Město očima nezávislého člověka

Odvolání města proti pískovně, aneb vlk se nažral a koza zůstala celá

07.02.2014 16:56

Dostal se mi do rukou text dodatečného odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu, kterým se povoluje hornická činnost v lokalitě Stará Boleslav-U jatek.

Musím říct, že je napsáno velice šalamounsky. V úvodu je doslova napsáno, „že (město) kategoricky nesouhlasí s povolením hornické činnosti a zahájením těžby štěrkopísku v lokalitě Stará Boleslav – U jatek.“ Ano, krásně napsané. A pak čtete dál s nadějí, že vedení našeho města konečně pochopilo, co je jeho povinnost a zuby nehty začalo bránit zájmy nás občanů. Na konci Vás ale čeká pěkně ledová sprcha. Tam je totiž uvedeno něco zcela jiného:

 

Citace z odvolání:

                                                                                                                                                                          
Přitom na zasedání zastupitelstva dne 29.6.2011 bylo přijato následující usnesení:

Citace ze zápisu:

„Starosta města pan ing. Přenosil dal hlasovat o návrhu a sice, že ZM s těžbou v lokalitě U

jatek nesouhlasí a doporučuje RM realizovat v rámci právních možností všechny kroky

k jejímu zamezení.

pro : 20     proti : 0     zdržel se : 0

 

Jaké kroky od roku 2011 Město udělalo mi není známo.

Spolu s odvoláním Město odeslalo i Žádost o prominutí zmeškaného úkonu. Na konci této žádosti je uvedeno:

„Informujeme, že paralelně s podáním uvedeného odvolání zahájilo Město kroky k možnému vypovězení Smlouvy o pronájmu pozemků Města ppč. 1931/25 o výměře 2825 m2, ppč. 1931/27 o výměře 1477m2, ppč 2655/1 o výměře 509m2 a ppč 2724/3 o výměře 512m2“

Této informaci nerozumím. Vedení města nemůže jen tak samo od sebe se rozhodnout, že vypoví nějakou smlouvu, když mu to neuloží svým usnesením zastupitelstvo.

 

Na zasedání zastupitelstva dne 5.9.2011 totiž nebylo přijato následující:

 

Citace ze zápisu:

„Pan Mgr. Huml po dalším upřesnění navrhl usnesení :

ZM ukládá radě města, aby ve spolupráci s právní kanceláří  AK Pejchal byla podle právních

předpisů posouzena možnost výpovědi nájemní smlouvy a pokud je to možné, tak smlouvu

vypovědět.

Starosta města dal o předloženém návrhu hlasovat :

pro : 6     proti : 7     zdržel se : 8

------------------------------------------------------------------------------------

Návrh nebyl přijat

 

Dále na zasedání zastupitelstva 5.9.2011 bylo řečeno toto“

 

Citace ze zápisu:

Místostarostka města paní Mgr. Nováková uvedla, že nikdo ze zastupitelů  nebere zpátky své

hlasování z 29.června a že rušit uzavřenou nájemní smlouvu s fy TAPAS nevidí jako nejlepší řešení

Z pohledu co město dělá pro své drobné podnikatele a živnostníky nechce, aby se

vytvářelo nestabilní prostředí. Zdůraznila, že část pozemků , které město pronajalo k těžbě,

je opravdu marginální.“

 

Tak to shrňme:.

29.6.2011 zastupitelé přijmuli usnesení, že nesouhlasí s těžbou v lokalitě U jatek. Součástí usnesení nebyla žádná podmínka pro její umožnění, to znamená ani vybudování obchvatu Staré Boleslavi

5.9.2011  koaliční zastupitelé odmítli posoudit možnost výpovědi pronájmu městských pozemků těžební společnosti

20.1.2014 Město v rozporu s usnesením z 29.6.2011 v odvolání podmiňuje souhlas s těžbou U jatek obchvatem Staré Boleslavi

20.1.2014 Město informuje Báňský úřad o zahájení kroků k možnosti vypovězení Smlouvy o pronájmu některých pozemků souvisejících s těžbou U jatek.

 

Je pochopitelně správné, že Město začalo v otázce výpovědi pronájmu pozemků něco činit. Pokud ale má rozhodující slovo zastupitelstvo, tak jsem si nevšimla, že by nějaké usnesení v tomto směru bylo přijato.

 

Uvedla jsem pouze fakta z dokumentů, které si, kromě odvolání, může každý dohledat na webových stránkách města v zápisech ze ZM. Fakt, že občané s těžbou U jatek nesouhlasí od samého počátku, není potřeba zdůrazňovat.

 

A tak se nabízí otázka. V čí prospěch jedná vedení našeho města? Jsme to my občané? Je to těžební společnost? Nebo je tu někdo další? Na to ale ať si odpoví každý sám.

 

Dagmar Altmanová

 

6.2.2014

 

 

Upřesnění

Bytostně nesouhlasím s rozšiřováním těžby písku u jatek. Nicméně v rámci objektivity a legislativní čistoty problému musím pisatelku opravit a uvést jednu z jejich myšlenek na pravou míru. Uvádí, že

Město nemůže samo od sebe vypovědět jakoukoliv smlouvu, pokud to vedení města neuloží zastupitelstvo. Zákon o obcích jasně a zřetelně uvádí (bohužel), že o prodeji či nákupu nemovitostí musí rozhodovat zastupitelstvo, ale o pronájmech rozhoduje pouze rada města. Ta také rozhodla o pronájmu pozemků těžařské firmě, aniž o tom zastupitelé byli informováni. A stejně tak je to i s eventuálním vypovězením této smlouvy o pronájmu pozemků. Je to plně v kompetenci rady města a zastupitelstvo je v tomto případě až na vedlejší koleji.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.