Město očima nezávislého člověka

Tommi bude spravovat nemovitosti i nadále

30.10.2013 11:19

Smlouva města se společností Tommi Holding a.s. byla sepsána na dobu určitou a právě letos její platnost vyprší. Proto rada města uložila vedoucí odboru města V. Fišerové připravit návrh dodatku mandátní smlouvy s touto společností, ve které se prodlužuje doba působení firmy

Dodatkem mandátní smlouvy byla působnost společnosti na správu bytového a nebytového fondu města prodloužena do data 30.11.2013. Tento dodatek byl oběma stranami podepsán dne 30.7.2013. Zároveň rada města pověřila na zastupování města, jako obvykle, Jana Hárovníka (S.I.K.)  a dne 4.9.2013 s ním podepsala mandátní smlouvu s tím, že vypsání veřejné nadlimitní zakázky bude neprodleně umístěno na portálu zadavatele. Jenomže podmínky se na portálu objevily až po více než měsíci, přesněji dne 8.10.2013.

Jak zadávací podmínky, tak i lhůta pro podávání nabídek se tím prodloužila, končí až dne 20.11. ve 12 hodin. Hárovník opoždění umístění podmínek na portál odůvodňoval tím,  že forma zveřejnění zahájení zadávacího řízení oproti původním předpokladům vyžadovala nadstandardní náročnost přípravy, stejně jako kompletace zadávacích podmínek, takže dříve je nemohl na portál zadavatele umístit.

To znamená, že do konce prodloužené působnosti Tommi Holding ještě nebude znám vítěz této veřejné nadlimitní zakázky. Z tohoto důvodu rada města rozhodla, že uzavře další dodatek k mandátní smlouvě, kterým se doba působnosti společnosti prodlouží až do data 28.2.2014.

Jsem skálopevně přesvědčen, že vítězem této veřejné zakázky bude opět společnost Tommi Holding a budoucnost ukáže, zdali jsem měl pravdu či jsem se v odhadu mýlil. Vede mne k tomu fakt, že Tommi Holding má vůči ostatním zájemcům značnou a rozhodující výhodu. Problematiku dokonale zná, disponuje dlouholetými a naprosto přesnými údaji, kalkulace ceny tak u této firmy vychází nikoliv z odhadů, ale z přesných čísel, což ji zvýhodňuje. Z praxe též známe, že ve valné většině se firmy, které pro města a obce nějakou činnost vykonávaly, staly se ve výběrových řízeních opět vítězi a nevím, proč by tomu mělo být v tomto případě jinak.

Druhou otázkou je, že společnost zastupující město zadání rady města nesplnila a měly by z toho být vyvozeny důsledky, vždyť Hárovník musel dobře znát náročnost a úskalí při této zakázce a měl postupovat tak, aby zadání města splnil. Koneckonců vždyť za to bere z městské kasy nemalé peníze. Na druhou stranu však pochybila i rada města. Termín konce mandátní smlouvy znala a mohla začít se veřejnou zakázkou daleko dříve, aby na vše bylo dost času nemusely se psát žádné prodlužující dodatky. Důvody proč rada města k problematice přistoupila tak pozdě, známy nejsou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.