Město očima nezávislého člověka

Rada neschválila zlevnění bytů Na Kloboučku

06.12.2013 16:39

Rada města se zabývala žádostí nájemníků domů čp. 1110-1111, čp. 1112-1113, čp. 1116-1117 a čp. 1118-1119 v k. ú. Stará Boleslav. Jedná se o domy na sídlišti Na Kloboučku. Žadatelé požádali radu města a zastupitelstvo o snížení ceny bytů ze 45 % odhadní ceny na   40 % ceny znaleckého posudku z důvodu stáří domů a jejich špatného stavu.

Jednalo se tudíž o snížení o 15 % oproti dosavadním praktikám při privatizaci městského bytového fondu. Nájemníci zároveň požádali o umožnění privatizace i při menším počtu zájemců o koupi bytů než je 70 % oprávněných nájemníků, jak je uvedeno v Zásadách II. Po obdržení žádosti a po diskuzi na minulém veřejném zasedání zastupitelstva, rada města celý proces privatizace v této lokalitě zastavila.

Rada města se zabývala i dalšími návrhy nájemníků, kteří požadovali, aby nebytový prostor v suterénu domů byl společný pro všechny nájemníky a nikoliv pouze pro nájemníky půdních vestaveb. Rada města se usnesla, že vzhledem k tomu, že nájemníci půdních bytů nemají samostatné sklepy, tak jako nájemníci původních bytů, bude uvedený prostor ponechán výhradně pro nájemníky půdních bytů. Do ostatních společných prostor musí být zachován rovný přístup pro všechny obyvatele domu, tedy jak pro nájemníky původních bytů, tak i pro nájemníky půdních bytů. To znamená, že původní prohlášení vlastníka, tedy města, zůstane nezměněno a nájemníkům původních bytů vyhověno nebude.

Rada města dále uvedla, že byl zpracován požadovaný znalecký posudek domu 1110-1111, ve kterém je na závěr uvedeno, cituji: „Na objektu bylo nalezeno několik poruch, které však odpovídají stáří a charakteru stavby a nijak významně neovlivňují statiku budovy. Poruchy mohou být odstraněny řádnou údržbou nebo drobnou rekonstrukcí v rámci jednotlivých bytových jednotek (odmítnutí předláždění) a žádná z nich nevyžaduje celkovou rekonstrukci stavby.“ Tak pravil radniční znalec.

A rada města se usnesla, že na základě této skutečnosti a vzhledem k tomu, že nájemníci do dnešního dne (jedná se o den konání schůze RM, tedy 27.11) nepředložili požadovaný znalecký posudek na stanovení prodejní ceny bytů (aby se město /rozuměj rada města/ mohlo vyjádřit k rozporované prodejní ceně bytů), navrhl odbor majetku města trvat na původní výši slevy, to je 45 % z ceny bytu stanovenou znaleckým posudkem a schválenou zastupitelstvem dne 18. 6. 2007. Dle propočtu rady města by se jednalo o snížení ceny o částku cca 2,66 milionu korun za jeden blok.

Rada města dále zvážila umožnit privatizaci bytů i při menším počtu uchazečů z řad nájemníků, než je současně stanovených 70 % a na jednání rady padl i návrh, aby se přijala výjimka ze Zásad II a umožnil se prodej bytů při minimálním počtu 65 % oprávněných nájemníků.

V minulosti město tuto výjimku poskytlo pouze jednou, a to v domě čp. 1372 v ulici Sídliště BSS, kde byl projeven zájem o koupi pouze u 66,6 % nájemníků. Dle mínění rady města, vzhledem k zamýšlené privatizaci domu čp. 1498 – 1499 v ulici Lipové v Brandýse, by se mohlo jednat o precedens.

Rada vydala své usnesení, ve kterém se žádosti nájemníků privatizovaných bytů Na Kloboučku nevyhovuje a ceny bytů zůstávají v původní výši včetně slev. Další slevu rada města nájemníkům neposkytne a doporučí zastupitelstvu, aby trvalo na původní slevě, tedy   45 % z ceny znaleckého posudku. Jediné, v čem rada města vyšla žadatelům vstříc, je stanovení minimálního limitu 60 % přímých zájemců o koupi bytu v domě.

Tolik zápis z jednání rady města. Je fakt, že například všechny zprivatizované paneláky, dle Zásad I. a II. byly rozprodány. Jenomže, na  rozdíl od některých bytů Na Kloboučku, byly panelákové byty bez dalších investic nájemníků obyvatelné, a to Na Kloboučku není, vždyť některé byty nemají ani vlastní komín a zavedení plynu do takovéhoto bytu by nájemníka přišlo na sto tisíc. A i toto by se mělo zvážit. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.