Město očima nezávislého člověka

Rada chtěla zjednosměrnit ulici pod zámkem

20.05.2013 14:29

Místní komunikace Na Celné, je to ta pod zámkem, je z hlediska dopravy a bezpečnosti velmi komplikovaná. Jedná se především o úsek této ulice od křižovatky s ulicí Fakultní ke starému kamennému mostu u mlýna.

Po řadu desetiletí sloužila ulice obousměrnému provozu bez problémů, i když u pivovaru museli být řidiči při míjení obezřetní, ulice je zde opravdu velmi úzká. Situace se však rapidně změnila po vybudování Polabské cyklostezky, kdy tuto ulici využívá stále více cyklistů a bruslařů, a to v obou směrech.

Rada města proto uložila dopravní komisi vypracovat návrh dopravního řešení v této lokalitě s doporučením, že by měla být jednosměrná. Ve kterém směru ponechala rada města na mínění členů komise. Komise dospěla k názoru, že by ulice Na Celné měla být jednosměrná ve směru od Čelákovic k mostům, byť jsem osobně s tímto názorem nesouhlasil.

Má námitka spočívala ve faktu, že řidiči jedoucí ve směru Čelákovice – Kostelec hojně využívají jak ulici Jiskrovu, tak Na Celné, aby se vyhnuli přetíženému náměstí, kde je celá řada semaforů. Platí to i v opačném směru, navíc řidiči jedoucí ze Staré Boleslavi do Čelákovic a zpět, tuto komunikaci využívali ve stejné míře. Nicméně v komisi převažovaly hlasy pro jednosměrnost a také v tomto smyslu komise informovala radu města.

S tímto řešením však, i přes několik studií firmy Satra, nesouhlasila zástupkyně dopravního oddělení PČR a vedoucí brandýského oddělení dopravy. Jejich důvody nesouhlasu s jednosměrnou ulicí Na Celné byly naprosto totožné s mými. V dubnu se proto na společném jednání sešla jak komise, tak i obě úřednice jmenovaných institucí, aby se našlo společné řešení.

Výsledek jednání byl takový, že se ulice Na Celné nechá obousměrná, ale omezí se rychlost na třicet kilometrů, budou tudy moci projíždět vozidla pouze do 3,5 tuny a navíc se zde vybudují optické zpomalovací pruhy a retardéry.

Rada města původně chtěla ulici Na Celné pro automobilový provoz uzavřít úplně a ponechat ji pouze pro provoz cyklistů, bruslařů a chodců, a to do té doby, než další a nezávislá firma vypracuje studii, která by vyhovovala všem požadavkům a teprve po vyhodnocení této nové studie by ulici opět otevřela.

Na posledním jednání rada města posoudila  všechny alternativy včetně doporučení dopravní komise, PČR a dopravního oddělení brandýské radnice a na jejich názor nakonec přistoupila. Ulice se uzavírat nebude a rada města uložila místostarostovi Nekvasilovi zajistit realizaci dopravních opatření v souladu s navrženým návrhem komise. To znamená, že ulice zůstane obousměrná a vybudují se zmiňovaná opatření.

Domnívám se, že toto opatření je tím nejlepším řešením, neboť při jakémkoliv jiném dopravním opatřením včetně zjednosměrněním ulice, by docházelo k navýšení provozu v oblasti náměstí, především na křižovatce Olbrachtova – Královická, a tím ke zhoršení bezpečnosti dopravy v tomto úseku.

Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum před úřednickým šimlem a jsem též rád, že v tomto případě projevila jak PČR, tak dopravní oddělení brandýské radnice, racionální myšlení. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.