Město očima nezávislého člověka

Plynovod je úplně jinde, nežli měl být

09.07.2013 10:56

V současné době stále probíhají administrativní úkony spojené s II. a III. etapou revitalizace Houštecké tůně, kterou však místní neřeknou jinak nežli Staré Labe.

Na obnově tůně se přiživuje celá řada firem, jak je to u nás neblahým zvykem. Například společnost Aquatest a.s. již dne 19.4 odevzdala projektovou dokumentaci ve stupni zpracování pro provádění stavby. Další firma, Ingeniring Krkonoše, zpracovala na základě projektu, který vypracovala zase jiná firma, výzvu pro podání nabídek a dále pak zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele akce včetně návrhu smlouvy. Tyto dokumenty byly schváleny radou města dne 17.4.

A další firma, Cautor, tyto dokumenty odevzdala na SFŽP ke kontrole správnosti. Souběžně již byla podána žádost na stavební úřad o vydání územního rozhodnutí na terénní úpravy spočívající v rozprostření ornice a výkopové zeminy. Zároveň byly s tímto záměrem seznámeny všechny dotčené orgány, a právě zde se vyskytl první problém. Povodí Labe s tímto řešením nesouhlasilo, a proto rada města vzala dne 12.6. svůj návrh zpět a vypracovala jiný.

Nový návrh spočívá v tom, že ornice sice bude použita na zúrodnění stávajících pozemků dotčených obnovou tůně, ale výkopová zemina bude odvezena na skládku. A právě poplatků za skládku se chtěla rada města prvním návrhem vyhnout.Jenomže, aby mohla být zemina umístěna na skládku, musí se provést její rozbor, což opět provede firma Aquatest.

Dalším problémem, o kterém nikdo dříve nevěděl, je vedení plynového potrubí. RWE Distribuce, na základě žádosti města s přihlédnutím právě na revitalizaci tůně, provedla v roce 2011 podrobné zaměření skutečné trasy plynovodu a zjistila, že oproti předpokladu a plánům v roce 2010, plynovod vede úplně jinudy nežli bylo schváleno stavební povolení a platné plány. Skutečné vedení plynovodu tak bude kolidovat s vedením přívodu a odvodu vody z tůně.

Město se proto s plynaři dohodlo, že na své náklady provede zahloubení plynovodu, aby ke kolizním situacím nedocházelo. To ovšem znamená další, neplánované náklady nejen stavební, ale i administrativní, neboť bude muset být vypracován další projekt jak na přeložku plynovodu, tak i na odvoz vzniklé zeminy.

Kvůli tomu, že se plynovod nacházel jinde než bylo stavebním povolením předpokládáno, bude muset být informován i SFŽP, který na revitalizaci tůně poskytl dotaci. Dalším faktem bude, že se navýší předpokládaná cena nežli bylo původně vysoutěženo.

O kolik se cena navýší se dozvíme až budou všechny vícepráce provedeny a spočítány náklady navíc. Znamená to však jediné, díky neskutečně přebujelé administrativě, která drtí republiku především pokud se jedná o dotace, stála tůň již docela pěkné peníze aniž by vlastní práce skutečně započaly.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.