Město očima nezávislého člověka

Srovnání investic do obou částí města

08.02.2014 13:28

Na veřejném zasedání zastupitelů dne 18. 12. 2013 jsem požádal starostu města o zaslání všem zastupitelům výčet všech investic od počátku tohoto volebního období jak do brandýské, tak do staroboleslavské části města. Byť jsem výslovně uvedl, že požadované informace mohou být zaslány zastupitelům elektronickou formou, teprve s písemnými podklady na konání veřejného zasedání zastupitelstva dne 12. 2. 2014 jsem tyto podklady obdržel písemně, stejně jako ostatní zastupitelé. I když jsem výslovně požadoval investice za roky 2010 až 2013, zaslané materiály investic se týkaly již roku 2007. Takže si je srovnejme.

Brandýs – rok 2007

V tomto roce se provedlo celkem 23 investičních akcí. Z toho byly provedeny pouze dvě zcela nové akce, a to výstavba Aleje prvňáčků za 2.250.583 Kč a Víceúčelové hřiště Kralupská za 1.389.988 Kč. Dále se jednalo celkem o osm rekonstrukcí, například Rudolfinky nebo DPS, ostatní investiční akce byly různé a nezbytné opravy, například kotelna MŠ Riegrova, oprava veřejného osvětlení v Zahradní ulici a další opravy. Celkem město investovalo za rok 2007 do brandýské části 104.728.730 Kč

Stará Boleslav – rok 2007

Za tento rok se ve Staré Boleslavi konalo 12 investičních akcí. Z toho bylo opraveno 41 ulic, 4 opravy kanalizace, ostatní investice byly nutné opravy, například oprava letního kina stála 3.825.564 Kč, ale je nutno dodat, že část z těchto investic byla hrazena ze státní dotace. Za tento rok ve Staré Boleslavi nevzniklo nic nového. Celkem se do této části za rok 2007 proinvestovalo 123.448.798 Kč.

Brandýs – rok 2008

Celkem bylo v tomto roce v Brandýse provedeno 37 investičních akcí. Vzniklo nové dětské hřiště v Lipové ulici, byla zřízena nová zastávka Zápská a vznikla i Labská promenáda a byla dokončena nová budova radnice. Dále byly kompletně zrekonstruovány čtyři ulice. Ostatní akce byly opravami, například chodníků, teplovodních kanálů či fasády zámku. Proinvestováno za tento rok do Brandýsa bylo 109.627.218 Kč.

Stará Boleslav – rok 2008

V tomto roce bylo provedeno v této části města celkem 26 investičních akcí. Největší položkou byla intenzifikace ČOV, která spolkla i s dotací celkem 112.871.743 Kč. Tato akce však byla společná pro obě části města, což znamená, že v rámci objektivity je nutné v závěrečném účtu vycházet z počtu obyvatel obou částí města, což je 2:1 a podle tohoto klíče přesunout dvě třetiny částky do investic v Brandýse. Byly kompletně rekonstruovány 4 ulice, ovšem ulice Na písku byla v tomto roce pouze dokončena, což znamená, že se účet za její opravu projevil až v tomto roce. Ostatní investiční akce byly opět opravami stávajících sítí, například opravy veřejného osvětlení, rekonstrukce stávajícího dětského hřiště či opravy fasády staroboleslavské radnice. Celkem bylo ve Staré Boleslavi v tomto roce proinvestováno, samozřejmě s celou částkou za ČOV, která bude odečtena až v závěru, 153.564.011 Kč

Brandýs – rok 2009

Celkem 34 investičních akcí bylo výsledkem snažení vedení města v brandýské části. V tomto roce bylo kompletně rekonstruováno 39 brandýských ulic a jedna křižovatka. Byla dokončena nová Labská promenáda, prováděly se opravy chodníků, ale i rekonstrukce veřejného osvětlení. Celkem investice činily 75.691.290 Kč

Stará Boleslav – rok 2009

Celkem se provedlo v tomto roce 23 investičních akcí. Bylo kompletně zrekonstruováno 38 ulic v této části města, faktem ovšem je, že se jednalo o menší a tudíž méně nákladné investiční akce. Kromě toho byly provedeny dodatečné práce na ČOV ve výši 16.277.548,98 Kč, to znamená, že v závěrečném účtování bude tato částka opět rozdělena v uvedeném poměru. Ostatní investice byly buď opravami, nebo budování nové kanalizace vzhledem k haváriím a nefunkčnosti té původní. V tomto roce nebylo vybudováno žádné nové zařízení v této části města. Celkové náklady na Starou Boleslav, opět s celou částkou na ČOV, činily 58.178.714 Kč.

Brandýs – rok 2010

Celkem 19 investičních akcí se v tomto roce dočkal Brandýs. Pokračovaly práce na Polabské cyklostezce, která byla dotována EU a stála v tomto roce 57.985.000 Kč. 7.037.078,82 Kč stála město obnova fasády východního křídla zámku, kompletně se zrekonstruovaly dvě ulice a hlavně došlo k rekonstrukci vodovodu a kanalizace na brandýském Masarykově náměstí, kterou město plně hradilo ze svého rozpočtu. Tato akce, byla velice nutná vzhledem k rekonstrukci náměstí, stála městskou kasu 22.668.800 Kč. Celkem se v Brandýse v tomto roce proinvestovalo 141.399.526 Kč.

Stará Boleslav – rok 2010

V této části města proběhlo za tento rok 13 investičních akcí. Nejdůležitější akci, byť nebyla dokončena, byla revitalizace sídliště Na Kloboučku – 1. etapa., která stála 13.971.094,18 Kč. U ostatních akcí se jednalo pouze o opravy, například výměny oken ve školách, opravy střech či chodníků. Celkem se zde proinvestovalo 20.657.598 Kč

Brandýs – rok 2011

Proběhlo zde celkem 21 investičních akcí. Začala revitalizace náměstí, a tak největší položkou bylo právě náměstí. V tomto roce stálo 42.757.049,51 Kč. I když bylo náměstí hrazeno částečně dotací, i tak je zřejmé, že ostatní investice se musely omezit jen na ty nejnutnější opravy, přesto se tento rok investovalo 2.714.030,36 Kč do obnovy fasády západního křídla zámku a opravily se i některé městské chodníky.  Celková investice za tento rok činila 57.990.155 Kč.

Stará Boleslav – rok 2011

V tomto roce se pracovalo v této části města pouze na 8 investičních akcích. Není divu, rozpočet byl devastován rekonstrukcí náměstí, a proto musely ostatní akce být přerušeny. Tento rok se dělaly jen a pouze ty nejnutnější opravy. Celkem se ve Staré Boleslavi proinvestovalo 5.244.792 Kč.

Brandýs – rok 2012

I v tomto roce pokračovaly práce na revitalizaci náměstí, a proto se ostatní investiční akce omezily. Největší položkou tak byla obnova fasády východního křídla zámku za 2.824.527 Kč. Ostatní investice se zredukovaly jen na ty opravdu nejnutnější. V letošním roce město za náměstí už neplatilo nic, takže se ve vynaložených prostředcích města neobjevily. Celkem se v tomto roce v Brandýse provedlo 13 akcí. Celková částka činila 10.145.508 Kč.

Stará Boleslav – rok 2012

V městské části se v tomto roce provedlo 8 investičních akcí a největší a nejdůležitější z nich byla modernizace autobusového nádraží, která stála 9.367.180,10 Kč. Další velkou akci bylo zateplení objektu hasičárny, kterou město získalo do svého vlastnictví, ale nejnákladnější akcí byla 2.  Etapa revitalizace sídliště Na Kloboučku, která stála 11.034.110,89 Kč. V tomto roce tak investice do Staré Boleslavi přesáhly investice do Brandýsa a celkem činily 27.946.511 Kč.

Brandýs – rok 2013

V posledním roce našeho přehledu investic bylo v brandýské části provedeno celkem 16 investičních akcí. Nejvýznamnějšími akcemi byla práce na rekonstrukci kočárovny, která v tomto roce nebyla dokončena a financování bude probíhat i v roce 2014. V roce 2013 stála městskou kasu, neboť na ni nebyla dotace 7.635.461,89 Kč. Ještě dražší, ovšem za pomoci dotace, byla revitalizace Brandýského ostrůvku, která stála v tomto roce 8.022.241,99 Kč. Velice drahé byly úpravy nebytových prostor domů čp. 1498 a 1499, které taktéž nebyly v loňském roce dokončeny a  stály 6.891.552 Kč. Začala realizace úspor energie MŠ Riegrova, která v loňském roce stála 7.918.535 Kč. Ani tato stavba nebyla zatím dokončena. Opravila se též jedna ulice, a to Kaštanová, stála 2.514.865,90 Kč. Celkem se vynaložilo na investiční akce 46.259.763 Kč.

Stará Boleslav – rok 2013

Zde bylo realizováno celkem osm investičních akcí, nejvýznamnější a nejdražší z nich byly stavební úpravy bývalé hasičárny, jejíž opravy probíhají i v roce 2014. Kromě nutných opravv byly dodány herní prvky do dvou dětských hřišť, a to u autobusového nádraží a na hřiště Na Kloboučku, i když tyto investice nepatřily k významným. Ve Staré Boleslavi se tudíž v tomto roce proinvestovalo celkem 11.315.221 Kč.

Konečné resumé

V propočtech jednotlivých let jsem nezapočítával haléře, neboť má kalkulačka na tolik čísel nestačila, nicméně rozdíly jsou zanedbatelné. Podle zpracovatelů materiálu se za období let 2007 až 2013 investovalo do Brandýsa 543.230.447,49 Kč, a toto číslo je i se započítáváním haléřů. Stejný výpočet byl proveden i u Staré Boleslavi a konečná částka činila 415.544.402,50 Kč.

Jenomže do částky investované do Staré Boleslavi byla započtena i celá částka na intenzifikaci ČOV, protože se nachází v k.ú. Stará Boleslav, ale slouží i Brandýsu. Proto je nutné částku oddělit, jak jsem již zmiňoval tak, že dvě třetiny ceny půjdou na vrub Brandýsa a jen třetina ceny zůstane ve Staré Boleslavi, čímž se poměr vynaložených investic změní.                                       

Z celkové částky 129.148.291,98 Kč na ČOV, činí na Brandýs dvě třetiny, dle počtu obyvatel, 86.098.761,32 Kč a na Starou Boleslav pak 43.049.430,66 Kč. Takže se k celkové částce investic do Brandýsa tato částka musí přičíst a tudíž činí 629.329.208,71 Kč

U Staré Boleslavi se pak stejné dvě třetiny musí odečíst, takže za dané období činily investice částku 329.445.641,18 Kč.

Brandýs – 629.329.208,71 Kč                      Stará Boleslav 329.445.641,18 Kč

Pokud platí usnesení zastupitelstva z roku 1991, a nikde jsem se nedočetl ani nedozvěděl, že by bylo revokováno, měly by investice do obou částí města být v poměru k počtům obyvatel, tedy 2:1. Pouhým pohledem na obě čísla postavená vedle sebe je vidět, že do Staré Boleslavi šla skutečně třetina všech investic, a to i odečtu dvou třetin z částky na intenzifikaci ČOV.

Jsem skutečně rád, že tomu tak je, neboť v poslední době sílily hlasy, že do Staré Boleslavi se investuje podstatně méně nežli do Brandýsa. Tento výčet jasně prokázal, že tomu tak není.

Chtěl bych ještě velice poděkovat zpracovatelům tohoto výčtu, který jsem si vyžádal. Byl zpracován opravdu perfektně. Jmenovitě to byli: za OÚRPP Ing. Havlíček, paní Baláková a pan Katuš. Za odbor majetku města Ing. Fišerová a za odbor životního prostředí Ing. Karbanová.

Všem opravdu za odvedenou perfektní práci děkuji.

Vladimír Kapal

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.