Město očima nezávislého člověka

Připravuje se veřejná zakázka za dvě stě milionů

28.03.2013 18:40

V současné době zabezpečuje odpadové hospodářství a komunální služby po řadu let společnost AVE. Děje se tak na základě dlouhodobé smlouvy s městem a tato smlouva je na dobu určitou. Platnost smlouvy mezi městem a společností AVE končí dnem 31.12.2014.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi významnou veřejnou zakázku v předpokládané ceně kolem dvou set milionů korun, výběrové řízení podléhá zvláštnímu režimu. Jedná se o to, že dle zákona jsou ve veřejných zakázkách zvláštního režimu prodloužené lhůty pro podání nabídek, čímž minimální lhůta činí 78 dnů.

Podle § 156 odst. 4) zákona o veřejných zakázkách je nutno odůvodnění významné veřejné zakázky schválit celým zastupitelstvem a nikoliv pouze radou města, jak tomu je u veřejných zakázek malého rozsahu. Teprve po schválení zastupitelstvem je tudíž možné zahájit zadávací řízení. Rada města proto zahájila úkony nutné k vypsání této veřejné zakázky s dostatečným předstihem a předpokládá, že nejpozději v červnu tohoto roku by mělo odůvodnění této zakázky schválit zastupitelstvo.

Vzhledem k tomu, že podobné případy trvají od zahájení příprav veřejné zakázky až do schválení a podepsání smlouvy s firmou, která bude zabezpečovat nakládání s komunálním odpadem, přibližně jeden a půl roku, zahájila rada města nezbytné úkony právě nyní.

Vypracovala proto harmonogram, který je zpracován nikoliv příliš optimisticky, ale ani příliš pesimisticky. Rada města se snažila harmonogram zpracovat co možná nejrealističtěji, neboť se jedná o významné tři oblasti komunálních služeb spojených do jedné zakázky.

Co radu města tudíž nyní čeká? Podle vypracovaného harmonogramu přibližně toto:
1) Zpracování podkladů pro vymezení předmětu plnění, tedy zadavatel plus jeho zástupce.
2) Zpracování předlohy návrhu smlouvy na služby, tedy zadavatele plus advokátní kancelář plus zástupce.
Doba plnění těchto bodů se odhaduje na tři měsíce, ale již přibližně jeden a půl měsíce přípravy probíhají.

Poté bude následovat:
3) Zpracování a kompletace návrhu zadávacích podmínek – zástupce města.
4) Odsouhlasení zadávacích podmínek radou města.
5) Uveřejnění oznámení předběžných informací v informačním systému veřejných zakázek a v TED, což je instituce v Bruselu.
S těmito kroky se počítá do termínu 31.5.2013.

A následně se bude pokračovat v dalších krocích.
6) Zpracování návrhu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. v rozsahu, který vypracuje a předloží vybraný zástupce města.
7) Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky zastupitelstvem města, právě v předpokládaném měsíci červnu.
8) Zahájení zadávacího řízení vybraným zástupcem města, předpokládá se, že to bude počátkem července 2013.
9) Vybraný zástupce města začne přijímat podané přihlášky do veřejné soutěže. Předpokládá se termín ve druhé polovině září letošního roku.
10) Je možné očekávat, že se prodlouží lhůta pro podání nabídek, například nedostatečných informací, podrobné prohlídky místa plnění budoucí smlouvy a další podobné možnosti. Rada města počítá se lhůtou dva a půl až tři měsíce, takže by vše mělo být vyřízeno do 30. září 2013.

A pak se přistoupí k dalším krokům.
11) Bude provedeno posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek včetně vyžádaných objasnění, vysvětlení, doplnění či dalšího zdůvodnění, popřípadě budou vyžádány dodatečné doklady. Toto posuzování bude provádět jmenovaná komise rady města a vybraný zástupce města.
12) Poté se rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, což provede spolu s radou města starosta.
13) Konečně bude následovat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zástupcem města.
Tento oddíl bodů bude trvat, dle předpokladu rady města do konce letošního roku.

Dalšími kroky poté budou.
14) Uzavření smlouvy na poskytování služeb bez námitek, což by se mohlo stihnout během jednoho měsíce.
15) Pokud by vznikly námitky k zadavateli, pak by se uzavření smlouvy mohlo protáhnout až na jeden a půl měsíce.
16) V případě podnětu některého z uchazečů k ÚOHS, pak by se mohlo řízení protáhnout až do června 2014, kdy by musela být podepsána nová smlouva se společností, která by ve městě provozovala všechna tři vyjmenovaná pole působnosti.

Tento materiál předložený radou města je plně v souladu se směrnicemi Českého státu a Evropské unie. Nicméně mne zaráží jedna záležitost, a to dosti podstatná. V bodu 7) tohoto materiálu se uvádí, že zastupitelstvo  musí schválit odůvodnění veřejné zakázky, která bude město stát v průběhu dalších osmi let nejméně 200 milionů korun, spíše však více vzhledem k trendu v republice, kdy se vše zdražuje. Nikde dále se o zastupitelstvu již nepíše. To znamená, že pokud zastupitelé schválí odůvodněnost veřejné zakázky, samozřejmě jenom s předpokládanou částkou nákladů pro město, o dalším osudu již rozhodovat nebudou, vše další bude spočívat na zvoleném zástupci města, advokátní kanceláři a radě města v čele se starostou.

Předpokládám, že nebude jediný zastupitel, který by pro odůvodněnost veřejné zakázky nezvedl ruku, neboť bez nového vybraného provozovatele komunálních služeb se město obejít nemůže. K čemu by se ale zřejmě zastupitelé velice rádi vyjadřovali a samozřejmě podpořili hlasováním, by měla být konečná cena a jméno vybrané firmy. A podle dodaného materiálu se již dále se zastupitelstvem nijak nepočítá.

Domnívám se, a jsem o tom přesvědčen, že konečné schválení vítěze veřejné zakázky, stejně jako ohromná cena, která se za výběrem skrývá, by měli naposledy schvalovat právě zastupitelé, vždyť dle zákona o obcích je právě zastupitelstvo nejvyšším orgánem samosprávy města.

Nevím, zdali nakonec zastupitelé o konečné smlouvě včetně ceny, nebudou hlasovat, před osmi lety jsem v zastupitelstvu nepůsobil a i když jsem se zúčastňoval všech jednání tehdejších zastupitelů, nejsem si jist, zda se o smlouvě s AVE finálně hlasovalo či nikoliv.
Je též docela možné, že tento fakt v materiálu pouze není uveden a o konečné smlouvě bude zastupitelstvo hlasovat. V tom případě by to v materiálu rady města uvedeno být mělo.

Pokud harmonogram odpovídá skutečnosti, pak je zastupitelstvo z konečného rozhodování o městských službách a především o jeho penězích, naprosto vyloučeno, a to pokládám za chybu vyhlášek a zákonů a zákonodárci by se touto záležitostí měli zabývat, pokud ovšem chtějí v našem státě prohlubovat demokratické prvky a nikoliv nás vracet zpět do nevolnictví.
 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.