Město očima nezávislého člověka

Otevřený dopis zastupitelům města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

17.12.2013 13:23

Vážení zastupitelé,

ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o podporu při výstavbě obchvatu Staré Boleslavi. 

Každý z Vás je obeznámen s nelehkou situací občanů žijících v ulici Mělnická, Okružní a Boleslavská. Občané dotčené lokality léta trpí těžkou nákladní dopravou, která produkuje hluk, vibrace a výfukové plyny.

Občanům žijícím ve Staré Boleslavi je dlouho slibováno, že se obchvatu dočkají. V roce 2006 bylo uvedeno v Městských listech, že se v letech 2009-2011 bude obchvat konečně stavět. Ve Staré Boleslavi, v domech, které stojí podél hlavní komunikace, je překračována maximální přípustná hodnota hygienické limitu pro vibrace. Tato skutečnost je krajskou hygienickou stanicí potvrzena písemně a je doložena měřením. Důsledkem toho jsou chronické narušení spánku a s ním spojené dopady do imunitního systému, padající omítka a popraskané zdi domů. Obtěžující hluk se stal každodenní součástí našich životů. Polétavý prach z dieselových motorů těžkých nákladních aut, která projíždí v těsné blízkosti domů, je prokazatelnou škodlivinou v ovzduší, která smrtelně ohrožuje lidské životy.

V roce 1999 byla společností Tapas Borek a zástupci našeho města uzavřena dohoda o spolupráci. Ta městu ukládá všestranně podporovat zájmy těžaře. Výsledkem výše uvedené dohody jsou právně nevyvratitelné souhlasy města s těžbou a s pronájmem Probošťských jezer a jeho okolí. Necelých 24 ha městských pozemků je pronajímán za 0,50 Kč za m2 a to nejméně do roku 2030, resp. do vydobytí všech zásob štěrkopísku. Městský příjem z této transakce je cca 120 tis. Kč ročně. V roce 2011 byla uzavřena smlouva na pronájem městských pozemků, bez které by těžba v blízkosti obytné zástavby nemohla začít.

Myslím, že pro většinu zastupitelů i občanů našeho města je nepředstavitelné, že by 100 m od jejich domova mělo stát korečkové rýpadlo, které by v blízké době mělo zahájit provoz a změnit jejich životy. To, že jsou v okolí Labe zásoby štěrkopísku je všeobecně známé, to ovšem neznamená, že se musí tyto zásoby nutně těžit v blízkosti lidských obydlí (viz současná kauza plánované těžby v blízkosti Tišic, kde zastupitelé intenzivně hledají kroky k zastavení těžby v blízkosti obytné zástavby).

Někteří občané Staré Boleslavi jsou účastníky správního řízení týkající se těžby ve Staré Boleslavi. Když nejsou bráněny jejich veřejné zájmy státní správou, ani samosprávou, musí se bránit sami. Některým jde o dopravní zátěž, některým jde o blízkost těžby obytné zástavbě. Za hledání východiska ze svého zoufalství, které nezavinili, draze platí.

Občané nechápou, proč jejich právo na důstojný život je ve srovnání se zájmy těžební společnosti pošlapáváno a současně zisk města je mizivý. Jejich domy stojí na stejném místě většinou od 30.let 20 století. Pokud by město neprovedlo změny v územním plánu, těžba by nemusela být realizována vůbec anebo v patřičné vzdálenosti od obytné zástavby a až po vybudování obchvatu.

Naše sdružení vyvíjí tlak na krajský úřad i krajskou hygienickou stanici. Vážnost situace potrhuje skutečnost, že dle výsledků sčítání intenzit dopravy ŘSD z roku 2010 byla ulice Boleslavská na 19. místě v počtu projetých nákladních aut z cca 860 měřených úseků silnic II. tříd Středočeského kraje. Z posledního celorepublikového sčítání intenzit dopravy vyplývá, že ulicí Boleslavskou projelo denně 2100 těžkých nákladních aut.

V polovině měsíce srpna jsem obdržela informaci z krajského úřadu, ze které vyplývá, že nebyly společností Pontex a zástupci našeho města předloženy podklady ( dle zápisu z jednání s termínem 15.5.2013), které měly být následně postoupeny k projednání odboru

majetku a výstavby a poté Radě KÚSK. Pokud by tak bylo učiněno, mělo by město naději, že se tato investice zařadí do krajského rozpočtu již příští rok. Z mého pohledu je zcela šokující zjištění, že město vyčlení více jak 30 mil. ze svého rozpočtu na opravu krajských komunikací v Brandýse nad Labem a současně neřeší tak zásadní stavbu jako je obchvat Staré Boleslavi.

Teprve v polovině prosince, po zjištění, že disponujeme informacemi o stavu jednání o obchvatu, je v zápise rady města v bodě 27 uvedena informace o obchvatu se stanoviskem rady na výkup či směnu 44000 m2 pozemků dotčených stavbou obchvatu. V zápise je uvedena chybná informace, protože s vlastníky pozemků jedná společnost Pontex, kterou naše město pro tuto záležitost Kraji doporučilo a ten ji pověřil zastupováním ve věcech vypořádání majetkoprávních vztahů.

Společnost Pontex by měla intenzivně s vlastníky pozemků jednat o stanovení ceny, za kterou jsou ochotni pozemky dotčené obchvatem prodat či po projednání se zástupci města nabídnout městské pozemky ke směně. V tomto ohledu je třeba se řídit zákonnými úpravami, ale jde zcela jistě o proces, který předpokládá intenzivní spolupráci města. Nemůžu ovšem rozumět tomu, že pozemky pod obchvatem byli v roce 2012 oceněny na 450 Kč za m2 a nyní existuje posudek, které pozemky dotčené obchvatem oceňuje na cca 11 Kč za m2.

Podstatné je, aby město deklarovalo Kraji a to formou smlouvy, že vypořádá pozemky v okolí obchvatu a v některých případek může vypořádat i pozemky pod obchvatem, které kraj následně vykoupí za cenu obvyklou. Tato smlouva by měla být zastupitelům předložena a mělo by být přijato usnesení. Pokud město deklarovalo kraji cokoliv v oblasti majetkoprávního vypořádání, mělo to být dle zák. 128/2000 Sb. odsouhlaseno zastupitelstvem.

Jde zřejmě o zásadní nepochopení procesu, který vede k vydání stavebního povolení. Je všeobecně známo, že trasa obchvatu byla změněna územním plánem na přelomu let 2005/2006 a na původní trase obchvatu vyrostla obytná zástavba developera, společnosti Kega Ivestment. Nedivme se tedy, že někteří vlastníci pozemků dotčených obchvatem mohou nadsazovat své požadavky a být rozhořčeni nízkou výkupní cenou.

Stará Boleslav potřebuje obchvat, potřebují ho občané, kteří stávající situaci nezavinili a žijí ve Staré Boleslavi od narození. Obracím se na Vás, vážení zastupitelé proto, že nečinnost a tím myslím i nečinnost společnosti Pontex a nesmyslné finanč kompenzace za výkup pozemků dotčených stavbou můžou způsobit, že časově omezené možnosti pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů se nevyužijí. Pak je i na Váši odpovědnosti budoucnost Staré Boleslavi.

Výstavba obchvatu kromě významného dopadu do životního prostředí zcela jistě zlepší atraktivnost Staré Boleslavi pro vstup obchodního řetězce. Stará Boleslav je vhodná pro obchodní centrum menšího typu, ale bez vhodného pozemku a vyřešené dopravní infrastruktury se její naděje zmenšuje. Pokud by byla realizována směna pozemků se společností Dreamliner a v Brandýse by bylo postaveno páté obchodní centrum, pak by byla pravděpodobně zmařena i naděje Staré Boleslavi. Nenajdete podstatné zdůvodnění, proč téměř šestitisícová Stará Boleslav nemá údajně potenciál pro výstavbu obchodního centra a desetitisícový Brandýs jich má mít pět.

Občané již vyjádřili svůj názor podpisem několika petic, tj. petice za výstavbu obchvatu, petice proti těžbě U jatek, petice za výstavbu obchodního centra.

Vážení zastupitelé, pomozte občanům Staré Boleslavi, kteří jsou vystaveni nadměrné dopravní zátěži a jejichž životní podmínky se zhoršují vlivem nesprávných a nesystémových kroků, jak státní správy, tak i samosprávy. Chtějte být informováni o realizovaných krocích společnosti Pontex i statutárních zástupců našeho města a podpořte deklaraci, resp. smlouvu o spolupráci při přípravě stavby obchvatu. Občané Staré Boleslavi Vaši podporu ocení.

Za občanské sdružení Stará Boleslav o.s.

Ing. Radka Martínková

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.