Město očima nezávislého člověka

Nestačí jeden správce kanalizace, musíme mít dva!

28.05.2012 12:29

Nová výstavba ve městě přináší problémy s dešťovou vodou. Tam, kde dříve bývala půda a dešťová voda se normálně vsakovala, jsou dnes zpevněné plochy, a proto stále více dešťové vody vtéká do kanalizace, dnes již činí její podíl 50 až 60 %, přičemž standardem je 5 až 10 % dešťové vody v kanalizačním řadu.

Tato voda se pak dostává až do  ČOV a prodražuje tím proces čištění. Proto je snaha oddělit dešťovou vodu v kanalizačním řadu od splaškové, což se děje pomocí tak zvané dešťové kanalizace. V lokalitách s novou výstavbou se již dešťová kanalizace buduje zcela automaticky, zatímco v původní zástavbě je stále problémem.

S narůstajícími metry, až kilometry, dešťové kanalizace v majetku města vzniká stále větší potřeba vzniku systému při provozování této dešťové kanalizace a stanovení jejího správce.

Vodovod a kanalizaci smluvně provozuje firma Stavokomplet, za což pobírá nemalé peníze. S touto firmou je zatím smluvně ošetřeno pouze čištění dešťových vpustí a žlabů v majetku města a podle této smlouvy se běžně čistí do 30. června běžného roku. Některé vpusti je však potřeba, jak se uvádí v materiálech rady města, čistit často, jiné jen jednou za dva až tři roky.

Podle rady města však posoudit četnost a množství čištěných vpustí může jen firma, která by měla provádět běžnou údržbu dešťové kanalizace a zajišťovat údržbu, kontrolu a provoz retenčních nádrží tak, aby nepřetekly.

Při rekonstrukci komunikací, které město začalo provádět před třemi roky, byl odtok dešťové vody řešen vsakováním do půdy vsakovacím potrubím a jímkami. I ty se však musejí pravidelně kontrolovat a čistit, aby nedocházelo k pomáčení komunikací. Zároveň v současnosti není ani zajištěna pravidelná kontrola a čištění celého potrubí.

V současné době město vlastní na 16 kilometrů potrubí na dešťovou vodu a po jedné retenční nádrži jak v Brandýse, tak ve Staré Boleslavi. Dále bude pravděpodobně potřeba převzít další retenční nádrže od firmy KPV Beta a další nádrž od firmy Sladek Group na Vrábí.

Rada města konstatovala, že nyní nemá ani dešťová kanalizace ani retenční nádrže vlastního správce, pouze má smlouvu se Stavokompletem jednou ročně čištění vpustí, ale žádným způsobem není vyřešen provoz a údržba jak trubního vedení dešťové kanalizace, tak i retenčních nádrží.

Městu, uvádí se v materiálu z rady města, není ani znám stav, ale ani přesná délka dešťové kanalizace, není dořešeno vybírání poplatků za odvod dešťových vod od firem, ale ani počet takto povinných. U soukromých domů se ze zákona poplatek za odvádění dešťových vod nevybírá.

Rada města se usnesla, že je potřeba zmapovat a zdokumentovat vše, co se týká dešťové kanalizace a zajistit jejího provozovatele či správce, který by za odvod dešťových vod nesl zodpovědnost, samozřejmě za určitě nemalý obnos.

Proto rada rozhodla, že do dne 15. září letošního roku musí být vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele dešťové kanalizace a do dne 30. listopadu by s ním měla být podepsána smlouva, platná ode dne 1.1.2013.

Předpokládané náklady na přípravu podkladů jsou radou stanoveny na výši 400.000 Kč.

Město má smlouvu o provozování vodovodů a kanalizace, stejně jako ČOV, již třináct let se Stavokompletem. Přitom veškeré práce na haváriích vody i kanalizace hradí zvlášť na základech smluv o dílo. A přesto se pro občany cena za vodné a stočné každý rok zvyšuje. Pokud nebude provoz a údržbu dešťové kanalizace provozovat na základě dodatku ke smlouvě tato firma, a to bez navýšení procent, které si z vybraných peněz od občanů smluvně ponechává, ale vybere se další firma, je zcela evidentní, že se cena především stočného pro občany opět zdraží a troufám odhadovat, že poměrně výrazně. I nová firma si přece bude chtít na lidech z města vydělat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.