Město očima nezávislého člověka

Pojištění bude stát město miliony

26.08.2014 09:57

Dne 9. 7. 2014 souhlasila rada města s předloženým návrhem zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „Pojištění majetku a lesa města“ s tím, že zakázka bude rozdělena na dvě části. První část Pojištění majetku a odpovědnosti a druhá část se bude týkat Pojištění lesů v majetku města.

Na návrh hodnotící komise rada města dne 3. 7. 2014 rozhodla o uzavření pojistné smlouvy na pojištění lesů, což je zemědělské pojištění, s Českou pojišťovnou a.s. s cenou 105.890 Kč, přičemž pojistné období bude platné od data 1. 8. 2014 do data 31. 7. 2019. Za tuto částku má mít město pojištěné všechny lesní úseky na katastru města.

Na pojištění majetku města a odpovědnosti za škody, tedy druhou část rozdělené veřejné zakázky, město obdrželo dvě nabídky, a to jak od České pojišťovny a.s., tak od Kooperativy pojišťovny a.s. Hodnotící komise obě nabídky prozkoumala a rozhodla o zaslání žádosti o vysvětlení nejasností v nabídce České pojišťovny.

Jednalo se o to, že některé zaslané návrhy smluv, požadované městem, nebyly Českou pojišťovnou akceptovány a dodrženy. Na tuto žádost města nepřišla žádná odpověď, Česká pojišťovna vůbec nereagovala, ale ani nepožádala o prodloužení lhůty na zaslání vysvětlení.

V souladu s § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, rada města rozhodla o vyřazení nabídky České pojišťovny a.s. ze soutěže. Ve znění tohoto zákona se u nabídky zůstavšího subjektu neprovádí hodnocení, ale pouze se přistupuje k posouzení, zda nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele na předmět plnění. Hodnotící komise konstatovala, že všechny zadávací podmínky byly Kooperativou pojišťovnou a.s. splněny a doporučila radě města uzavřít smlouvu právě se společností Kooperativa pojišťovna.

Doba plnění byla touto smlouvou stanovena na pět let a celková cena na pojištění majetku města a odpovědnosti činí 6.901.000 Kč včetně DPH. Ročně bude tudíž město platit pojistné ve výši 1.380.200 Kč včetně DPH. Pojistka by měla začít platit ode dne 1. 11. 2014.

Jenomže vznikl problém. Město mělo uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a rada města rozhodla dne 3. 7. 2014 o uzavření dodatku č. 3 k původní pojistné smlouvě číslo 899-1349-28. dle kterého by byla prodloužena doba platnosti stávající smlouvy na dobu nezbytně nutnou, než začne platit nová smlouva s jinou pojišťovnou, tedy do data 31. 12. 2014. Česká pojišťovna odmítla tento dodatek uzavřít za stávajících podmínek s tím, že s městem uzavře smlouvu novou, ovšem za zcela jiných finančních podmínek. Prakticky chtěla pojistné nemístně zdražit. Tento návrh však rada města odmítla a rozhodla o revokaci usnesení nabídky na dodatek pojistné smlouvy a v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 uzavřela smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti s Kooperativou za cenu 483.070 Kč včetně DPH. Po tomto datu začne platit dlouhodobá pojistná smlouva.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.