Město očima nezávislého člověka

Stanovisko rady města k pískovně – rozhodné ne!

11.12.2014 10:34

Jako mávnutím kouzelného proutku se změnil přístup města k problému s navrhovaným otevřením nové pískovny u jatek, která fakticky zapříčinila, že vítězem komunálních voleb se stalo právě občanské sdružení odmítající novou pískovnu Naše dvojměstí. A stejně tak se změnil přístup právníků.

Zatímco bývalé vedení města k tomuto problému přistupovalo velice laxně, až občané, ale i tehdejší opoziční zastupitelé dospěli k závěru, že vlastně bývalé vedení města pískovnu podporuje, současná rada města je tvrdě proti pískovně, tudíž na straně občanů. A to je chvályhodné. Stejně tak je naprosto rozdílný přístup právníků, zatímco ti bývalí se vehementně snažili přesvědčit opoziční zastupitele i občany, že se vlastně proti pískovně nedá nic dělat, noví právníci připravili řadu faktických argumentů, které zcela jasně hovoří proti otevření pískovny.

Proti rozhodnutí Báňského úřadu v Kladně o povolení k těžbě se v řádném termínu odvolalo jak občanské sdružení, tak i někteří jednotlivci, město jak známo, tuto možnost nevyužilo. Zda to byl záměr nebo opravdu jen šlendrián, se můžeme jenom dohadovat. Báňský úřad, nadřízený orgán toho původního, nakonec všechny argumenty občanského sdružení odmítl, jako nepodstatné, vzal v potaz pouze argumenty jedné z majitelek pozemků v lokalitě pískovny, u níž došlo k porušení zákona ze strany těžaře, a právě pro toto jediné pochybení nadřízený orgán původní povolení zrušil a vrátil celé projednávání opět na začátek.

Nové projednání se týká celkem dvaceti čtyř účastníků řízení, přičemž je těžař jedním z nich a město dalším. Účastníky řízení jsou pak i další firmy a společnosti, kapitula a celá řada soukromých osob.

Námitek právníků zastupujících město, jmenovitě Advokátní kanceláří Dohnal a Bernard s.r.o., v tomto případě zastoupení Michalem Bernardem, je celá řada a jsou součástí obsáhlého materiálu, který rada města rozeslala všem zastupitelům. V prvé řadě se v tomto materiálu uvádí, že město s povolením hornické činnosti zásadně nesouhlasí.

Dále se v námitkách právníků poukazuje na celou řadu pochybení, ke kterým při původním udělení povolení těžby nebylo vůbec přihlíženo. Například nevyřešené střety zájmů, což doloženo nebylo, a to především s městem. Právníci uvádějí tyto nevyřešené střety zájmů: 1/ Neplatnost uzavřené smlouvy o dočasném užívání pozemní komunikace. 2/ Překračování závazných hygienických limitů hluku na komunikaci určené k odvozu suroviny. 3/ Nesplnění podmínky orgánu ochrany veřejného zdraví. 4/ Překračování závazných hygienických limitů pro vibrace na komunikaci určené k odvozu suroviny. 5/ Nepovolený zásah do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. 6/ Nepřípustný zásah do krajinného rázu.

Všechny tyto body se v materiálu pro Báňský úřad v Kladně poté podrobně rozepisují. Je zmíněno i další pochybení, a to se týká EIA, tedy posouzení vlivu těžby na životní prostředí. EIA byla totiž prodloužena až po uplynutí celé doby platnosti, a to o celé dva roky, což mělo vést Báňský úřad k nepovolení těžby, což se ale nestalo.

Připomínek, pochybení a nedostatečného prozkoumání celé problematiky včetně stanoviska úřadu na měření hlučnosti, jehož zpráva uváděla, že již nyní, tedy před otevřením nové pískovny a navýšení provozu těžkých kamionů, hluk a vibrace na komunikaci Mělnická překračují povolené normy, je v materiálu zaslaném Báňskému úřadu celá řada a všechny jsou zcela zásadní.

Na zasedání zastupitelů se bude hlasovat o dvou, radou navržených usneseních, a to za 1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí podané námitky účastníka řízení o žádosti o povolení hornické činnosti podle dokumentace „6. Plán otvírky, přípravy a dobývání provozovny Borek“ a za 2) Zastupitelstvo města nesouhlasí s povolením hornické činnosti podle dokumentace „6. Plán otvírky, přípravy a dobývání provozovny Borek.“

Vzhledem k faktu, že je stále v platnosti usnesení minulého zastupitelstva z roku 2012, kdy všech přítomných dvacet zastupitelů odhlasovalo nesouhlas s otevřením další pískovny na katastru města, se předpokládá, že oba body budou zastupiteli odsouhlaseny, odhlasovány a toto stanovisko nejvyššího samosprávného orgánu města – zastupitelstva, bude spolu se stanovisky právníků odesláno na příslušný Báňský úřad, který na ně bude muset při vynášení verdiktu zcela jistě brát ohled.

Uvidíme, jak se k tomu nyní postaví Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Kladně a zdali i nyní těžbu povolí, jak to již jednou v minulosti učinil.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.