Město očima nezávislého člověka

Pohled občana, stojícího oběma nohama na zemi....

24.11.2012 13:26

Vážení zastupitelé,

dovoluji si Vám předložit následující

V Brandýse nad Labem 21.11.2012

Pro „opoziční“ zastupitele dvojměstí na Labi.

V zásadě je to věc matematiky pro 1. třídu základní školy. Zastupitelstvo B/L-ST. Bol. čítá podle počtu obyvatel celkem 21 členů. Současně městu vládne(?) 12 členný slepenec ve formě ODS, TOP a dvou individuí (v budoucnu bez dalšího nepoužitelných odpadlíků). Do celkového počtu 21 lze dopočíst celkem 9 zastupitelů, kteří by měli být základem budoucího potenciálu změny pro (?) příští komunální volby. Pouhá třetina (7) stávajících zastupitelů, což při 9 členech tzv. opozice by neměl být problém tak stačí k tomu, aby ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1, věty 3 viz níže:

§ 92

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to

alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.


Nic tedy nebránilo tomu, aby opoziční zastupitelé převzali iniciativu (těžba písku, spojená s negativním dopadem a nepochybně i vlivem na životní prostředí občanů dotčených touto případnou těžbou je důvodem pro svolání zasedání v Klášterní vinárně) a začali konat. Vyžaduje to však splnění několika nezbytných předpokladů.


1) Znalost zákl. předpisu – zákona o obecním zřízení a hlavně jeho aplikace. Což by zastupitel měl znát a konečně dostává i odměnu, byť nepatrnou, na kterou volič může kdykoli poukázat. Slibem zastupitele na sebe přijal i povinnost dodržovat a ctít ústavu a zákony! Nikoli tedy, že si bude práci usnadňovat a „ohlupovat“ voliče!


2) Vytipováním slabých míst v působení slepence (strategie) a na ty zaměřit svou pozornost a těžit z toho při veřejných projevech. Široký záběr (panu Kapalovi jsem to již popsal) a roztříštěnost myšlenek osob působících v současné opozici (když někteří v nedávné době spoluvládli), nemůže vést k úspěchu a de facto předurčují budoucí výsledek zastoupení v RM. Stávajícímu slepenci nemůže činit žádný problém (má k dispozici aparát a hlavně umí pracovat a těžit s informací) odrážet nepromyšleně vedené výpady některých opozičníků.

To je práce, vyžadující vynaložení značného úsilí a zatím bez záruky, která se bez skutečných činů nemůže zdařit, a proto pro některé stávající opoziční zastupitele je stále (nebo jde o zažitou věc) snadnější místo konkrétních cílených kroků zůstat u pouhého bezbřehého plkání, omílání ne vždy argumentačně podložených smyšlenek o působení autorovi evidentně odporných „zločinecký organizacích“ (nepatřím k příznivcům ani jedné z nich, pouze s tímto plytkým a zjednodušeným hodnocením nesouhlasím).

Nesdílím tudíž populistickou a nepřesně zaměřenou kritiku o tzv. diskriminaci ze strany starosty a RM vůči občanům Staré Boleslavi, kterou jste oba dva zastupitelé, dnes již v dresu ČSSD zveřejnili na webu „brandýské noviny“. Důvodem je Vaše povrchní manipulace s fakty, které lze snadno vyvrátit pouhým dohledáním v zápisech z veřejně konaných zasedání zastupitelstva, ze kterých jsem si dovolil učinit následující:

Výtah ze zápisu VZZ č. 3 ze dne 8.12.2010, str. 24

V přijatých usneseních se rozhodnutí zastupitelstva* nepromítlo!!!!!

Zastupitel p. Dašek zmínil, že do zápisu č. 1 ze dne 24. 11. 2010 uvedl jako bod do různého, aby se min. čtvrtina z počtu konaných ZM v roce 2011 konala ve Staré Boleslavi. Nyní uvedl, že by byl lepší poměr min. jedna ku dvěma. Poté zastupitelka pí Mgr. Nováková navrhla, aby začátek zasedání zastupitelstva města byl posunut na 18.00 hodin a prosí RM, aby to zvážila. Starosta města p. ing. Přenosil navrhl, aby čtvrtina ZM konaná ve Staré Boleslavi začínala v 17.00 hodin.

Starosta města dal hlasovat o návrhu, aby čtvrtina ZM konaná ve Staré Boleslavi začínala V 17.00 hodin.

pro : 8 proti : 3 zdržel se : 9

-------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh nebyl přijat.

Starosta města dal hlasovat o návrhu zastupitele p. Daška, aby ZM konaná ve Staré Boleslavi začínala v 17.30 hod.

pro : 16 proti : 1 zdržel se : 3

-------------------------------------------------------------------------------------------

*Zastupitelstvo města rozhodlo, aby zastupitelstva města konaná ve Staré Boleslavi začínala v 17.30 hod.

 

Str.10 VZZ č. 2 konané dne 22.11.2010

Paní Mgr. Nováková navrhovala, aby se zastupitelstvo města, s ohledem možné účasti občanů na veřejných zasedáních, nescházelo od 17.00 hod. ale v později. Starosta města uvedl, že příští veřejné zasedání dne 8.12.2010 je již v přípravné fázi a je avizováno od 17.00 hod. Dále se dotázala, dokdy odpovídá za svá rozhodnutí stávající rada a odkdy nové složení rady města. Starosta města uvedl, že nově jmenovaná rada bude odpovídat za svá rozhodnutí od dnešního zvolení. Paní MUDr. Štíbrová se dotázala, zda by se měl zařadit na příští veřejné zasedání bod, který v úvodu jednání navrhoval pan Mgr. Huml. Pan starosta upřesnil, že k navrhovanému bodu (památková zóna Nižší hrádek) mohou být podávány námitky na stavebním úřadu do 7.12.2010 a není možné stihnout připravit na veřejné zasedání 8.12.2010.

Pan Javůrek zmínil, že v této záležitosti se na něho také obraceli občané. Pan Mgr. Huml navrhoval, aby nově zvolený KV začínal tím, co bylo přijato a jak bylo přijato.

Pan Písačka navrhoval, aby se zastupitelstvo na veřejných zasedáních scházelo jako v minulosti i ve Staré Boleslavi, např. v Klášterní nebo v prostorách Základní školy. Starosta města uvedl, že výhledově se počítá s konáním veřejných zasedání v boleslavské části města.


Jak jsem dále zjistil, z pozvánek na VZZ lze dovodit, že 4, 7, 10 a 13 VZZ se konalo v Klášterní vinárně, přičemž čas se opětovně vrátil na dobu zahájení od 17 hodin počínaje 7 VZZ.

Protože rozhodování o místě konání (zákon hovoří o pravomoci starosty svolat) zastupitelstva si vyhradilo (působnost - § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení) zastupitelstvo (stále jde o územní obvod obce) svým rozhodnutím (hlasováním) již dne 8.12.2010, měla by RM toto rozhodnutí respektovat.

Za chybu „hlídacího psa“ považuji fakt, že nebylo na 16. VZZ připomenuto, že místo konání VZZ není proporčně ze strany starosty, co by svolavatele dodrženo, a proto nejméně sedm členů (z 9) stávajícího zastupitelstva v souladu se „128“ přikročí k vymahatelnosti práva v případě nutnosti prostřednictvím zákona „128“ předepsaným způsobem.

Pokud jde o tzv. osamostatnění St. Bol. formou odtržení od B/L, jsem spíše skeptický. Mohou samozřejmě vedle sebe působit dva kohouti na stejně jako dnes velkém smetišti, ale nárůst finančních prostředků a další úředníci a zřejmě i ztráta kategorizace v žebříčku postavení obce s rozšířenou působnosti, by nepřinesla očekávané zlepšení. Kvalitu výkonu přeci nezajistí odtržení, ale kvalita nominovaných kandidátů do zastupitelstva, a to platí celostátně. Kraje jsou důkazem plýtvání a nadbytečnosti. Jejich působnost by zvládly obce s rozšířenou působností, které by vykonávaly činnosti a nikoli politikařily (co to je krajská vláda) a vytvářely různé ROPy a jiné zbytečné trafiky.

Čtenář „brandýských novin“ mající vlastní názor a snad dosud i úsudek.

Zdraví Jiří Jergl

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.