Město očima nezávislého člověka

Toto vše by se mělo důkladně projednat.

15.09.2014 21:30

Č.    DATUM    Č.J.    PODATEL    k.ú.    pozemky    navržené řešení dle návrhu ÚP po spol.jedn.    stručný obsah námitky - připomínky (představa podatele)    P/N    stručné rozhodnutí    ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH    poznámka
1    29.4.2013    23074    Ing. Antonín Zíta, MgA Vojtěch Zíta    SB    2215/54, 2215/55    NS - smíšená nezastavěné území    BI - bydlení v rodinných domech, již podávali ke konceptu    P    NE        
2    3.5.2013    23943    Zdeněk a Jana Krejcarovi    SB    2352/12    PV - veřejné prostranství + NP - pl. přírodní    Využívá kynologická stanice, přeřadit na plochu OS - občanské vybavení, tělovýchova a sport    N    NE, zařadit do NS    Vzhledem k záplavovému území by mělo zůstat součástí nezastavěného území. Průchod navrhované rekreační stezky je vhodný blíže potoka. Vzhledem ke zrušení K10 přeřadit z ploch přírodních do NS - pouze stavby dle §18 odst. 5 SZ s vyloučením oplocování    návrh rozhodnutí byl upraven s ohledem na uplatněné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
3    6.5.2013    24332    Jarmes - spol s.r.o. Petr Měšťák (jednatel)    SB    2215/6    NS - smíšená nezastavěné území    čerpací stanice PHM    P    NE        
4    9.5.2013    24925     Star s.r.o. - Ing. Vojtěchovský (jednatel)    BNL    479/25, 479/26    NZ, přel. II/101    plochu u koridoru dopr.staveb převést na OM    N    NE    Není vhodné nové vymezení zástavby v izolované poloze; není stabilizované související dopravní řešení silnic, pouze návrhový koridor.    
5    7.5.2013    24520    Jaroslav Novák    BNL    1555, 1221    BI/1    změna zastavěnosti z 30 % na 45 %, výstavba kolny    P    NE        Zastavitelnost ve stávající zástavbě řešit obecně
6    9.5.2013    25022    Karel Ottl - Pohřební služba    BNL    725/2, 725/3 (č.p 754)     BI/1 - bydlení v rodinných domech    OM/1    P    ANO, bylo vyhověno již v r. 2013        
7    15.5.2013    26261    JUDr.Jan Jiříček (plnná moc)    BNL    293/9, 293/10, 293/11    ZV    bylo vydáno ÚR pro stavbu tiskárny    p    ANO, bylo vyhověno již v r. 2013        
8     17.5.2013    26915    Jaroslav Řehoř    SB    2176/14    BH/2    SK    N    ANO, bylo vyhověno již v r. 2013    Poloha pozemku při hlavní Boleslavské ul. umožňuje stejně vhodně využití pro typ SK jako BH, lze tedy námitce vyhovět.    
 9.1    20.5.2013    26993    Josef a Karolína Málkovi    P    64/1, 64/2    TI (Z174), NS    neumísťovat ČOV na pozemcích vlastníka    N    ANO        
 9.2    20.5.2013    26993    Josef a Karolína Málkovi    P    526    ZS, NS    pozemek v souladu se skutečností zařadit do NZ - stav    N    ANO, částečně    V části pozemku s překryvem regionálního biokoridoru je nutné ponechat přírodě blízký typ plochy NS.    plochu ZS stav nahradit NZ stav.; část pozemku u Vinořského potoka zasahující do RBK ponechat v typu NS; návrh rozhodnutí byl upraven s ohledem na uplatněné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
 10.1    22.5.2013    27964    AMZ Financial Group - Jaroslav Aleš (jednatel)    BNL    2063,2099 (Z179)    BH/2    změna plochy BH/2 na BI/2    N    ANO, bylo vyhověno již v r. 2013    Změna z bytových na rodinné domy je možná a vhodná vzhledem ke snížení intenzity zástavby a nižším nárokům na infrastrukturu.    
 10.2    22.5.2013    27964    AMZ Financial Group - Jaroslav Aleš (jednatel)    BNL    2063,2099 (Z143)    obslužná komunikace    zrušení obslužné komunikace    N    ANO, bylo vyhověno již v r. 2013    Návrh komunikace je z hlediska ÚP přeurčený, řešení může být specifikováno v následném územním řízení.    
 10.3    22.5.2013    27964    AMZ Financial Group - Jaroslav Aleš (jednatel)    BNL    2063,2099 (Z109, Z244)    zeleň ZO (Z109), ZV (Z244)    zrušení ochranné a veřejné zeleně    N    ANO, částečně    Za předpokladu bariérových objektů v ploše VS a vhodného řešení zástavby BI je možné pás ochranné zeleně Z109 vypustit; plocha veřejné zeleně Z244 by ale měla být zachována z důvodu blízkosti vlečky.    viz též č.10.1 a 10.2 z veřejného projednání, tj.náhrada BI za SK a zrušení Z244, nutnost vymezení odpovídajícího veřejného prostranství nebo podmínka územní studie
 10.4        27964    AMZ Financial Group - Jaroslav Aleš (jednatel)    BNL    plocha VS/2 v areálu AMZ (největší plocha)    VS/2    zvýšení výškové hladiny na VS/3 vzhledem k výškovým hodnotám stávající zástavby    P    ANO        
 10.5    22.5.2013    27964    AMZ Financial Group - Jaroslav Aleš (jednatel)    BNL    plocha SK/2 v areálu AMZ při Pražské ul.    SK/2    zvýšení výškové hladiny na SK/3 vzhledem k výškovým hodnotám stávající zástavby    P    ANO        
11    24.5.2013    28641    Veronika Hezinová    SB    č.p 1424    BX1,    zvýšení zastavěnosti z 20% na 25% -  z důvodu stavby garáže    P    NE        zastavitelnost ve stávající zástavbě bude řešena obecně, v OČ 90 bylo KZP vždy 20%, již nyní překračuje
12    24.5.2013    28656    Lenka Jandová    SB    1987/6    přel.II/331, NS, ZO    BI nebo BV - z duvodu výstavby RD    N    NE    Není vhodné další rozšiřování zastavitelných ploch daleko od centra, bylo by nevhodné bydlení u silnice II.tř. extravilánového charakteru.    
13    27.5.2013    29075    Lenka Krsková, Luboš Vaněk, Jaroslav Vaněk    BNL    500/1, 1312    BI/1 - bydlení v rodinných domech    změna plochy na OV, OM - stavby na pozemcích slouží jako restaurace    P    NE        Královice - "Na Radosti"; je zbytečné, může fungovat i v rámci BI
14    29.5.2013    29553    František Dvořák, Martina Dvořáková, Miroslav a Tereza Vocáskovi, Martina Vargová, Jana Schallmannová    SB    2215/1, 2215/47, 2215/53, 2215/58, 2215/59, 2215/60, 2215/57    NS - smíšená nezastavěné území    Změna pozemků na BI/1 z důvodů výstavby RD, dle komise a vypořádání námitek ke konceptu mělo být vyhověno    P    NE        
 15.1    30.5.2013    30041    Marie Kozlová    P     24/1    řad splaškové kanalizace přes pozemek, není zahrnut do seznamu VPS    nevést splaškovou kanalizaci přes pozemek vlastníka    N    NE    Navržené řešení je optimální z hlediska investiční náročnosti (délky řadů), obdobné řešení po veřejných pozemcích neexistuje. Z důvodu nezařazení do VPS ale nelze vymáhat, bude záležet na dohodě.    v návrhu pro veřejné proj.bylo upraveno podél hranice zastavěného území, prochází ZS, nezasahuje do BV
 15.2    30.5.2013    30041    Marie Kozlová    P     24/1    cca 3/4 pozemku v BV/1, 1/4 v ZS (součást biokoridoru)    změnit cca polovinu pozemku v určení ZS na plochu BV/1 (celý pozemek v ploše BV/1)    P    NE        V ZS není polovina, ale jen cca 1/4 pozemku. Další rozšíření BV není možné z důvodu průchodu biokoridoru.
16    30.5.2013    29922    Aleš Nosek    SB    2039    OM1    změna plochy na SK(smíšené obytné - komerční). Z důvodu změny současné chaty na RD    N    ANO    Pozemky při ul. Lhotecké lze využít pro smíšenou obytnou - komerční funkci. Přestavbové území má smíšený (nevyhraněný) charakter.    
 17.1    31.5.2013    30326    Bytové družstvo, Brandýs nad Labem, JUDr. Bohumír Šustr , Ing. Jaroslav Burda    BNL    747, 1092/7,1092/15    NS - smíšená nezastavěné území    změna plochy NS na plochu ZS (na ploše zahrádky členů družstva)    N    ANO    Bude respektován současný stav území, který odpovídá nikoli NS, ale RZ (rekreace - zahrádkové osady). Tomuto stávajícímu a stabilizovanému využití bude odpovídat využití i okolních, určených na změny pro NS, resp. ZV.    
 17.2    31.5.2013    30326    Bytové družstvo, Brandýs nad Labem, JUDr. Bohumír Šustr , Ing. Jaroslav Burda    BNL    550    SK/1, přes ně územní rezerva na silniční propojení do St.Boleslavi    zrušit územní rezervu pro dopravní propojení    P    NE        územní rezerva prozatím nebude zrušena, rekonstrukci staveb to nebrání, její potřebnost bude v následném období do aktualizace ÚP (4 roky) prověřena
18    3.6.2013    30622    Jiří Šefl    BNL    1638/1,1638/2,1638/3,1637/1,1637/2 a 1637/3    NP + LBK 6    nesouhlas s vedením LBK 6 přes pozemky vlastníka , navrhuje pro LBK koryto toku v Kejmarově rokli v šírce 15 m, nesouhlas s vedením cesty přes vlastníkovy pozemky    N    ANO, bylo vyhověno již v r. 2013    Lokální biokoridor byl redukován na nezbytně nutnou šířku 15m a posunut k hranici řešeného území (u vodoteče). Cesta není vymezována.    
19    3.6.2013    30503    Ing. Pavla Krauskopfová,Ing. Luboš Krauskopf    P    část 517    OS/0 - návrh (plocha pro sport a rekreaci bez zástavby)    nesouhlas s umístěním sportoviště - hluk, narušení soukromí, potenciální vandalismus, snížení tržní hodnoty nemovitosti; ponechat ornou půdu nebo navrhnout ochrannou zeleň    N    NE    Umístění návrhové plochy pro sport a rekreaci v Popovicích je odůvodněné, neboť zde žádné zařízení podobného druhu využitelné obyvateli této části města neexistuje. Námitku podává vlastník sousedního pozemku v obytném území.    
20    3.6.2013    30516    V. Sladkovský    BNL    1600/1, 1600/5, 1601/9, 1601/10    BI/1    žádá BI/1 = stav dle návrhu ÚP    P    připomínka je nedůvodná        
21    3.6.2013    30609/2013    Vlastimil Gotlieb    SB    2243    NS - smíšená nezastavěné území    změna na BX/S, včetně regulačního plánu    P    NE        
22    3.6.2013    30483    Bohumil Bednář    BNL    1611/3    ZV    žádost o změnu plochy na BI/1    N    NE    Pozemek je součástí vymezení regionálního biokoridoru RK 1152 Vinořský potok dle ZÚR Stč.kraje. V platné ÚPD dosud nebyl určen k zastavění. Proto je nutné jej ponechat jako nezastavěný a využití podřídit funkci RBK    
23    3.6.2013    30612    Vlastimil Gotlieb    SB    2243    NS - smíšená nezastavěné území    změna na BX/S, včetně regulačního plánu    N    NE         = 21
24    3.6.2013    , 30482    Chaberová Zdeńka, Chabera Milan    P    498    VZ/1    vlastníci sousedního pozemku parc.č. 31 nesouhlasí s tím, aby se plocha VZ/1 dotýkala hranice jejich pozemku (prašnost, hluk..), požadují oddělení ochrannou zelení na úkor plochy VZ/1    P    NE        plocha VZ/1 není navrhovaná, ale reflektuje stávající využití; případné střety je nutné řešit v rámci jiných řízení; požadovanou výsadbu stromů nelze na pozemku jiného vlastníka vynutit
25    3.6.2013    31036    Chaberová Zdeńka, Chabera Milan    P     = 24, duplicitní podání, není hodnoceno zvlášť                        
26    3.6.2013    30615    Mgr.Kateřina Brožová, Jezdecký klub SB    SB    1886,1884,1887        zrušení protipovodňového opatření, v dopise uvedeno námitka ke konceptu    P    připomínka je nedůvodná        v návrhu není návrh protipovodňové hráze
 27.1    3.6.2013    30500     Ing.Milena Vopatová, Mgr. Jana Beranová, Alena Karpašová    SB    1987/13    ZV, ZO, přel.II/331    BI    N    ANO, částečně, v rozsahu původní plochy OV    Vzhledem k developerské činnosti na sousedních pozemcích a vymezení v dosud platném ÚPSÚ lze námitce vyhovět v rozsahu dosud platného vymezení.    
 27.2    3.6.2013    30500     Ing.Milena Vopatová, Mgr. Jana Beranová, Alena Karpašová    SB    1987/7    ZO, NS, RH, přel.II/331    NZ    N    ANO - částečně, typ RH zrušit a nahradit NS, nezavádět NZ    Vlastníkovi lze vyhovět, pokud nesouhlasí s částečným využitím pro zastavitelný typ RH (vazba na sousední pozemek). Zemědělské hospodaření lze provozovat i na všestrannějším typu NS, proto je vhodné zde NS ponechat v návaznosti na okolní pozemky.    
 27.3    3.6.2013    30500     Ing.Milena Vopatová, Mgr. Jana Beranová, Alena Karpašová    SB    1998/13, 1998/16, 2014/38    OS, přel.II/331 aj.    BI    N    NE    Území při přeložce silnice II/331 je pro bydlení nevhodné z hygienických důvodů.    
28    4.6.2013    30759    MUDr.Marcela Kalužová    BNL    vlastník parc.č. 1540/4 a bytu  na parc.č. 3212, námitka k 395/1…    OV/1    proti výstavbě bytových domů v lokalitě kolem Vinořského potoka    P    připomínka je nedůvodná        v dané lokalitě není navrhována výstavba bytových domů
 29.1    4.6.2013    30879    Olga Barešová Pavlisová    BNL    1639 / 1 - 4    ZS, NP +LBK 6    posun biokoridoru LBK 6 mimo pozemky vlastníka    N    ANO, částečně, bylo vyhověno již v r.2013    Vymezení lokálního biokoridoru lze redukovat na nezbytnou šířku 15m, ale nelze zcela vymístit z pozemků vlastníka.    
 29.2    4.6.2013    30879    Olga Barešová Pavlisová    BNL    1690/1    PV (Z155)    zrušení plochy veřejného prostranství    N    ANO    Vymezení plochy veřejného prostranství Z155 bylo nadbytečné.    
30    4.6.20113    30696    Havlovi    SB    2238/3    NS - smíšená nezastavěné území    BI nebo BX na celém pozemku nebo alespoň při silnici    P    NE        Praporce
31    4.6.2013    30742    Miroslav Hiršl, Eva Hiršlová Štěchová    BNL    st,parc. 953    BI/1 - bydlení v rodinných domech    KZP (koeficient zastavěné plochy) zvýšit na 35%    P    NE        zastavitelnost ve stávající zástavbě bude řešena obecně
32    4.6.2013    30738    Václav Procházka    BNL    402/26, 402/27, 411/13    NZ, OM/2, ZO, přel. II/101     žádost o zařazení pozemku 402/26 a částí p. 411/13 do plochy OM    N    NE    Určení pozemků pro zástavbu není možné z důvodu vymezení regionálního biokoridoru RK 1152 Vinořský potok dle ZÚR Stč.kraje. V ostatních částech není vhodné další rozšiřování zastavitelných ploch v krajině a v blízkosti navrhovaného dopravního koridoru a stávající železnice.    
33    4.6.2013    31648    Ing. Miloslav Zajíček, Mgr. Jitka Zajíčková    SB    majiteleé 112/156, žádost o změnu 112/94    OV/1    ZP    N    NE    Navržené řešení s možností umístění MŠ je ve veřejném zájmu a odpovídá dohodě města s majitelem pozemku a developerem území lokality Mýtka.     = 37.1 = 40 = 57
34    4.6.2013    31078    Lubomír a Věra Schmidovi    SB    2176/47    SK/S    BI    N    ANO, bylo vyhověno již v r. 2013    Pozemek je vhodný pro začlenění do návrhové plochy BI.    
 35.1    4.6.2013    30794    Miloslav a Dana Plašilovi    P    486    ZV (Z270), součást RBK    NZ    N    NE    Důvodem pro vymezení ZV v návrhu je nutnost respektování a vymezení trasy RBK 1152 v souladu se ZÚR.     = 78.1 (2014)
 35.2    4.6.2013    30794    Miloslav a Dana Plašilovi    P    13/3, 351/11    W    na uvedených pozemcích zrušit W, 13/3 je zahrada, 351/11 je vodní plochou jen dle KN, ne ve skutečnosti (bývalé koryto)    P    ANO, částečně        13/3 vymezit jako zahradu (ZS), 351/11 ponechat dle KN jako W, pozemek je ve vlastnictví ČR - St.pozem.úřadu
 35.3    4.6.2013    30794    Miloslav a Dana Plašilovi    P    349/5, 349/6    součást PV    přičlenit k BV/1 dle skutečnosti (oplocení) i podle majetkových vztahů    P    ANO        
 35.4    4.6.2013    30794    Miloslav a Dana Plašilovi    P    části pozemků 12, 8/1, 8/2, 8/3, 4/1, 486    ZS, součást RBK 1152, RBC 1455    rozšířit plochu VL/1 kolem objektu mlýnského zařízení    P    NE        nelze vyhovět z důvodu vymezení prvků regionálního ÚSES v souladu se ZÚR
 35.5    4.6.2013    30794    Miloslav a Dana Plašilovi    P    trasa RBK 1152    RBK 1152    zrušit navržené vedení RBK, přesunout jej do trasy LBK (v souvislosti s námitkou 35.1)    N    NE    Územní plán musí respektovat vedení RBK 1152 dle ZÚR. Po změně (aktualizaci) ZÚR bude teprve možné změnit ÚP. Město podá podnět k této aktualizaci, vydání nového ÚP ale nemůže čekat na její provedení.    
36    4.6.2013    30919    Lenka a Tomáš Tahavských    BNL    74    SM/S    žádost o změnu na NS,ZS,ZV, změna zastavěnosti na 25%, zeleň min. 50%, regulativ výšky max. 9 m.    N    ANO, částečně.    Rozhodující pro danou lokalitu je stanovisko - požadavek dotčeného orgánu státní památkové péče, které požaduje max. 30% zastavěnost a max. 9m výšky. Toto bude zapracováno do ÚP.    bude řešeno v RP MPZ
 37.1    4.6.2013    30790    Pavel Hanuš    SB    112/94    OV/1, OM/1    žádost o zachování plochy ZP    P    NE         = 33 = 40 = 57
 37.2    4.6.2013    30790    Pavel Hanuš    SB        BH    BI, v souladu s ÚS Mýtka    P    ANO, bylo vyhověno již v r. 2013        
38    4.6.2013    30917    Petr Švásta, Simona Švástová    P    plocha VL/1 v JZ části Popovic    VL/1    vlastníci nesousedící nemovitosti (st.46) žádají o překategorizování plochy VL/1, výroba je nevhodná z důvodu špatného stavu komunikací a nutnosti nákladní dopravní obsluhy    P    ANO, částečně        stávající plocha bude překategorizována na SV/1 - smíšená obytná - venkovská, umožňující též nerušící výrobní činnosti
39    4.6.2013    30787    Regina Špelinová    SB    2014/40    ZV    BI, potřeba migračního koridoru má být teprve prokázána v územní studii    P    NE        prozatím není vhodné rozšíření zastavitelných ploch oproti platnému ÚPSÚ, zastavitelnost lokality Nad Pramenem je podmíněna nejen pořízením ÚS, ale též realizací přeložky II/331; do té doby bude pořízena ÚS, která může vymezit migrační koridor v optimálním místě a rozměrech a být podkladem pro aktualizaci ÚP
40    4.6.2013    30856    Ing. Jan Karpaš    SB    vlastník 112/158, připomínka k 112/94    OV/1, OM/1    ZP    N    NE    Navržené řešení s možností umístění MŠ je ve veřejném zájmu a odpovídá dohodě města s majitelem pozemku a developerem území lokality Mýtka.     = 33 = 37.1 = 57
41    4.6.2013    30897    Bc. Katarína Lexová    P    plocha VL/1 v JZ části Popovic    VL/1    vlastník nesousedící nemovitosti (19/1,19/2) žádá o překategorizování plochy VL/1, výroba je nevhodná z důvodu špatného stavu komunikací a nutnosti nákladní dopravní obsluhy, změnit na BI, BV nebo OV    P    ANO, částečně        stávající plocha bude překategorizována na SV/1 - smíšená obytná - venkovská, umožňující též nerušící výrobní činnosti
42    5.6.2013    31395    Bc. Katarína Lexová    P     = 41, duplicitní podání, není hodnoceno zvlášť                        
43    4.6.2013    30899    Taťána a Rudolf Buchtovi    P    plocha VL/1 v JZ části Popovic    VL/1    vlastník nesousedící nemovitosti (st.15) žádá o překategorizování plochy VL/1, výroba je nevhodná z důvodu špatného stavu komunikací a nutnosti nákladní dopravní obsluhy, změnit na BI, BV nebo OV    P    ANO, částečně        stávající plocha bude překategorizována na SV/1 - smíšená obytná - venkovská, umožňující též nerušící výrobní činnosti
44    4.6.2013    31386    Taťána a Rudolf Buchtovi    P     = 43, duplicitní podání, není hodnoceno zvlášť                        
45    4.6.2013    30887    Josef Dvořák    P    plocha VL/1 v JZ části Popovic    VL/1    vlastník nesousedící nemovitosti (st.14) žádá o překategorizování plochy VL/1, výroba je nevhodná z důvodu špatného stavu komunikací a nutnosti nákladní dopravní obsluhy, změnit na BI, BV nebo OV    P    ANO, částečně        stávající plocha bude překategorizována na SV/1 - smíšená obytná - venkovská, umožňující též nerušící výrobní činnosti
46    4.6.2013    30895    Josef Dvořák    P    351/13    W    na pozemku není uveden kód plochy W    P    ANO        na každém pozemku nemusí být kód, stačí identifikace barvou a kódem v jiné části plochy; zde se kód vejde a bude doplněn, na významu to nic nemění; zkontrolovat skutečný rozsah vodní plochy v lokalitě
47    4.6.2013    31385    Josef Dvořák    P     = 45, duplicitní podání, není hodnoceno zvlášť                        
48    4.6.2013    31389    Josef Dvořák    P     = 46, duplicitní podání, není hodnoceno zvlášť                        
 49.1    4.6.2013    30889    Občanské sdružení Popovice    P    plocha VZ/1 v SZ části Popovic    VZ/1    nesouhlas s kategorizací plochy z urbanistických a hygienických důvodů, změnit na přestavbovou plochu s cílovým využitím BI nebo BV    P    NE        plocha VZ/1 není navrhovaná, ale reflektuje stávající využití; případné střety je nutné řešit v rámci jiných řízení
 49.2    4.6.2013    30889    Občanské sdružení Popovice    P    plocha VL/1 v JZ části Popovic    VL/1    podatel žádá o překategorizování plochy VL/1, výroba je nevhodná z důvodu špatného stavu komunikací a nutnosti nákladní dopravní obsluhy, změnit na BI, BV nebo OV    P    ANO, částečně        stávající plocha bude překategorizována na SV/1 - smíšená obytná - venkovská, umožňující též nerušící výrobní činnosti
 49.3    4.6.2013    30889    Občanské sdružení Popovice    P    351/13    W    na pozemku není uveden kód plochy W    P    ANO        na každém pozemku nemusí být kód, stačí identifikace barvou a kódem v jiné části plochy; zde se kód vejde a bude doplněn, na významu to nic nemění; zkontrolovat skutečný rozsah vodní plochy v lokalitě
 49.4    4.6.2013    30889    Občanské sdružení Popovice    P    část 517    OS/0 - návrh (plocha pro sport a rekreaci bez zástavby)    nesouhlas s umístěním sportoviště - hluk, narušení soukromí, potenciální vandalismus, snížení tržní hodnoty nemovitosti; ponechat ornou půdu (NZ) nebo navrhnout ochrannou zeleň (ZO)    P    NE        Umístění návrhové plochy pro sport a rekreaci v Popovicích je odůvodněné, neboť zde žádné zařízení podobného druhu využitelné obyvateli této části města neexistuje.
50    5.6.2013    30890    Občanské sdružení Popovice    P     = 49, duplicitní podání, není hodnoceno zvlášť                        
51    4.6.2013    30892    Mgr. Petra Havlíčková    P    plocha VL/1 v JZ části Popovic    VL/1    vlastník nesousedící nemovitosti (st.21) žádá o překategorizování plochy VL/1, výroba je nevhodná z důvodu špatného stavu komunikací a nutnosti nákladní dopravní obsluhy, změnit na BI, BV nebo OV    P    ANO, částečně        stávající plocha bude překategorizována na SV/1 - smíšená obytná - venkovská, umožňující též nerušící výrobní činnosti
52    5.6.2013    30893    Mgr. Petra Havlíčková    P     = 51, duplicitní podání, není hodnoceno zvlášť                        
53    4.6.2013    30893    Zuzana a Martn Murinovi    P    494 a okolní plocha VZ/1 v SZ části Popovic    VZ/1    změna pozemku ve vlastnictví podatele (494) a okolní plochy (VZ/1) na BI, BV, OV nebo ZV    P    NE        plocha VZ/1 není navrhovaná, ale reflektuje stávající využití; případné střety je nutné řešit v rámci jiných řízení; požadavek na vyčlenění jednoho pozemku (494) z této plochy do jiné kategorie nelze akceptovat vzhledem k jeho velmi malé výměře 20m2 - plocha má mít výměru alespoň 2000 m2 (§3 odst.1 vyhl. 501/2006 Sb.)
54    4.6.2013    30894    Zuzana a Martn Murinovi    P     = 53, duplicitní podání, není hodnoceno zvlášť                        
55    4.6.2013    30725    Diana Neubauerová    BNL    1633, 1901/1, 1901/2, 1901/3    NS - smíšená nezastavěné území    zařadit do plochy  rodinné domy BI/I    N    NE    Dle podkladů z mapování biotopů se jedná o kvalitní naturový biotop polopřirozených suchých trávníků (pozemky 1901/3 a 1901/2), částečně (1633) bez návaznosti na stávající zástavbu, což by přispělo k další fragmentaci volné krajiny; lze předpokládat, že uvedené pozemky tvoří migrační koridor k Hrušovskému rybníku (je zde vymezen LBK 6).    návrh rozhodnutí byl upraven na základě uplatněného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny
56    5.6.2013, na poště O.K.    31107    Vladimír a Michaela Šimonovi    BNL    1645/4, 1645/6    ZS    nezahrnovat pozemky do veřejné komunikace    P    ANO        stávající cestu nevyznačovat, zahrnout do NS; změna oproti doporučení v přípravné skupině!, cesta nemá legální začátek ani konec = č.5 (2014)
57     5.6.2013    31105    Ing. Jan Žemlička    SB    vlastník 112/157, námitka k 112/94    OV/1, OM/1    ZP    N    NE    Navržené řešení s možností umístění MŠ je ve veřejném zájmu a odpovídá dohodě města s majitelem pozemku a developerem území lokality Mýtka.     = 33 = 37.1 = 40
58     5.6.2013 PO TERMÍNU !    30503    Ing. Pavla Krauskopfová,Ing. Luboš Krauskopf    P    40/1, 43    OS/0    vlastníci sousedních pozemků uvádí zhroršenou kavlitu bydlení navržením plochy OS/0 žádají vypustit plochu OS/0 a navrhnout plochu NZ, ZO    PO TERMÍNU ! - NEVYHODNOCUJE SE            
59     6.6.2013    31405    Katarína Adámeková jednatel - vlastník Ing. Václav jaroš    SB    2014/34, 2016/1,2016/2    BI/1, podmínka ÚS Nad Pramenem    BI/1, SK, zrušit podmínku ÚS, spolu s poz.2016/1 a 2016/2 nahradit souhlasem KRM k objemové studii    N    NE    Vzhledem k rozsahu plochy, místním podmínkám a funkčním návaznostem je nutné řešit celé území Nad Pramenem v rámci jedné ÚS dle požadavků obsažených v ÚP.    
60     6.6.2013    31400    Katarína Adámeková jednatel - KEGA INVESTMENT    SB    1987/11,10,14, 1999/5,1998/1,9,24    ZO, přel. II/331, NS    SK/1    N    NE    Zvětšování rozlohy zastavitelných ploch ve vzdálené lokalitě od centra města by bylo v rozporu s Pokyny pro zpracování návrhu (schváleny ZM v r.2011); orgán ochrany přírody a krajiny nesouhlasí rozšiřováním ploch pro bydlení do volné krajiny, též z důvodu snížení prostupnosti krajiny pro živočichy mezi Proboštskými jezery a lesním komplexem.    využití plochy mezi stáv.zástavbou Kega Investment a přel.II/331 formou bariérových obytných domů bude prověřeno do příští aktualizace ÚP, prozatím zde vymezit územní rezervu pro bydlení se zachováním zeleného koridoru od Probošťáku k lesu; návrh rozhodnutí o námitce byl upraven s ohledem na uplatněné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
61     6.6.2013    31401    Katarína Adámeková jednatel - Xenie Danihelová    SB    2016/1    ZV, BI/1 - podmínka ÚS Nad pramenem    zrušit podmínku ÚS, zmenšit plochu ZV o 675 m2, tuto plochu přičlenit k BI/1    N    NE    Vzhledem k rozsahu plochy, místním podmínkám a funkčním návaznostem je nutné řešit celé území Nad Pramenem v rámci jedné ÚS dle požadavků obsažených v ÚP. Zelený koridor má minimální šířku a není vhodné jej dále redukovat.    
62     6.6.2013        Katarína Adámeková jednatel - Jaroslava Klauberová    SB    2016/2    BI/1 - podmínka ÚS Nad pramenem    zrušit podmínku ÚS    N    NE    Vzhledem k rozsahu plochy, místním podmínkám a funkčním návaznostem je nutné řešit celé území Nad Pramenem v rámci jedné ÚS dle požadavků obsažených v ÚP.    
                                            
        Pozn.: V případě námitek se v této fázi nejedná o námitky ve smyslu správního řádu, které vznikají až ve fázi veřejného projednání. Po věcné a obsahové stránce jsou však vyhodnoceny jako námitky a přesouvány do rozhodnutí zastupitelstva o námitkách po veřejném, případně opakovaném veřejném projednání.                                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.