Město očima nezávislého člověka

Rada nezveřejnila, kolik platí za pronájem

10.01.2014 13:00

Od počátku tohoto volebního období Brandýské noviny uvádějí, jak současná rada města před občany tutlá a tají maximum toho, co může. Zveřejňuje pouze ty informace, které ze zákona musí, jinak nic. A mnohdy naprosto zbytečně.

Dne 30. 1. 2013 město uzavřelo smlouvu o pronájmu nebytových prostor ve staré budově PF UK na adrese Královická 915. Tato nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do dne 31. 12. 2013. V těchto prostorách město provozovalo a stále provozuje pro volnočasové aktivity junior a senior klub Městského komunitního centra.

V materiálech rady města se uvádí, že v průběhu roku 2013 se činnost tohoto centra podstatně rozšířila a rovněž bylo uzavřeno několik dohod o spolupráci s různými organizacemi a jednotlivci. Ti se za propůjčení prostor podílejí na provozních nákladech pronajatých prostor.

Rada města uvádí, že z těchto příčin je letos nutné prostory rozšířit o levou část přízemí staré budovy PF UK. Oddělení sociálního zabezpečení MěÚ navrhlo sjednat dobu pronájmu dalších prostor, ale i těch původních, opět na dobu určitou, a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 s výpovědní lhůtou tří měsíců.

Rada města s tímto návrhem souhlasila a pověřila starostu města podepsat smlouvu. Zároveň rada města uvedla, že finanční krytí pronájmu bude prováděno z ORJ 51. Nikde, v žádném předešlém zápisu z jednání rady města, a to ani po jejím zasedání dne 30. 1. 2013, kdy o původním pronájmu rozhodla, se zastupitelé, ale ani veřejnost nedozvěděla, kolik vlastně město PF UK za pronájem z veřejných prostředků platí. A naprosto stejně tomu je i v současném případě, kdy se podepsala další smlouva o pronájmu, ovšem tentokrát na tři roky.

Je naprosto zřejmé, že nájemné se musí hradit od počátku roku, ale ani nyní nikde nebyla zmínka nejen o tom, o kolik se nájemné za další pronajaté prostory zvýší, ale ani kolik činí celková částka za pronájem. Naprosto nechápu, stejně jako mnoho občanů a zastupitelů, proč tyto informace rada města tak úzkostlivě tají. Proč veřejnost s cenou neseznámí, když je nutné prostory mít? Nebo je na tom všem něco podezřelého, co by mohlo veřejnost popudit? To nikdo neví. A není to náhodou proto, že jsou to další peníze z rozpočtu města vyhozené za nesmysl?

Dle zákona o obcích, mimochodem velice špatného zákona, o nájmech za městské peníze rozhoduje pouze rada města. Za prodej či nákup majetku je odpovědno celé zastupitelstvo. Znamená to, že za pronájmy, a to nejen za cenu, ale i za účelnost a potřebnost pronájmu, nese zodpovědnost a rozhoduje o tom pouze rada města, tedy sedm lidí. V tomto případě se tak rozhodlo jenom lidí šest, neboť jeden z radních, a zase veřejnost nemá ani právo vědět, kdo to vlastně byl, se hlasování zdržel. To prakticky znamená, že s ostatními radními nesouhlasil, neboť jsem po celé volební období nezaznamenal v radě města jediný hlas proti, vždy se někdo jenom zdržel hlasování.

Tímto doslova konspirativním jednáním rady města radní jenom občanům, voličům, ukazují, jak si jich váží a jak chtějí být demokratičtí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.