Město očima nezávislého člověka

Revitalizaci Houštecké tůně bude provádět Stavokomplet

17.11.2013 13:29

U Houštecké tůně, Starého Labe, byla již dříve provedena I. etapa revitalizace, která spočívala ve vyčištění okolí, vyčištění dna a provedení zemních prací v odváděcím kanálu.

Dne 17.4.2013 byla radou města schválena výzva a zadávací dokumentace na projekt „Revitalizace Houštecké tůně II. a III. etapa. Dále schválila, dne 25.9.2013, složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Komise se sešla dne 14.10. v 10,15 hodin a otevřela obálky.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem pět firem a všechny splnily zadané podmínky. Následně, dne 22.10. 2013 proběhlo vyhodnocení nabídek na podlimitní řízení a jediným kritériem byla nabídnutá ceny zakázky. Při podrobném hodnocení se zároveň přezkoumaly kvalifikační požadavky, které jedna z firem nesplnila a ze soutěže byla vyřazena. Tím se hodnotily pouze nabídky čtyř firem.

Nejnižší nabídku zaslala společnost Stavokomplet, a to částku 5.140.000 Kč bez DPH. Touto cenou celou soutěž vyhrála a komise doporučila radě města sepsat s touto společností Smlouvu o dílo. Pro srovnání uvádím, že kontrolní rozpočet na tuto akci vypracovaný městem zněl na částku 8.414.812,03 Kč bez DPH.

Rada města návrh komise akceptovala a uložila předložit starostovi města smlouvu k podpisu do data 25.11.2013. Revitalizace Starého Labe, oficiální název zní Houštecká tůň, bude financována z Operačního programu životní prostředí z prioritní osy 6, jejíž součástí je i program zlepšování stavu přírody a krajiny a optimalizace vodního režimu krajiny.

Vzhledem k pokročilému ročnímu období lze jen stěží předpokládat, že Stavokomplet zahájí práce ještě v letošním roce, i když ani to není vyloučeno, bude však záležet na průběhu zimy. Nejpravděpodobnější termín zahájení prací tak bude až jaro příštího roku.

Na jednání rady\města bylo i odsouhlaseno, že starosta města podepíše mandátní smlouvu na technický dozor investora s Pavlem Kubískem, autorizovaným inženýrem, z Prahy 10. Zastupování spočívá ve výčtu výkonu činností, uvedené v neveřejné příloze zápisu a za cenu 220.220 Kč s DPH. Takže za bezmála čtvrt milionu korun z veřejných peněz se veřejnost nemá právo dozvědět, co přesně bude TDI dozorovat a za co peníze veřejnosti, vybrané formou daní, vlastně dostane.

A jenom připomínám, že již při vyhlášení této veřejné zakázky jsem předpovídal, že zcela jistě v soutěži zvítězí právě Stavokomplet. Jak se ukázalo, nemýlil jsem se.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.