Město očima nezávislého člověka

Soutěž, šitá na míru jedné firmě, nevyšla

15.04.2014 09:05

Průběh výběrového řízení na projekt "Revitalizace Houštecké tůně II. a III. etapa" měl neočekávaný konec, který zcela zhatil původní záměry. Připomeňme si, jak to celé probíhalo. Rada města dne 17. 4. 2013 schválila zadávací dokumentaci a výzvu vybraným firmám k zasílání nabídek. Tehdy byla schválena i hodnotící komise ve složení: Jiří Nekvasil - místostarosta města, Bohumil Javůrek - zastupitel, Petra Karabanová - referentka OŽP, Jiří Polák - referent OÚRPP a Helena Linknerová - ředitelka D24 (Aquatest a.s.).

Dne 14. 10. 2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami od pěti firem. Komise konstatovala, že všechny nabídky budou dále posuzovány. To znamená, že všechny firmy splnily zadávací podmínky soutěže. Na dalším jednání komise, dne 23. 10. 2013 proběhlo vyhodnocení podlimitního řízení na uvedený projekt, přičemž jediným hodnotícím kritériem byla cena za provedení díla.

Při tomto jednání, a to již byly známy nabízené ceny jednotlivých firem, komise najednou ze soutěže vyloučila společnost AWT Rekultivace z důvodu nesplněných kvalifikačních předpokladů. Přičemž při prvním posuzování firem prošla dále.

A nyní jeden velice důležitý fakt. Kontrolní rozpočet na dílo, který zpracovává zástupce radnice, nebo radnicí pověřená osoba, zněl na částku 8.414.812,03 Kč bez DPH.Tyto kontrolní rozpočty však slouží jako orientační a většinou firmy ve snaze zakázku získat ceny silně stlačí dolů. A právě nejnižší cenu nabídla společnost AWT Rekultivace, která nabídla cenu ve výši 4. 373.522,60 Kč bez DPH. A to byl právě problém, až na druhém místě se umístila, s cenou 5.140.000 Kč bez DPH společnost Stavokomplet, která měla soutěž vyhrát, vždyť prováděla na Starém Labi již I. etapu revitalizace. Další firmy byly podstatně dražší, ale ani nejdražší z nich nedosáhla na cenu kontrolního rozpočtu. Aby zvítězil ten, který měl, musela být nejlacinějčí firma ze soutěže vyloučena.

Většina firem to vzdává a neodvolává se, AWT Rekultivace však nikoliv a zaslala stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně za své vyloučení ze soutěže. Dne 6.3. 2014 ÚOHS svým výnosem vyloučení uchazeče ze soutěže z uvedených důvodů zrušil. Důvody města pro vyloučení byly neodůvodněné. Podle tohoto výnosu muselo město konstatovat, že i tento uchazeč podal kompletní a přijatelnou nabídku a jediným řešením je zpětvzetí uchazeče do zadávacího řízení a nové, tentokrát skutečně objektivní, vyhodnocení soutěže.

Komise se opět sešla, 28.3. 2014, znovu posoudila nabídky prvních třech uchazečů ve stanoveném pořadí, přičemž se zabývala nízkými nabízenými cenami. Proto komise celou záležitost projednala s projektantem, který konstatoval, že žádná z nabízených cen prvních tří uchazečů není nerealizovatelná a dílo za ni lze skutečně provést. Komise musela doporučit radě města podepsat s firmou AWT Rekultivace smlouvu o dílo. No jo, ale město již jednu smlouvu mělo podepsanou, právě se Stavokompletem, pro který byla soutěž připravována, co teď s tím?

Na základě výnosu ÚOHS rada města musela revokovat své usnesení o podpisu smlouvy o dílo se Stavokompletem, smlouva byla zrušena a pověřila starostu města podepsat novou smlouvu, tentokrát se skutečným vítězem veřejné soutěže. Z celého případu uzcela jasně vyplývá, že tentokrát snaha rady města prosadit svou "oblíbenou" firmu na úkor jiných, nevyšla.

V celém zápisu z jednání rady města není zřejmé, spíše je na místě uvést, že tam nebyla ani zmínka o tom, zdali město za pochybení při veřejné soutěži dostalo také od ÚOHS pokutu. Ani zmínka. A přitom například při první veřejné soutěži na rekultivaci brandýského náměstí, kde se v zadávacích podmínkách udělala buď záměrně, nebo šlendriánstvím chyba, někdo si na ÚOHS stěžoval, ten celou soutěž zrušil a město dostalo 25 tisíc pokutu. Tentokrát se o tom vůbec nepsalo, takže doufám, že se záležitost obešla bez pokuty. Stejně by ji nezaplatil viník, ale my všichni, neboť by se platila z městského rozpočtu, tedy z kapes nás všech.

Nyní bude vedení města čekat do konce dubna, zdali se i proti tomuto novému vyhodnocení zakázky někdo neodvolá, a teprve pak se podepíše smlouva o dílo, aby se mohlo začít pracovat. A čas běží!

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.