Město očima nezávislého člověka

Prodlužuje se nájem tepelných zdrojů a rozvodů

23.03.2013 10:01

Společnost Tommi Holding s.r.o. uzavřela dne 23.9. 1999 s městem nájemní smlouvu na pronájem tepelných zdrojů a rozvodných zařízení. Tato smlouvy byla platná a účinná od dne 1.10.1999 a byla uzavřena na dobu neurčitou.

V současné době má společnost v pronájmu celkem dvanáct kotelen města. Dle znění nájemní smlouvy je nájemné stanoveno ve výši odpisů a pro rok 2013 je stanoveno na částku

164.188 Kč včetně DPH za kotelny, které jsou v zápisu identifikovány pod značkou ZM. Veškeré kotelny byly uvedeny v příloze materiálů pro jednání rady města, ale v zápisu se neobjevily.

Za další městské kotelny, označené jako K1 a K2, bylo stanoveno pro letošní rok nájemné ve výši 220.864 Kč včetně DPH. Ostatní tepelná zařízení se neodpisují, takže se za ně městu ani neplatí.

Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 14.3.2013 došlo ke kolaudaci, a tím i převzetí objektu

čp. 1452 ve Staré Boleslavi, jedná se o novou budovu autobusového nádraží, a to včetně nové kotelny, navrhl odbor majetku města uzavřít se společností Tommi Holding s.r.o. dodatek ke stávající smlouvě, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu, tedy kotelen, i o tuto novou kotelnu. Jedná se o to, aby společnost i u této nové kotelny zajišťovala všechny náležitosti, například revize a podobně.

Nová kotelna na autobusovém nádraží je součástí budovy, proto se nebude samostatně odepisovat, ale bude se odepisovat společně s budovou a tudíž zahrnutí této nové kotelny do smlouvy zůstane bez nájemného. Správu celé nové budovy autobusového nádraží již rada města odsouhlasila firmě Tommi Holding s.r.o. na minulém zasedání.

Rada města s návrhem odboru majetku města souhlasila a do dne 31.3.2013 by měl být dodatek smlouvy podepsán. Tato firma spravuje městu od roku 1999 veškerý nemovitý majetek, a proto není divu, že dostala do správy i budovu nádraží.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.