Město očima nezávislého člověka

Podivné praktiky stavebního úřadu zaujaly i další média

09.01.2013 11:01

O tom, že stavební úřad v Brandýse má svérázný výklad zákonů, jsem už psal několikrát. Uváděl jsem i to, že velká většina stavebníků s prací a především schováním úřednic tohoto úřadu spokojena není.

Psal jsem i o tom, že při tvorbě územního plánu, jehož nová podoba je nyní v jednání, navrhoval stavební úřad změny statutu pozemků aniž by je projednalo zastupitelstvo a jenom bedlivostí a pozorností občanů mohlo tato pochybení, neřku-li úmysl, zastupitelstvo napravit.

Psal jsem i o tom, že u nás lze postavit načerno třeba menší továrnu, poté zaplatit pokutu a nakonec se v ní bude vesele vyrábět dál. Navíc je tato továrnička, byť velice moderní a pěkná, ve vilovém území, tedy v čistě obytné zóně a mnoha lidem značně zhoršila životní prostředí.

Obraceli se na mne lidé se stížnostmi a  podněty ke špatné práci  tohoto úřadu, zveřejňoval  jsem a nic. Stále se nic nedělo a neděje. Došlo to  dokonce až tak daleko, že stavební úřad v Brandýse nerespektoval usnesení Nejvyššího správního soudu a v rozporu snad se všemi souvisejícími zákony udělal ze stáje o rozloze 360 m2 malou doplňkovou stavbu, i když zákon zcela jasně říká, že tyto  stavby nesmějí být větší nežli 16m2.

Ano, i takhle se chová a jedná stavební úřad v Brandýse. Jeho konání si už všimnula i další média a vyšly články. V jednom z nich redakce těchto tiskovin požádala občany, aby se svěřili s problémy, které s brandýským stavebním úřadem mají.

Tady je jeden z nich.

 

 

                                                                                                  Stará Boleslav dne 7.1.2013

 

Vážená redakce,

reagujeme na Vás článek „Stavební úřade, chceš důkazy?“ uveřejněného v posledním vydání Prostoru, ve kterém vyzýváte občany, kteří mají konkrétní případy podivných praktik stavebního úřadu v Brandýse nad Labem, aby Vás kontaktovali.

Místní stavební úřad pod vedením Evy Špačkové v rozporu se stavebním zákonem, územním plánem našeho města a na základě popření zákonných práv mnoha občanů vydal v roce 2004 stavební povolení na stavbu stájí o rozloze 360 m2 v obytně čisté zóně ve Staré Boleslavi. Když Městský soud v Praze vydal předběžné opatření a následně stavební povolení na stavbu stájí zrušil, přehodnotil stavební úřad tuto stavbu beze změny jako stavbu doplňkovou a vydal pro ni stavební povolení. Přičemž stavební zákon pro stavbu doplňkovou povoloval pouze 16 m2, to znamená, že byl u této stavby překročen povolený limit 23x.

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem v lednu 2010 potvrdil rozsudek Městského soudu a na jeho základě je stavba klasifikována jako stavba nepovolená.

Aby tato stavba ale nemusela být odstraněna, bylo nebo stále je vedeno řízení o přestavbě této stavby na rodinný dům.

Objekt je ale dál využíván k původnímu účelu, to je k chovu koní.

Protože se nás tato skutečnost přímo dotýká, mimo jiné i proto, že koně jsou cvičeni na prašném cvičišti vzdáleném od našeho pozemku cca 5 m a od našeho rodinného domu cca 20 m, požádali jsme v červnu 2012 Odbor regionálního rozvoje Středočeského kraje (KSÚ), jako nadřízeného orgánu místního stavebního úřadu o zjednání nápravy a uvedení do souladu s rozsudkem soudu.

Na základě toho nám bylo v září 2012 KSÚ sděleno, že bude požadovat k této stavbě veškerou dokumentaci týkající se stavby místní stavební úřad. Dne 14.11.2012 nám ale bylo oznámeno, že nejsme účastníky řízení, proto nemáme právo být informováni o stavu věci týkající se předmětné stavby.

Na základě Vašeho článku se proto ptáme

 

     1. Krajského úřadu:

         Jak je možné, že pracovnice tohoto úřadu svojí odpovědí dala jednoznačně najevo, že

         porušování stavebního zákona a nerespektování rozsudků soudů je naprosto legitimní a

         naopak občan, který na tento fakt upozorní a jehož důsledky ho přímo poškozují, je

         ignorován?

 

     2. Evy Špačkové, vedoucí místního stavebního úřadu:

         Jak je možné, že pracovnice stavebního úřadu,  několikrát v průběhu stavebních řízení na tuto

         stavbu, porušovaly stavební zákon, upřednostňovaly stavebníka a ona svým   podpisem vše

         stvrzovala? A dále, jak vysvětlí skutečnost, že tato stavba je dále využívána k  původnímu

         účelu, v rozporu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, a to vše s jejím      vědomím?

 

K celému případu stavby stájí, který má počátek v roce 2002, máme veškeré písemné materiály, kterými můžeme protiprávní jednání a chování stavebního úřadu doložit (rozsudky soudů, petice a stanoviska občanů, zdůvodnění povolení stavby jako stavby doplňkové pracovnicí stavebního úřadu a další). Kromě toho jsme v září 2012 Krajskému stavebnímu úřadu zaslali zásadní materiály týkající se tohoto případu - Vyjádření ke kasační stížnosti, kterou stavebník poslal k NSS po vynesení rozsudku MS v Praze,  Rozsudek Městského soudu v Praze a Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně. Dále bylo zasláno i nesouhlasné stanovisko občanů dané lokality se změnou ÚP ze září 2011 související s předmětnou stavbou. V konceptu nového územního plánu se totiž v rozporu s jeho platným zněním v grafickém zpracování objevila již stabilizovaná změna pozemku, na kterém nepovolené stáje stojí, a to z dosavadního a platného čistě obytného na smíšené území?! Touto změnou by se chov koní na pozemku stavebníka mohl legalizovat. Je přitom minimálně zavádějící, že změna nebyla uvedena v textové části konceptu, tak jako ostatní navrhované změny, ale pouze v grafickém zpracování a při schvalování navržených změn zastupiteli našeho města by nebyla vůbec projednávána, protože o ní nikdo nevěděl.  

Vážená redakce, uvedli jsme stručné informace, které nás vedli k napsání tohoto dopisu.

Současně Vám sdělujeme, že požádáme o zveřejnění našeho dopisu na portále brandýské-noviny.cz. a po dohodě s našim právním zástupcem podnikneme další kroky, vedoucí k prošetření celé záležitosti.

S pozdravem

Věra a Miloslav Jedličkovi

Co dodat? Snad jen to, že špatní  úředníci, kteří navíc vědomě nedodržují a porušují zákon, by ve svých úřadech neměli být.  Státní úředník není vrchnost, které se občan musí bát, úředník je služebník, který za peníze daňových poplatníků slouží právě těm, kdož ho platí, tedy lidem. A pokud tak nečiní, nemá právo v úřadě být.

Obávám se však, že za současné koalice se nebude zase dít vůbec nic.  Bohužel.

Vladimír Kapal 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.