Město očima nezávislého člověka

Právní posouzení výpovědi nájemní smlouvy Tapasu

24.02.2014 11:06

Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18. 12. 2012, zadalo město Advokátní kanceláři Nespala s.r.o., Zadání právní služby – Posouzení možnosti výpovědi Smlouvy o pronájmu městského pozemku společnosti Tapas Borek s.r.o.

V první řadě právník této advokátní kanceláře Tomáš Rousek posuzoval smlouvu z hlediska změny Občanského zákoníku. Konstatoval, že smlouva byla uzavřena za účinnosti starého OZ a tudíž je nutno posoudit, podle které úpravy, zda starého OZ nebo nového OZ tuto smlouvu posuzovat. Dále konstatoval, že smlouva o pronájmu městských pozemků nepochybně byla uzavřena jako smlouva nájemní, ale že odpovídá z hlediska účelu nájmu, zvláštní podskupině smluv, a to smlouvě pachtovní. Na konci odstavce však uvedl, že se smlouva bude posuzovat podle starého OZ.

Podotýkám, že v době uzavření smlouvy o pachtech nebylo ještě ani řeči.

Zabýval se podrobně i stanovením, o jaký druh smlouvy se jednalo, zda o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, což by mělo na posuzování eventuální výpovědi vliv. Konstatoval, že smlouvu na dobu neurčitou ze zákona vypovědět lze, ale dále uvedl, že tato smlouva trpí významnou nejednoznačností, neboť byla uzavřena na dobu určitou, ovšem s dodatkem, že by mohla být prodloužena, pokud by se těžba písku protáhla, čímž fakticky z doby určité ustanovila dobu neurčitou. Nikde se totiž ve smlouvě neuvedlo, přesně, do kterého data vlastně smlouva platí. Zároveň však uvedl, při stanovování nájemného ve smlouvě, „za celou dobu nájmu, tj. za dobu 15ti let.“

Zásadní bude, pokud by se celá záležitost dostala před soud, z jakého hlediska by soud dobu nájmu posoudil. Zároveň uvedl, že by se soud mohl protahovat až k soudu odvolacímu a dost možná až dovolacímu. Upozorňuje však, že neurčitost doby platnosti smlouvy ( dle mého názoru je špatně napsaná) však nebude mít vliv na platnost této smlouvy.

V dalším odstavci obsáhlého právního posouzení se právník zabývá tím, že již od dob římského práva platí, že smlouvy se mají plnit. Města má s Tapasem uzavřenou smlouvu, uvádí advokát, která sice trpí nejasnostmi, ale ty nejsou natolik závažné, aby mohly být příčinou výpovědi. Dále uvádí, že v případě, že se město rozhodne smlouvu vypovědět, bude záležet pouze na Tapasu, jak se k problematice postaví. Uvádí, že by Tapas mohl požadovat náhradu škody, která by mu vypovězením smlouvy mohla vzniknout.

Zde se osobně domnívám, že pokud samotná smlouva dosud nenabyla právní účinnosti, neboť se v ní výslovně uvádělo, že její účinnost započne až právním aktem povolení k těžbě písku, což doposud není uskutečněno a neví se, zdali toto povolení, po odvolání se občanskými sdruženími, vůbec Tapas obdrží, žádná škoda tudíž těžařské firmě vzniknout nemohla. Navíc, když si v období prozatímní neúčinnosti smlouvy na městský pozemek postavil bagr, oplotil jej a neplatil nájemné městu, škoda tudíž nevznikla Tapasu, ale městu.

Ve zprávě se dále podrobně popisuje, jak zdlouhavé, náročné a drahé by bylo soudní projednávání vzniku škody a že by těžař mohl škodu jen stěží vyčíslit. V případě, že by však těžař tak dokázal učinit a soud by mu dal za pravdu, muselo by město vzniklou škodu včetně všech soudních poplatků, a to i za advokáty Tapasu, uhradit. Stejně jako množství znaleckých posudků, které by takový soud jistě provázely.

V dalším, odstavci se advokát zmiňuje i o tom, že by mohly orgány činné v trestním řízení, pokud by město soud prohrálo, obvinit všechny představitele města, tedy i zastupitele, kteří by pro výpověď zvedli ruku, za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Zvláště potom, že by tento fakt věděli a přesto se k výpovědi uchýlili.

Tady mi to již zavání ze strany advokáta vyhrožováním. Nevím, kdo zastupuje těžaře, ale nedivil bych se, kdyby to byl některý z právníků stejné kanceláře. Navíc je známo, že všechny smlouvy město dává posuzovat právníkům, a proto by mne zajímalo, kdo posuzoval nejednoznačnou a špatnou, narychlo a horkou jehlou sepsanou, smlouvu o pronájmu. Na obě tyto záležitosti se budu 26. 2. ptát.

Závěr celého posouzení pak jednoznačně nabízí dohodu města s těžařem, aby se dohodou smluvili na ukončení této nájemní, dnes už pachtovní, smlouvy. Navíc uvádí, že by se trestní odpovědnost představitelů města mohla odvíjet i od toho, že by město, při eventuálním prohraném soudu, utrpělo značnou finanční ztrátu pro pouhý zlomek obyvatel města. A toto sdělení považuji za nehoráznost, neboť těžba, kamiony a zavážka by se dotkly všech obyvatel Staré Boleslavi, nikoliv jen pouhého zlomku obyvatel.

Doufám, a pevně věřím, že při správném postupu města, při projednávání odvolání proti povolení k těžbě, zvítězí právo lidí na normální život nad byrokracií a úřednickou svévolí a povolení těžaři nakonec vydáno nebude. Tím pádem by nájemní smlouva ztratila smysl a mohla být vypovězena.  

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.