Město očima nezávislého člověka

Rodiny s více dětmi zvýhodněny nebudou

21.05.2014 08:49

Minulý týden byl zveřejněn dopis občana města, ve kterém se pozastavoval nad výší poplatků za svoz popelnic u rodin s více dětmi. Tvrdil, že je nemravné, aby rodina se čtyřmi dětmi platila za popelnice vyhláškou stanovenou částku, znásobenou počtem členů v rodině, bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Jako příklad uváděl, že jeho rodina se čtyřmi dětmi musí platit za popelnici bezmála 4.000 Kč ročně a apeloval na zastupitele, zdali by nemohli rodiny s více dětmi zvýhodnit například tím, že by do vyhlášky zakomponovali, že se do plateb za svoz popelnic počítají pouze rodiče a dvě děti. Všechny ostatní děti v rodině by poplatků byly ušetřeny.

Zákon o obcích, v souvislosti se zákonem o nakládání s tuhým komunálním netříděným odpadem, umožňuje obcím poskytnout vybraným jedincům či rodinám slevu či úlevu z placení těchto poplatků. S odkazem na toto znění příslušných zákonů umožňují některá města buďto velmi nízké, nebo dokonce nulové platby za svoz popelnic, například Teplice. Odůvodňují toto opatření tím, že občané pečlivě odpady třídí, tím pádem město dostává vyšší úhradu od státu, čímž se částečně pokryje úhrada nakládání s odpady a zbytek hradí město ze svého rozpočtu, čímž velice vychází svým občanům vstříc.

Na pondělním veřejném zasedání jsem proto vystoupil s návrhem, zdali by nebylo možné rodinám s více dětmi tyto úlevy poskytnout. Starosta Přenosil na mou žádost prohlásil, že by to přinášelo mnohem více práce úředníkům, kteří by museli zjišťovat majetkové poměry žadatelů o úlevy a že platby též záležejí na četnosti svozů popelnic. Jako ve více případech se starosta mýlil. Vyhláška města totiž neobsahuje žádnou jinou platbu nežli stanovených 660 Kč na osobu a rok a o četnosti svozů se nezmiňuje. Podle této vyhlášky platí stejnou částku občan, který každý týden popelnici naplní a nechá vyvézt, jako občan, který má mnohem méně odpadu a popelnici nechává vyvážet i méněkrát nežli jednou za měsíc. Tato četnost svozu není vyhláškou řešena a oba občané platí stejnou částku.

Zastupitelé se po diskuzi tímto bodem poté přestali zabývat a přistoupilo se k hlasování o ceně za popelnice za občana a rok. Přitom se na upozornění přítomného občana objevila i chyba ve zprávě finančního výboru, která byla zveřejněna i v oficiálním záznamu jednání rady města a tuto oficiální zprávu přejaly i Brandýské noviny. Jednalo se o to, že finanční výbor doporučil radě města ponechat pro rok 2014 stejnou částku, jako v roce předešlém. A to byla ta chyba, neboť se při projednávání návrhu ceny za občana a rok vycházelo z roku letošního a doporučená částka se týkala roku 2015, neboť na letošní rok ji zastupitelé stanovili již vloni. I to hovoří o kvalitě práce.

Osobně se domnívám, že je chvályhodný fakt, že se na příští rok cena pro občany zvedat nebude, byť jsem přesvědčen, že i tak je cena za popelnici vysoká. Přitom zákon povoluje obcím částku až do výše 750 Kč za občana a rok. A právě pro tento fakt, že pokud by zastupitelé s navrženou částkou nesouhlasili a neodhlasovali by ji, znamenal, že by mohl padnou z řad zastupitelů i návrh na zvýšení této platby, a právě z tohoto důvodu jsem pro zachování stejné ceny, jako v roce letošním, i pro příští rok, ruku zvedl.

Návrh na zvýhodnění rodin s více dětmi tudíž neprošel, bylo řečeno, že se pro rodiny s dětmi dělá ve městě dost, takže není potřeba vícečlenným rodinám pomáhat i sníženou paltbou za popelnice. Opět se domnívám, že nejen rodiny s více dětmi, ale i senioři, kupříkladu starší sedmdesáti let, by mohli být městem cenově zvýhodněni. Není pravdou, že by úředníci museli zjišťovat majetkové poměry, proč by to měli dělat? Na radnici přece existuje matrika, kde jsou všichni zapsáni, stačilo by se do ní podívat a sepsat seznam jak mnohačlenných rodin, tak i osob přestárlých, které již nevyprodukují tak velké množství odpadu a zaslat jim složenku s nižší částkou. Jenomže to by město, spíše však jeho vrcholní představitelé, opravdu museli chtít svým občanům pomáhat. To se neděje, raději se z nich vyrve co nejvíce peněz, aby bylo na placení různých nesmyslných akcí. Vezměme si jenom, kolik město každoročně vydá peněz na spoluúčast pro monarchistickou akci Audience u císaře Karla. Jsou to statisíce. A to není jediná záležitost, kde se peníze města vyhazují zbytečně, dalšími je například členství v různých svazcích, které občanu nic nepřinášejí, ale zato se z jejich daní tato členství platí. Kdyby tohoto nebylo, město by mohlo poskytnout úlevu za popelnice  jak vícečlenným rodinám, tak přestárlým spoluobčanům a nijak by na tom neprodělalo. Ale to by se muselo chtít.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.