Město očima nezávislého člověka

Parkování v ulici Ivana Olbrachta je problematické

18.05.2013 11:16

Před rekonstrukcí mostů byl v ulici I. Olbrachta v brandýské části města, v úseku od křížení ulice s ulicí F. X. Procházky po Záložnu, zákaz zastavení ve směru od Staré Boleslavi k brandýskému náměstí. Stejně tomu bylo i na druhé straně ulice. Toto opatření bylo nutné, neboť ulice je poměrně úzká a navíc jsou podél obrubníků chodníků po obou stranách ulice poměrně hluboké a široké rigoly, snad kvůli odvodu dešťové vody, čímž je vozovka ještě zúžena.

Po celou dobu uzavírky průjezdu mezi oběma městy kvůli rekonstrukcím mostů, byla ve směru od Labe zákazová značka odstraněna a řidiči se zde naučili parkovat. Tehdy to nevadilo, doprava zde byla minimální a navíc tudy nejezdily autobusy. V opačném směru zde zákazová značka zůstala.

Nyní, kdy se průjezd opět pro veškerou dopravu  otevřel, začaly vznikat problémy, protože značka se zákazem zastavení nebyla obnovena. A řidiči zde parkují vesele dál. Umístění zákazové značky na této straně ulice prý, dle sdělení zástupkyně dopravního oddělení PČR, nebyla v registru povolených dopravních značek a tudíž se zde umístit nemůže.

Kvůli rigolům vedle chodníků však řidiči musejí parkovat tak, že vozidla značně překážejí husté dopravě, především při průjezdu autobusů, což vedlo i ke stížnosti ČSAD. Jedná se však o komunikace II. třídy patřící kraji a město nemůže samo rozhodnout o umístění jakékoliv dopravní značky na podobné třídě komunikace, ale musí se dohodnout jak se správcem silnice, tedy SÚS Mnichovo Hradiště, tak s dopravním oddělením PČR.

Na podzim loňského roku jsem, po stížnostech mnoha řidičů, kteří se na mne obrátili jako na člena dopravní komise a zastupitele, inicioval v dopravní komisi jednání ohledně tohoto problému. Po jednání komise včetně místního šetření, bylo radě města doporučeno osadit v ulici I. Olbrachta v úseku křížení s ulicí F. X. Procházky po Záložnu dopravní značku se zákazem zastavení.

PČR však žádosti rady města nevyhověla, a proto následovalo jednání dopravní komise a zástupkyně dopravního oddělení PČR a vedoucí odboru dopravy brandýské radnice. Obě dámy se tvrdě stavěly proti zákazové značce s tím, že by se řidičům znemožnila další možnost bezplatného parkování poblíž centra města.

Ač zásadně nesouhlasím se zavedením zón s placeným parkováním, které považuji jen za další odírání občanů města, nechápal jsem tehdy názor policistky. Té by přece mělo záležet o co největší míru bezpečnosti provozu a starost o bezplatné parkování řidičů ji nepřináleželo.

Vzrušené, emotivní jednání tehdy nakonec vyústilo v přijetí kompromisu, a to takového, že se změří šíře vozovky v daném úseku a tam, kde by šířka neumožňovala parkování při zachování dostatečného prostoru pro bezpečný provoz, by  byla osazena zákazová značka.

Argument komise, že vozovka je zúžena rigoly, policistka v potaz nebrala. Prý to zákon nezohledňuje. Kompromisní řešení, se kterým jsem tehdy nesouhlasil a dál trval na zákazu zastavení, bylo zasláno radě města.

Na posledním zasedání se rada města problémem zabývala a dospěla k témuž názoru jako já, a to, že v v ulici I. Olbrachta bude zákaz zastavení značkami B 28 – zákaz zastavení po obou stranách ulice. Zároveň uložila místostarostovi Nekvasilovi zahájit nezbytné kroky k umístění této značky i na druhou stranu ulice.

Ačkoliv s mnoha rozhodnutími rady města nesouhlasím, v tomto případě za jejím rozhodnutím plně stojím a doufám, že místostarosta Nekvasil bude v boji s řehtajícím úředním šimlem úspěšný a doprava v Olbrachtově ulici se opět zklidní.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.