Město očima nezávislého člověka

Přijaté dotace znamenají i náklady města

12.02.2013 11:42

Zastupitelé na veřejném zasedání v pondělí 11. února odhlasovali přijetí dotací. Jednalo  se o čtyři akce.

Na projekt Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města obdrží město dotaci v částce 7.546.776 Kč. Z rozpočtu  bude muset dodat statisíce, protože  dotace činí pouze 60 % z celkové částky. Za tyto peníze se pořídí digitální povodňová mapa města, která na modelu bude schopná ukázat jak by mohla  povodeň zasáhnout město a zároveň se rozšíří počet zvukových hnízd na území města o šedesát, aby eventuelní krizové hlášení pokrylo co největší území, Otázka je, zdali je nutné rozšiřovat ampliony městského rozhlasu i tam, kam se nikdy žádná voda nedostane.

Na revitalizaci Starého Labe dostane město 9.743.936 Kč dotace a ze svého bude muset dodat bezmála milion. Jedná se o etapy II a III. Při I etapě se vykácely náletové dřeviny okolo Starého Labe a vyčistilo se od popadaných stromů a dalších nečistot. Tyto etapy by měly propojit Staré Labe s odvodňovacím kanálem, budou prohloubeny a propojeny izolované tůňky a bude vybudován napájecí vodoteč.

Další dotace se týkala budovy hasičárny ve Staré Boleslavi, a to pouze na zateplení budovy a výměnu oken. Dotace činí 1.464. 000 Kč. K tomu je opět nutno připočíst peníze z rozpočtu města, neboť dotace činí opět pouze zmiňovaných 60 % z celkové částky nákladů. Práce by měly být hotové letos a v následujících dvou letech by se měly instalovat veškeré vnitřní rozvodné sítě a opravit vnitřky budovy. Na to ovšem město již dotace nedostane a veškeré opravy ponese plně na svých bedrech. V objektu by měli mít prostory dobrovolní hasiči, jejichž předchůdci si objekt postavili kdysi v akci „Z“, mělo by v ní být umístěno vedení krizového štábu a v patře by pak měl vzniknout Dům dětí a mládeže.

Poslední přijatá dotace, ve výši 4.231,409,20 Kč byla směřována na akci Strategie rozvoje města na období let 2024 až 2021. Součástí této strategie by měl být i akční plán rozvoje města na roky 2014 a 2015. Měla by být rozvíjena komunikační strategie města, vytvořen kompetenční model a měly by být optimalizovány klíčové procesy městského úřadu. K této dotaci město nepotřebuje žádné prostředky ze svého rozpočtu.

Pro hlasovala tentokrát i opozice, protože se hlasovalo o všech bodech najednou, takže musela odhlasovat i přijetí dotace na protipovodňové opatření, které se jí příliš nezamlouvalo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.