Město očima nezávislého člověka

Přípravy k revitalizaci Starého Labe pokračují

09.10.2013 13:43

Rada města vzala na vědomí informaci o pokračující přípravě II. a III. etapě revitalizace Houštecké tůně, které ovšem místní neřeknou jinak než Staré Labe. Poslední informace rada města obdržela dne 28.8. a nyní se dočkala dalších podrobností.

Jen pro osvěžení paměti, součástí revitalizace Starého Labe je i přeložka plynového potrubí, protože původní uložení potrubí nebylo nikde zaznamenáno a teprve při průzkumu se nutnost přeložky objevila. Navíc tuto přeložku bude muset město hradit ze svého rozpočtu a nedotýkají se jí ani přislíbené dotace SFŽP.

A právě Státní fond životního prostředí zaslal dne 6.9.2013 závěry posouzení a připomínky k návrhu výzvy k podání cenových nabídek firem na zhotovení veřejné zakázky a zadávací dokumentace. Společnost Ingeniring Krkonoše, která v tomto případě město zastupuje, zastoupená Ludvíkem Blažkem, zapracovala tyto připomínky SFŽP jak do výzvy, tak do zadávací dokumentace a ještě jednou je zkonfrontovala s projektovým manažerem SFŽP.

Finální verze byla radě města předložena k nahlédnutí, veřejnost tuto možnost nemá. Rada města se usnesla, že veřejné řízení bude zveřejněno na profilu zadavatele a tam do něj může nahlédnout kdokoliv. Aby byly splněny požadavky pro výběrové řízení, musí být výzvou obesláno nejméně pět firem, které budou moci zasílat cenové nabídky na dílo. Budou to firmy ze seznamu firem, který má rada města již vypracován, ale je neveřejný. Lhůta pro zasílání nabídek byla radou města stanovena na datum 14.10.2013 do 10 hodin.

Otvírání obálek se bude konat dne 14.10 v 10,15 hodin a následné vyhodnocení nabídek proběhne hodnotící komisí dne 23.10 v 10 hodin. Hodnotit nabídky bude komise ve složení. Jiří Nekvasil – místostarosta města, Bohumil Javůrek – zastupitel města,

Petra Karbanová – referentka OŽP, Jiří Polák – referent OÚRPP a

Helena Lintnerová – ředitelka D 24, což je součást firmy Aquatest a.s.

Rada města jmenovala i náhradníky, jsou to: Nina Nováková – místostarostka města, Zdeňka Hajleková – zastupitelka města a předsedkyně KV města, Vlastimil Horáček – vedoucí OŽP, Pavel Havlíček – vedoucí OÚRPP a Milada Klimešová – autorizovaný inženýr (Aquatest a.s.).

Kdy se začne na II. a III. etapě revitalizace Houštecké tůně opravdu pracovat, uvedeno nebylo, ale lze předpokládat, že se práce rozeběhnou, to podle počasí, ještě letos, nejpozději však příští rok na jaře. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.