Město očima nezávislého člověka

Pod bazénem se budou stavět další bytové domy

11.09.2013 11:23

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města uzavřít Plánovací smlouvu se společností Sládek Group a.s. z Benešova na realizaci stavebního záměru ve Fakultní ulici, kde by měl vzniknout bytový areál Zlatý dvůr. Jedná se o stejnou firmu, která postavila bytový areál na Vrábí.

Investor se v návrhu Plánovací smlouvy zavazuje provést tyto investice:

 

1) Vybudování dešťové stoky ve Fakultní ulici a její zaústění do stávající stoky v křížení ulic Jiráskova a J.V.Práška. Vybudováním dešťové stoky se odvodní nejen budoucí areál, ale též ulice Jiskrova.

     2) Ve fakultní ulici firma vybuduje chodník podél areálu, parkovací stání, vjezdy jak k domům v areálu, tak k soukromým domům, vybuduje komunikační zeleň a provede povrchovou úpravu komunikace v oblasti areálu.

    3) Přeloží nadzemní elektrické vedení do země včetně rodinných domů v Jiskrově ulici.

    4) Vypracuje dokumentaci pro územní řízení pro část ulice Fakultní od areálu až po křižovatku s ulicí Královickou, to na základě požadavku Komise pro dopravu.

    5) Firma, v rámci výstavby areálu, opraví stávající zámeckou ohradní zeď oddělující areál od zámecké zahrady.

 

Rada města odhadla, ve spolupráci s firmou, náklady uvedených investic na částku 5.329.922,50 Kč bez DPH. Výše příspěvku na rozvoj města činí 1.176.700 Kč. Žadatel, firma Sládek Group a.s., zároveň navrhuje spoluúčast města na vyvolaných investicích v celkové výši 1.099.064,50 Kč bez DPH. Zbývající částku ve výši 77.635,50 Kč bez DPH uhradí žadatel městu.

Rada města s touto Plánovací smlouvou souhlasila, i když je nutné podotknout, že jeden z pěti přítomných radních pro ni z nám neznámého důvodu nehlasoval, ale zdržel se. Samozřejmě se zastupitelé, ale ani veřejnost, nedozvěděla jméno radního, ani důvod, který ho vedl ke zdržení se hlasování. Takové podrobnosti rada města nepovažuje za nutné veřejnosti sdělovat.

Tím, že čtyři radní byli pro tuto Plánovací smlouvu, celý projekt posvětili a uložili vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi předložit starostovi města smlouvu k podpisu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.