného materiálu, tedy zápisu z auditu na hospodaření brandýské nemocnice firmou PP Hospitals s.r.o. Téhož dne byl do redakce zaslán.

Na stránkách Polabského TOKu se tento článek neobjevil. Nesměl! Proč? To nevím. Namísto něj se má zítra, to je ve středu 3.srpna, objevit článek jiného autora. Naprosto nechápu morální úroveň člověka, který po zákazu zveřejnění materiálu vycházejícího z hodnověrných listin, které mám ve vlastnictví, majitelem „nezávislých“ novin, napíše na zakázku článek jiný, ale vytáhne si z mého materiálu, který podléhá autorskému zákonu to, co uzná za vhodné.

Z této situace vyplývá jediný závěr. Pravda, skutečná pravda o dění ve městě se neobjevuje ani v Městských listech, které jsou jen výkladní skříní vedení radnice, ani v nezávislých novinách, jakými se Polabský TOK nazývá, ale jen a pouze na internetových novinách Brandýské noviny (adresa: www.brandyské-noviny.cz).

I tímto způsobem, vycházeje z osudu mého článku, zcela zřetelně vyplývá, lze informovat veřejnost. Informace se cenzurují, články se nezveřejňují a když už, tak výrazně pozměněné a „učesané“.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.