Město očima nezávislého člověka

Přímé vyslání z jednání zastupitelstva zákony umožňují

28.12.2012 13:45

Několikrát, především ústy zastupitelky Ivany Čierné Peterové, bylo požadováno od vedení města, aby umožnilo přímý internetový přenos z jednání zastupitelů při veřejném zasedání. Vedením města, konkrétně místostarostkou Ninou Novákovou, bylo oponováno, že by se tím město mohlo dostat do konfliktu se Zákonem na ochranu osobnosti.

Informaci o tom, že v sousedních Čelákovicích se již několik let přenáší přímo na internet zasedání zastupitelstva, které jsem opakovaně přednesl, nechtělo vzít vedení města jako relevantní fakt na vědomí.

 

Jiří Blahút, bývalý a odstoupivší člen Kontrolní komise, se tímto problémem též zabýval a přeposlal zastupitelům podrobnou a obsáhlou analýzu tohoto problému známého legislativce Oldřicha Kužílka. Podívejme se v nejdůležitějších bodech na tuto analýzu.

Oldřich Kužílek se problémem „Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev, zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenaných osob“, zabýval v září letošního roku.

Uvádí: Přetrvávají mediální fámy okolo zákazu pořizovat a zveřejňovat záznamy z jednání zastupitelstva. Vyplývají především z praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten se systematicky vyjadřuje pouze z hlediska ochrany osobních údajů. Bez vysvětlení prohlašuje některé záznamy a jejich zveřejnění za nepřípustné. Vydává závěry s nesmyslnými právními závěry, zároveň však svá stanoviska mění, ustupuje od nich a v konkrétních případech s pořizováním a zveřejňováním záznamů souhlasí a registruje je.

Je však třeba rozlišovat aspekty ochrany osobnosti, a to: obecnou ochranu osobnosti a soukromí stanovenou v § 11 a následujících Občanského zákoníku, respektive § 84 a následující NOZ, či speciální úpravu užšího fenoménu – osobních údajů, která je stanovena v Zákoně o ochraně osobních údajů, zejména § 5 odst. 2 a § 9 a Zákona o svobodném přístupu k informacím, § 8a a § 8b.

Všechna uvedená hlediska se však uplatní jen tehdy, pokud jsou fyzické osoby z pořízeného záznamu identifikovatelné. Pokud jde jen o celkové, málo podrobné záběry, u kterých nelze osobu identifikovat podrobněji, nebo jiné údaje v záznamu osobu neidentifikují, natáčení a zveřejňování nevyvolává vůbec žádné otázky ani z hlediska Občanského zákoníku ani ze Zákona na ochranu osobnosti.

Zákon o obcích ukládá pořizovat z jednání zastupitelstva zápis a dále ukládá povinnost informovat veřejnost o jednání zastupitelstva a orgánů obce o jejich činnosti. Navíc je zároveň ústavní povinnost na základě článku 17 Listiny práv a svobod, kde se v odst. 5 ukládá všem orgánům samosprávy přiměřeným způsobem poskytovat veřejnosti informace o své činnosti.

Z toho vyplývá, že existuje veřejnoprávní zmocnění, aby samosprávní celky zákonným způsobem mohly záznamy pořizovat a zveřejňovat. Z hlediska samosprávy, coby státního orgánu pak existuje povinnost zákon dodržet. Z hlediska občana či právnické osoby platí to, že co není zákonem výslovně zakázáno, je povoleno. A žádný právní předpis nezakazuje pořizovat záznamy z jednání zastupitelstva.

Z právního hlediska vyplývá, že i záběry v přímém přenosu na diváky přítomné na veřejném jednání zastupitelstva, nepředstavují zásah do jejich soukromí, neboť se nejedná o soukromí, ale o veřejné jednání přístupné všem občanům.

Nový Občanský zákoník již počítá s ještě zřetelnějším vystižením principu: Svolení není třeba, když se zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použije v případě, že někdo veřejně na jednání zastupitelstva vystoupí v zájmu veřejného dění.

Shrnutí: Občanský zákoník nepředstavuje principiální překážku pro pořizování a zveřejňování záznamu jednání zastupitelstva, a to i soukromou osobou. Výjimky by byly pouze u projevů osobní povahy, například zveřejnění milenců věnujících se spíše sami sobě někde v poslední řadě při jednání, či zveřejnění nečekaných zdravotních indispozicí osob přítomných v sále. Tyto záběry nesmějí být pořizovány ani zveřejňovány.

Z hlediska ochrany osobních údajů při přímém přenosu vůbec nedochází ke zpracování osobních údajů. A přitom se zákon vztahuje pouze a výslovně právě na zpracování osobních údajů, k čemuž při přímém přenosu v žádném případě nedochází a Zákon na ochranu osobních údajů se tudíž neuplatní.

Podle právních názorů veškeré osobní údaje zaznamenané na veřejném jednání zastupitelů lze podřadit pod výjimku z ochrany podle § 5/2/d Zákona na ochranu osobních údajů a lze je považovat za zveřejnitelné, jelikož byly projednány na veřejném jednání zastupitelů. Veřejné jednání zastupitelů tedy lze zveřejňovat i v přímém přenosu.

Tolik legislativec Oldřich Kužílek. V rámci objektivity musím podotknout, že tento článek je pouhým výtahem toho nejpodstatnějšího z obsáhlé právní analýzy, kde se to jenom hemžilo odkazy na soudní jednání, paragrafy různých zákonů a vysvětlivkami právnických kapacit.

Pokud by měla být Kužílkova analýzy zveřejněna v plném rozsahu, pro mnoho čtenářů by byla nečitelná.

A mé doporučení na závěr. Vzhledem k této analýze bych doporučoval, pokud by se opozici přece jenom podařilo přímé přenosy z jednání zastupitelstva realizovat, aby na počátku každého jednání byla veřejnost upozorněna na fakt, že jednání je přímo vysíláno na internet. Ten z občanů, který by nechtěl být viděn, by nemusel vystoupit, aby byla zachována jeho anonymita. Tím, že by i přes toto upozornění na veřejném jednání zastupitelstva vystoupil, by fakticky dal souhlas s jeho zveřejněním.

Podle přístupu současné vládnoucí koalice k veřejnosti však nelze předpokládat, že by se opozici přímé vysílání na internet podařilo prosadit. Tak to prostě u nás ve městě je.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.