Město očima nezávislého člověka

Přezkoumáme ekonomiku těžby písku

05.07.2014 08:54

Jediným bodem programu červencového zastupitelstva byla spolupráce města s firmou TAPAS a nález kontrolního orgánu ministerstva vnitra. Informovali jsme o něm podrobně a zveřejnili jej celý ZDE.

Účast advokátů námi všemi placené advokátní kanceláře Nespala (smluvně účtuje městu za své služby ročně přes 1 000 000 korun) vyvolala přestřelku o jejich kompetenci. Není to ani půl roku, kdy na zastupitelstvu byl osobně Dr. Nespala a prohlašoval, že všechny smlouvy s TAPAS Borek jsou bezvadné.  Usnesení ZM, které projevilo vůli hledat a najít cestu jak se smluvních závazků, přijatých zejména v době vlády ing. Procházky, Dr. Nespala odvracel tvrzením, že smlouvy jsou platné, vypovězení rizikové, dokonce predikoval možné trestní stíhání zastupitelů, kdyby se tak stalo.

Na červencové zastupitelstvo již majitel prosperující AK nedorazil. Poslal tři své pracovníky. Na snímku v první řadě zcela vpravo. Těžko se jim odpovídalo na otázky, proč neodhalili stejné vady smluv, které odhalila kontrola MV ČR, jejich kontrolní orgán prohlásil u mnohých porušení zákona a předvídá jejich neplatnost. Jedině soud může s definitivní platností tuto neplatnost stvrdit, ale že byl porušen, při jejich schvalovacím procesu, zákon není již dnes pochyb. Obrana skupiny advokátů stála na tvrzení, že oni nedostali zadání zkoumat správnost smluv, ale možnost jejich vypovězení.

 Domnívám se, že první krok dobrého právníka, který zkoumá možnost výpovědi jakéhokoliv úkonu je pohled na pravost a správnost dokumentu, který smluvní vztah zakládá. Dokumentoval jsem na příkladu manželství – přijde-li do kanceláře žena s požadavkem na ukončení manželství, první krok advokáta musí být pohled na oddací list a jeho pravost. Kolega Kapal vyjádřil přání, aby AK postupovala nikoliv zkoumáním proč to nejde, ale hledala postup jak požadovaného stavu docílit. Pověst právní kanceláře, která zastupuje město, včera velmi utrpěla.

Při dlouhé a věcné diskusi byla ze strany občanů vznesena řada analýz a podezření. Padlo tvrzení, že město prodělalo díky smlouvám o spolupráci při těžbě písku a nájmům z pozemků 15 až 20 miliónů korun. Mimo jiné vůbec nebyla ustavena kontrola jaké množství písku bylo z našich pozemků vytěženo. Neotevřeli jsme zatím vůbec problém rekultivace, rozuměj zavážky odpadu, která byla na našich pozemcích realizována.

Aby bylo zcela jasno, bylo nakonec přijato usnesení, kdy radě města zastupitelé uložili vyžádat znalecký posudek z oboru ekonomika, který by měl stanovit jaké prostředky město získat podle smluv  mohlo a jaký byl reálný stav. Druhé usnesení navazuje na ekonomiku, kdy advokátní kancelář by podle výsledku ekonomické analýzy měla připravit narovnání či jiný podobný právní nástroj ve vztahu k firmě TAPAS Borek a smlouvám, které byly označeny MV ČR za sjednané v rozporu se zákonem.

Obě usnesení byla přijata jednomyslně. Zasedání, které bylo svoláno opozičními zastupiteli tak splnilo svůj účel.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.