Město očima nezávislého člověka

Proč mám dojem, že s námi zase hráli betla?

09.07.2014 11:11

Vedení města podalo dne 18. 4. 2014 Obvodnímu báňskému úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen OBÚ) žádost týkající se odpisu zásob výhradního ložiska písku v dobývacím prostoru Borek – lokalita U Jatek. Tato žádost byla podložena podnětem města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k podání žádosti o odpis ložiska ze dne 24. 3. 2014 a zároveň byla podložena stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu vydaným dne 31. 7. 2012, a to k původnímu návrhu města na odpis části zásob výhradního ložiska ze dne 9. 7. 2012.

Báňský úřad k této žádosti vydal toto stanovisko. V žádosti města nejsou uvedeny relevantní důvody odpisu zásob výhradního ložiska U Jatek, pouze je uvedeno, že rada města, na základě nesouhlasu zastupitelstva, uložila místostarostovi města Nekvasilovi, aby zajistil odpis citovaných zásob.

Báňský úřad dále uvedl, a je to velice podstatné, že v současné době je vedeno správní řízení o povolení hornické činnosti U Jatek podle plánu přípravy a dobývání části výhradního ložiska, který podal Tapas Borek. OBÚ dále uvedl, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by naplňovaly důvody pro odpis zásob ani se nejedná o složitou či technicky nebezpečnou těžbu, která by ohrožovala okolí.

Navíc se ve stanovisku OBÚ jasně prokázalo, že odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav(sídlící v Praze a vedený Pražákem) a především jeho vedoucí jde těžaři doslova na ruku. V dopise se uvádí: Odbor ŽP, jakožto příslušný orgán státní správy na úseku životního prostředí ve smyslu § 17b odst. 2 horního zákona, neshledal důvody prokazující, že jde o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecní zájmy, zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany životního prostředí převyšuje zájem organizace na vydobytí těchto zásob.

To znamená jediné, odbor ŽP dal jasně najevo, že zájem těžaře převyšuje zájem na ochranu života lidí a ochranu přírody.

Vzhledem k tomu, že OBÚ ani, jak je patrné, náš vlastní městský odbor ŽP, neshledal žádný relevantní důvod k odpisu zásob. OBÚ proto žádost města odmítl.

Jak vyplynulo z jednání na mimořádném zasedání zastupitelstva, podle znění dalších zákonů, by fakticky odpis zásob výhradního ložiska celou situaci, z hlediska občanů města, jenom zhoršil. Pokud by totiž bylo výhradní ložisko odepsáno, mohl by vlastník pozemků, tedy Tapas Borek, který dnes již vlastní převážnou část pozemků výhradního ložiska, bez jakéhokoliv povolení písek vytěžit. Nemusela by ani probíhat EIA, tedy projednávání vlivu provozu na životní prostředí, kde mají možnost své náměty, připomínky, ale i nesouhlasné stanovisko vyjádřit všichni, tedy i obyvatelé přilehlého sídla a vlastník by si prakticky se zásobami písku mohl dělat, co by chtěl.

Vyplývá ze všeho jedno jediné. Nikdy, na žádném veřejném zasedání zastupitelstva, kde je dle zákona o obcích jedině možné zaúkolovat radu města, nebyl nikým, žádným ze zastupitelů, tedy ani z řad koalice, vznesen jediný požadavek na to, aby se rada města pokusila odepsat zásoby výhradního ložiska. Opakuji a zdůrazňuji, ani jediný požadavek!

Proč tedy tuto žádost vůbec město podávalo? Nebyla to nakonec jenom taktická varianta, která kdyby vyšla, tak by si těžař mohl těžit snad až mezi domy? Bez ohledu na lidi, na jejich přání? Zastupitelstvo pouze opakovaně vyjádřilo nesouhlas s otevřením další pískovny přímo v intravilánu města, stačí se podívat, kde je umístěna cedule označující konec města. Zároveň zastupitelstvo pověřilo radu města, aby učinila všechny kroky vedoucí k nevydání povolení k těžbě. Nikdy nepadlo ani jediné slovo o odpisu zásob.

Zastupitelé chtěli, aby město včas a razantně podalo odvolání proti vydanému povolení, když už nedělalo nic dříve, nežli bylo povolení vydáno. Nestalo se tak, prý se odvolání ztratilo, za což může jakýsi úředník.

Není to vše nějak podivné? To, co chtěli zastupitelé, se neudělalo, zato se dělalo to, co nikdo po radě města a vedení města ani nepožadoval, zato se však na zastupitele odvolávali. Zkrátka, vše, všechna fakta spojená s otevřením pískovny, na mne dělají dojem, že si rada města a vedení města dělá, co chce a zase s námi, občany města, hraje betla. Chtělo by to změnu, ale opravdu radikální.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.