Město očima nezávislého člověka

Prohlášení MO ČSSD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

19.06.2013 11:12

MO ČSSD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  nesouhlasí se zadávacími podmínkami k výběrovému řízení na dodavatele služby hospodaření s komunálním odpadem, komunální služby. Dle vyjádření členů MO tyto podmínky nejsou vypracovány v duchu volné a svobodné soutěže firem, nýbrž jsou „šité na míru jedné jediné firmě“, a to společnosti AVE CZ.

Vycházíme z faktů uvedených v dodaných materiálech našich zástupců v zastupitelstvu města. Z těchto materiálů zcela zřetelně vyplývá, že jak požadované prostorové podmínky uchazeče, tak i požadované strojní vybavení je naprosto totožné s prostory a strojním vybavením současného provozovatele těchto služeb, což považujeme nejen za nepřípustné z hlediska volné soutěže, ale jsou i v rozporu se zněním příslušných zákonů.

Dále nesouhlasíme s opakovanými a námi několikráte kritizovanými paušály za služby, neboť považujeme za čisté a průhledné hrazení jen těch služeb, které byly skutečně vykonány a nikoliv s paušály, které jsou naprosto neprůhledné. Totožná námitka se týká i seznamu a četnosti strojního čištění vyjmenovaných ulic, u které neexistuje žádná relevantní kontrola jejich skutečného provedení v rozsahu a kvalitě. V rámci hospodárného využití finančních prostředků, které občané svými daněmi svěřili městu, požadujeme , aby úhrada za tyto služby byla provedena vždy jednotlivými fakturami s uvedením přesného provedení služby, to je datum a hodina, kdy se v té které ulici strojní čištění provádělo, nejlépe pak doloženou buď kopií tachografu nebo kopií z GPS.

MO ČSSD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se dále domnívá, že uvedené částky za ruční čištění chodníků jsou oproti skutečně provedené práci několikrát předraženy a i v této oblasti požadujeme faktury za skutečně odvedenou práci včetně uvedeného dne, hodiny a ulice, kde se práce prováděly.

Z těchto, a z mnoha dalších důvodů vyplývajících z podrobného studia předložených podmínek k veřejné soutěži, MO ČSSD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uložila svým zástupcům v zastupitelstvu města, aby takto vypracované podmínky k zadání veřejné soutěže nepodpořili, neboť se jedná o podmínky diskriminační a poškozující město a jeho občany.

MO ČSSD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

17.6. 2013    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.